FOLKLOR VƏ YAZILI ƏDƏBİYYAT ŞÖBƏSİ - Sevda Mirkazım qızı Qasımova

Sevda Mirkazım qızı Qasımova
İş telefonu /faks:
Telefon: (+994 51) 850-39-29
E-poçt: sevdaqasimova8 @gmail.com

Qısa bioqrafik məlumat

• 08.04.1961-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur rayonunda anadan olub.
• 1968-1978 -ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur rayonunun orta məktəbini bitirib.

Əmək fəaliyyəti

• 1980-1984 -cü illərdə Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun tarix – filologiya fakültəsində təhsil alıb.
• 1984-1991-ci illərdə Sabirabad rayonunda dil - ədəbiyyat müəllimi işləmiş,
• 1993 -cü ildə Bakı şəhəri Nəsimi rayonunun 42 saylı məktəbində müəllim işləmiş,
• 2015 -ci ildən AMEA Folklor İnstitutunun “Folklor və yazılı ədəbiyyat” şöbəsində kiçik elmi işçi vəzifəsində çalışır.

ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI


1. M.P.Vaqif yaradıcılığında deyişmə formaları “M.P.Vaqif və folklor” adlı konfrans. 21 iyun, 2017.

2. Heydər Əliyevin Dədə Qorqud haqqında düşüncələri “Dədə Qorqud jurnalı”. Bakı 2017.

3. M.H.Təhmasib və folklorşünaslıqda vətəndaşlıq missiyası. M.H.Təhmasibin rolu. Görkəmli Azərbaycan folklorşünası Məmmədhüseyn Təhmasib. 05 noyabr, 2017 s.301-307

4. Bəkir Çobanzadənin sovetlər dönəmində Azərbaycanda tədqiqinə dair. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. 2018/ 2. Bakı: Elm və təhsil. s.137-142.

5. Bəkir Çobanzadənin “Tandu” poemasında folklor motivləri Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. 2018/3

6. Bekir Çobanzadənin şeirlərində Folklor motivləri. 2. Uluslararası Dərgi Karadəniz Sosiyal bilimler sempoziyomu. Giresun-Türkiye.Sempoziyum bildiriler kitabı. 21-23 iyun 2019-cu il səh. 232-238.

7. Bəkir Çobanzadənin “Tandu” poemasında şər qüvvələr (cin və küpəgirən qarı). Azərbaycan elminin və təhsilinin müasir problemlər movzusunda Beynəlxalq Elmi Konfransının materialları 25 may 2019 –cu il, Qazax şəhəri səh. 444-449.

8. “Su anası” mifoloji təfəkkürdən Bəkir Çobanzadəyə. Azərbaycan Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu. “Dədə Qorqud” jurnalı. 2019, № 2, səh.99

9 Bəkir Çobanzadə türk xalqlarının folklorunun mənşəyi barədə. 37. Uluslararası Aşık Seyrani Kültür və sanat Festivalı və II. Uluslararası Dəvəli-Aşık Seyrani və türk kültür konqresi. 10-11-12 ekim (oktyabr) 2019.

10. Bəkir Çobanzade Folklor metinlərinin türk-poetik sorumları hakkında. 4.Uluslararası Mersin Sempozyumu 22.10.2020/ 24.10.2020

11. Bəkir Çobanzadə folklorun toplanmasına dair. Dədə-Qorqud jurnalı. 2020/1 səh 106

12. “Bəkir Çobanzadə folklorun tədrisinə dair. “Filologiya məsələləri” Bakı, “Elm və təhsil”, 2020, №7, səh. 305-311

13. Б екир Чобанзаде и фольклор тюрских народов. Вестн ик Казахского Национального Университета им. 2020, №2 . Ст.89-95 .