FOLKLOR VƏ YAZILI ƏDƏBİYYAT ŞÖBƏSİ - Gülnar Zakir qızı Osmanova

Gülnar Zakir qızı Osmanova
İş telefonu /faks: (+994 12) 492-92-48/107
Telefon: (+994 50) 539-60-11

Qısa bioqrafik məlumat:

5 avqust 1985-ci il tarixində Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

2003-cü ildə Bakı şəhərindəki 99 saylı tam orta məktəbi bitirmişdir.

2003-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsinə daxil olmuş, 2007-ci ildə bakalavr, 2009-cu ildə həmin universitetin magistratura pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

2012-2016-cı illərdə AMEA Folklor İnstitutunun qiyabi doktoranturasında təhsil almışdır.

 

Əmək fəaliyyəti:

2010-cu ildən AMEA Folklor İnstitutunun Mifologiya şöbəsində kiçik elmi işçi,

2012-ci ildən AMEA Folklor İnstitutunun Folklor və yazılı ədəbiyyat şöbəsində elmi işçi,

2016-cı ildən Folklor və yazılı ədəbiyyat şöbəsində böyük elmi işçi, 2021-ci ildən Folklor və yazılı ədəbiyyat şöbəsində aparıcı elmi işçidir.

 

Elmi dərəcəsi: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

 

Elmi əsərlərinin siyahısı:

 1. Cavid yaradıcılığında tarixi mövzu və müasir ideya. Azərbaycan filolo­giyasının actual problemləri (Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları). XI kitab. Bakı: “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2009, s. 78-80
 2. “TopalTeymur” əsərində romantic idealların ifadəsi. Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri (Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları). XI kitab. Bakı: “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2009, s. 80-82
 3. İ.Şıxlının “Dəli Kür” romanında Novruz motivləri. “Təzadlar” qəzeti, 5 fevral 2013, № 13, s. 15
 4. Epik folklor janrlarının çağdaş Azərbaycan nəsrinə təsiri (“Balalara hədiyyə” kitabı əsasında). “Dədə Qorqud” elmi-ədəbi toplusu, 2013/3, s. 103-112
 5. İlyas Əfəndiyevin “Geriyə baxma, qoca” romanında mifoloji obrazların təhlili. “İpək yolu” jurnalı. Bakı, 2013, № 3, s.76-81
 6. Çağdaş Azərbaycan nəsrində mifoloji obrazlar. Folklor və yazılı ədəbiyyat, I kitab. Bakı, “Nurlan”, 2013, s. 109-128
 7. Eposşünaslıq: problemlər, mülahizələr. Bakı, “Elm və təhsil”, 2013, 256 s. (Kitabın tərtibçilərindən biri).
 8. Elçinin romanlarında mifologizm. Azərbaycanşünaslığın actual problemləri. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildönümünə həsr olunmuş V Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, “Mütərcim”, 2014, s. 566-568
 9. “Ağ qoç, qara qoç”: mifoloji yaddaş və bugün. “Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər”. Elmi-ədəbitoplu, III. Bakı, “Elm vətəhsil”, 2014, s. 92-99
 10. S.Ordubadinin “Qılınc və qələm” romanında “Çövkən” oyunu. Ümumtürk kontekstində Qarabağ xalq oyunları və meydan tamaşaları mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, “Zərdabi LTD” MMC, 2014, s. 200-206
 11. Səmədoğlunun “Qətl günü” romanında mağara obrazı – yeraltı dünyaya keçid simvolu. Azərbaycanşünaslığın actual problemləri / Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş VI Beynəlxalq elmi konfransın materialları: 2 hissədə, II hissə. Bakı, “Mütərcim”, 2015, s. 358-360
 12. Çocuk oyunlarında ritüel-mitolojik öğeler. I Uluslararası Türk dünyası çocuk oyun ve oyuncakları kurultayı. Mayıs 2015, Ankara, s. 218
 13. Cavidin “İblis” əsərində mifoloji düşüncə və ümumbəşəri ideya. Tarixi İpək yolu və Naxçıvanın iqtisadi-mədəni əlaqələrinin inkişafı məsələləri Beynəlxalq İpək yolu konfransı. 16-17 oktyabr 2015 / Naxçıvan. s. 141-142
 14. “Kitabi-Dədə Qorqud” eposunda mağara motivi. Epos və etnos Beynəlxalq elmi konfransın materialları (06-07 noyabr 2015-ci il, Bakı şəhəri), Bakı, Elm və təhsil, 2016, s.160-162
 15. Yaradılışla bağlı kultlar və müasir nəsr. Filologiya məsələləri. Bakı, “Elm və təhsil”, 2016, № 2, s. 392-398
 16. Çağdaş Azərbaycan nəsrində mifoloji roman (S.Elcanlının “Qanlı quzğun meydanı” əsəri əsasında) Ulu Öndərin anadan olmasına həsr olunmuş “Ulu öndər Heydər Əliyev irsində multikultural və tolerant dəyərlər” beynəlxalq elmi konfransının materialları. Bakı, 3-5 may 2016-cı il. II hissə. – Bakı: Mütərcim, 2016, 299-302
 17. Образ Тепегеза (Циклопа): Вэпосеилитературе. Казахский Национальный Университет имени Аль-Фараби, Вестник Каз НУ серия филологическая. Алматы № 1 (55), 2016, с. 162-165
 18. Müasir Azərbaycan nəsrində “butavermə” və “quşaçevrilmə” motivləri. “Dil və ədəbiyyat” beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. Bakı, № 3 (99), 2016, s. 178-180
 19. Türk halk kültüründe mitolojik inançlar. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimləri ve Sosyal Bilimler Kongresi. Antalya, 1-4 Aralık 2016, s. 247-253
 20. Çağdaş Azərbaycan nəsrində möcüzəli doğuluş motivi. “Dədə Qorqud” elmi-ədəbi toplusu. 2016 // II, s. 141-147
 21. Müasir Azərbaycan nəsrində (1980-2010-cu illər) mifoloji elementlər / Gənc türkoloqların I Türkoloji Qurultayın 90 illiyinə həsr olunmuş “Müasir türkoloji tədqiqatlar: problem və perspektivlər” mövzusunda Beynəlxalq Elmi Kon­fransın materialları. Bakı, “Elm” nəşriyyatı, 2016, s. 130-132
 22. Azerbaycan ve Anadolu ata sözlerinde aile değerleri “Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu. Mesken-aile ve aile değerleri”. 24-26 Temmuz 2017, İstanbul, s. 405-411
 23. P.Vaqif yaradıcılığında xəbərləşmə motivi. “M.P.Vaqif və folklor” möv­zusunda Elmi Konfransın materialları. Bakı, Elm və təhsil, 2017, s. 142-150
 24. H.Təhmasib: mifoloji obrazlara ilkin elmi münasibət. Görkəmli Azərbaycan folklorşünası Məmmədhüseyn Təhmasib. 05 noyabr, 2017, s.147-154.
 25. Təbiət kultları ilə bağlı inanclar və müasir nəsr. Folklor və yazılı ədəbiyyat, II kitab. Bakı, “Nurlan”, 2017, s.142-153
 26. Kamran Əliyev. Çağdaş folklorşünaslığın problemləri. Bakı, “Elm və təhsil”, 2017, 364 s. (Tərtibçi)
 27. Elmlərin inteqrasiyası və folklor. “Kaspi” qəzeti, 2-4 dekabr 2017, s.15 Çağ­­daş Azərbaycan nəsrində xronotop. Gənc tədqiqatçıların II Beynəlxalq elmi konfransının materialları. 27-28 aprel 2018, 278-281
 28. Müasir Azərbaycan nəsrində odla bağlı rituallar Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr edilmiş “Azadlıq və istiq­laliyyət hər bir xalqın milli sərvətidir” mövzusunda Respublika elmi konfran­sının materialları. Qərbi Kaspi Universiteti, 03 may 2018-ci il, s. 50-56
 29. Əhməd Cavad yaradıcılığında milli dövlət ideyası Azərbaycan Cüm­huriyyəti­nin 100 illiyinə həsr olunan “Folklor milli kimlik kontekstində” mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Bakı, “Elm və təhsil”, 2019, s. 243-246
 30. Yaddaşlardan silinməyən Kəlbəcər folkloru “Kaspi qəzeti”, 14 iyul 2018, s. 11
 31. “Dövlət quşu” motivi folklorda dövlətçilik ənənələrinin təzahürü kimi “Folklor və dövlətçilik” mövzusunda III Respublika Elmi Konfransı. 13 noyabr 2018. Bakı, “Elm vəTəhsil”, 2019 s.182-191 (Həmmüəllif)
 32. Kamran Əliyev – 65 “Kaspi” nəşrləri seriyası, “Zərdabi LTD” MMC, 2018 288 s. (Tərtibçi)
 33. Xızır obrazı folklorda və bədii nəsrdə. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş “Gənc tədqiqatçıların III bey­nəlxalq elmi konfransının materialları. 29-30 aprel 2019, Bakı, s. 1197-1200
 34. Eski Türk İnançlarında Sakral Kültler ve Ongun Karakterleri. II Uluslararası Develi-Aşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi. 3. Kitab “Türk Kültürü Bil­dirileri”. 10-11-12 Ekim 2019, s. 134-138
 35. Nəsrdə folklorizm və mənəvi-estetik tərbiyə məsələləri. Ədəbiyyat və incəsənət: milli kimlik və mənəvi zənginlik (I kitab). Bakı, “Elm vətəhsil”, 2019, s. 285-302
 36. “Qırxıncı otağ”a gedən yol. Bakı, “Kaspi” qəzeti, 5-7 oktyabr 2019, s. 24
  Kam­ran Əliyev. Folklor kitabı. (Əsərləri 10 cilddə, VI cild), Bakı, “Elm vətəhsil”, 2019, 432 s. (Tərtibçi)
 37. Kamran Əliyev. Dədə Qorqud. (Əsərləri 10 cilddə, VII cild), Bakı, “Elm vətəhsil”, 2019, 384 s. (Tərtibçi)
 38. Kamran Əliyev. Dərsvəsaiti. (Əsərləri 10 cilddə, VIII cild). Bakı, “Elm vətəhsil”, 2019, 516 s. (Tərtibçi)
 39. Nəsimi yaradıcılığında mifoloji düşüncə. “İmadəddin Nəsimi və folklor” möv­zusunda respublika elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, “Elm və təh-sil”, 2019, s. 142-148
 40. Poeziyada folklorizm və mənəvi-estetik tərbiyə məsələləri. Ədəbiyyat və in­cəsənət: milli kimlik və mənəvi zənginlik (II kitab). Bakı, “Elm və təhsil”, 2020, s. 264-281
 41. Folklorun Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin hekayələrinin poetikasına təsiri. Bakı, “Kaspi” qəzeti, 26 iyun 2020, s. 8
 42. Məmməd Araz yaradıcılığında rəqəmlərin simvolikası. Azərbaycan ədəbiyyat­şünaslığı. Beynəlxalq elmi jurnal. Bakı, 2020, № 2, s. 130-134
 43. Bəxtiyar Vahabzadə poeziyasında folklor motivləri. Filologiya məsələləri. № 10, Bakı, “Elm vətəhsil”, 2020, s. 263-268
 44. Folklor örneklerinde ve çağdaş Azerbaycan nesrinde mitolojik motifler. 4. Uluslararası Mersin Sempozyumu bildiri tam metinleri kitabı. Kitap 3. Mersin, MerAk yayınları, 2020, s. 236-247
 45. Aşıq Ələsgər şeirlərində peyzaj və lirik qəhrəman. “Aşıq Ələsgər: sazın sehri və sözün şöhrəti” mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Bakı, “Elm və təhsil”, 2021, s. 224-229
 46. “Nizami və Nəvai irsinin mif və folklor qaynaqları” mövzusunda Beynəlxalq Elmi konfransın materialları. Bakı, “Elm və təhsil”, 2021, 464 s. (Kitabın tər­tibçilərindən biri).
 47. Мифологическое пространство в эпосе «Книга Моего Деда Коркута». Вест­ник Северо-Восточного Федерального Университета имени М. К. Ам­мо­сова: Серия Эпосоведение, № 3, 2021, УДК398.22(=512.1)DOI 10.25587/l1413-4712-1269-o, ст. 35-42
 48. Musa Yaqub poeziyasında folklor motivləri. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı­na dair tədqiqlər. Elmi-ədəbi toplu. Bakı, “Elm və təhsil”, 2022, № 1, s. 118-127
 49. Hüseyn Cavidin “İblis” əsərində mifoloji düşüncə və romantik ideallar. Filologiya məsələləri. Bakı, “Elm və təhsil”, 2022, № 15, s. 270-275
 50. Əsl insan və parlaq ziyalı etalonu. Kamran Əliyev: Tanınmış ədəbiyyatşünas, unudulmaz insan. Bakı, “Elm və təhsil”, 2023, s. 213-216
 51. Milli ideallara bağlı vətənpərvər ziyalı. Cəlal Qasımov – həyatını milli yaddaşın oyanışına həsr etmiş alim. Bakı, “Elm və təhsil”, 2023, s. 201-204
 52. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin hekayələrində folklor spesifikası.Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. 2023, №1 (121), s. 117-119
 53. Professor Kamran Məmmədovun tədqiqatında Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev bədii irsinə folklor prizmasından baxış.Kamran Məmmədov – 100. Şifahi və yazılı ədəbiyyatımızın görkəmli tədqiqatçısı. Bakı, “Elm və təhsil”, 2023, s. 33-43
 54. Kamran Məmmədov – 100. Şifahi və yazılı ədəbiyyatımızın görkəmli təd­qiqatçısı. Bakı, “Elm və təhsil”, 2023, 184 s. (kitabın tərtibçilərindən biri).
 55. Hüseyn Cavid: milli və bəşəri ideallar şairi. Heydər Əliyev və Azərbaycan xalq mədəniyyəti. Bakı, “Elm və təhsil”, 2023, s. 252-260
 56. Çağdaş Azərbaycan nəsrində mifologizm. Bakı, “Elm və təhsil”, 2021, 176 s. (monoqrafiya).