FOLKLOR VƏ YAZILI ƏDƏBİYYAT ŞÖBƏSİ - Xəyalə Oruc qızı Ağayeva

Xəyalə Oruc qızı Ağayeva
İş telefonu /faks: (+994 12) 492-92-48/107
Telefon: (+994 55) 719-64-64

 QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

- 02.09.1980-ci ildə Qazax rayonu Musaköy kəndində anadan olub

- 1997-2001-ci illərdə BDU-nun filologiya fakültəsində təhsil alıb

- 2001-2004-cü illərdə BDU-nun Magistratura fakültəsində təhsil alıb, oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirib

  ƏMƏK FƏALİYYƏTİ:

- 2012-ci ildə “Folklor və yazılı ədəbiyyat” şöbəsinin böyük elmi işçisi
- 2016-cı ildən “Folklor və yazılı ədəbiyyat” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi  

  ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ADI

-  2012, fil.f.d. “Məhəmmədhüseyn Təhmasibin folklorşünaslıq fəaliyyəti”

  ELMİ ƏSƏRLƏRİN SİYAHISI


1. M.H.Təhmasib dastanların janr xüsusiyyətləri haqqında AMEA aspirantlarının elmi konfransının materialları. Bakı; Elm, 2005 s.320-322

2. Məmmədhüseyn Təhmasib dastan yaradıcılığı haqqında Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, XVIII kitab, Bakı: Səda, 2005 s.139-153

3. M.H.Təhmasib: folklor və yazılı ədəbiyyatın əlaqəsi məsələləri Elmi axtarışlar , XVI cild, Bakı: Səda, 2005 s.132-140

4. M.H.Təhmasibin məhəbbət dastanlarına dair tədqiqatları AMEA aspirantlarının elmi konfransının materialları. Bakı: Elm, 2006 s.256-261

5. M.H.Təhmasib aşıq sənəti və ustad aşıqlar haqqında “Dədə Qorqud” dərgisi, №1, Bakı: Səda, 2006 s.79-86

6. M.H.Təhmasibin mərasimlərə dair tədqiqatları “Dədə Qorqud” dərgisi, №4, Bakı: Səda, 2006 s.69-77

7. M.H.Təhmasib Azərbaycan lətifələrinin toplayıcısı və tədqiqatçısı kimi Elmi axtarışlar, XXIX cild, Bakı: Səda, 2006 s.46-50

8. Nağılların tədqiqi M. H.Təhmasibin folklorşünaslıq görüşləri kontekstində Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, XIX kitab, Bakı: Səda, 2006 s.159-169

9. M.H.Təhmasibin Azərbaycan folklorşünaslığının inkişafında rolu “Dədə Qorqud” dərgisi, №2, Bakı: Səda, 2007 s.94-102

10. M.H.Təhmasibin “Xalq ədəbiyyatımızda mərasim və mövsüm nəğmələri” əsəri haqqında Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, XXIV kitab, Bakı: Nurlan, 2007 s.123-140

11. Məmmədhüseyn Təhmasibin Azərbaycan folklorunun top lanması, tərtibi və nəşrində rolu Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, XXV kitab, Bakı: Nurlan, 2007 s.147-162

12. Məmmədhüseyn Təhmasib qəhrəmanlıq dastanları haqqında Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, XXVI kitab, Bakı: Nurlan, 2007 s.93-110

13. M.H.Təhmasibin bədii əsərlərində folklordan istifadə “Dədə Qorqud” dərgisi, №3, Bakı: Səda, 2008 s.98-104

14. Məmmədhüseyn Təhmasib Azərbaycan dastanlarının təsnifi haqqında Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, XXVII kitab, Bakı: Nurlan, 2008 s.101-120

15. M.H.Təhmasibin mərasimlərə dair tədqiqatlar Füzuli Bayat armağanı. Ankara: Çağlar yayınları, 2008 s.93-100

16. Исследования профессора М.Тахмасиба о героических дастанах “Ұлт тағылымы”-“Достояние нации”, Алматы, №1(1), 2009

17. Məmmədhüseyn Təhmasibin folklorşünaslıq fəaliyyəti Bakı, “Nurlan”, 2009 156 s. kitab

18. Bu günün və sabahın müəllifi (M.Təhmasibin 2 cildlik “Seçilmiş əsərləri”nin nəşri barədə) Ədəbiyyat qəzeti, 7 oktyabr 2011-ci il

19. XX əsr Qazax aşıqları və el şairləri 525-ci qəzet, 16 mart 2012-ci il

20. Məmmədhüseyn Təhmasib İraq-Kərkük folkloru haqqında, Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər (39-cu kitab) Bakı, “Elm və təhsil”, 2012 s.106-111

21. Məmmədhüseyn Təhmasibin Azərbaycan folklorunun toplanması və sistemləşdirilməsində rolu Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi problemləri mövzusunda Respublika Elmi konfransının Materialları. Şamaxı şəhəri, 5 iyun 2013- cü il s.217-228

22. Novruz bayramı M.Təhmasibin araşdırmalarında Təzadlar qəzeti, 14 mart 2013-cü il s.13

23. Novruz bayramı M.Təhmasibin araşdırmalarında Təzadlar qəzeti, 16mart 2013-cü il s.13

24. Prof. P.Əfəndiyev folklor və yazılı ədəbiyyat haqqında Folklor və yazılı ədəbiyyat I, Bakı, “Nurlan” s.57-72

25. Məmməd Araz şeiri: Göydən dörd alma düşdü Kaspi qəzeti, 1 fevral 2014-cü il s.18

26. M.Təhmasib “Dədə Qorqud” dastanının tədqiqatçısı kimi Epos-Etnos konfransı, 6-7 noyabr 2015-ci il

27. Azərbaycan folklorunun toplanmasında M.H.Təhmasibin rolu Görkəmli Azərbaycan folklorşünası Məmmədhüseyn Təhmasib. 05 noyabr, 2017 s.175-198

28. Paşa Əfəndiyev: Səməd Vurğun və xalq yaradıcılığı Folklor və yazılı ədəbiyyat II cild, Bakı, “Nurlan”, 2017 s.80-96

29. Fədakar folklorşünaslara həsr olunan əsər . “Kaspi qəzeti ” 1-3 dekabr 2018

30. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında işlənən sözlərin İmadəddin Nəsimi yaradıcılığında izləri. “İmadəddin Nəsimi və folklor” mövzusunda Elmi Praktik Konfransın materialları. “Elm və təhsil”, Bakı, 2019. s.149-158

31. Nəsrdə el qəhrəmanının bədii obrazı. Filologiya məsələləri, №:5 "Elm və Təhsil" Bakı - 2020 səh. 233-241

32. Atif İslamzadənin könül otağı. "Azad Azərbaycan" qəzeti.24 sentyabr 2020 - ci il, №: 86.

33. Vətənpərvərliyi formalaşdıran amillər: milli - mənəvi dəyərlər və folklor. “Dövlət və din” jurnalı

 

MONOQRAFIYA

  • X.Əliyeva. Məhəmmədhüseyn Təhmasibin folklorşünaslıq fəaliyyəti. Bakı, “Nurlan”, 2009, - 156 səh.