AZSAYLI XALQLARIN FOLKLORU ŞÖBƏSİ - Oruc Söhrab oğlu Əliyev

Oruc Söhrab oğlu Əliyev
İş telefonu /faks: (+994 12) 571-77-85
Telefon: (+994 55) 764-44-20

Oruc Söhrab oğlu Əliyev 10 noyabr 1949-cu ildə Qazax rayonunun Xanlıqlar kəndində müəllim ailəsində anadan olmuşdur. 1967-ci ildə orta məktəbi, 1974-cü ildə isə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki Bakı Dövlət Universiteti) filologiya fakültəsini bitirmişdir. 1974-1979-cu illər­də təyinatla Biləsuvar rayonunun Xırmandalı kənd orta məktəbində Azər­baycan dili və ədəbiyyatı müəllimi işləmişdir.

1981-1984-cü illərdə AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun aspiran­turasında folklorşünaslıq ixtisası üzrə təhsil almışdır. Aspirantura təhsilindən sonra – 1985-1995-ci illərdə AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Mifo­logiya şöbəsində kiçik elmi işçi, elmi işçi, böyük elmi işçi vəzifələrində çalışmışdır. 1988-ci ildə “Azərbaycan sehrli nağıllarının ideya-bədii xüsusiyyətləri” mövzu­sunda dissertasiya müdafiə edərək filo­logiya elmləri nami­zədi elmi dərə­cəsini al­mışdır.

1995-ci ildən AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun nəzdin­də yara­dılmış “Folklor sarayı” Elmi-Mədəni Mərkəzində böyük elmi işçi, şöbə müdiri, elmi katib vəzifələrində çalışmışdır.

İki dəfə – 12 dekabr 2005-ci il və 8 yanvar 2010-cu il tarixlərində AMEA Rəyasət Heyyətinin Fəxri fərmanı ilə təltif olunmuşdur.

2010-cu ildə “Folklor­şünaslıq” ixtisası üzrə dosent elmi adına layiq gö­rülmüşdür.

2003-cü ildən 2021-ci il dekabrın 21-nə qədər AMEA Folklor İns­ti­tutunun elmi işlər üzrə direktor müavini vəzifəsini icra et­mişdir.

Azərbaycan folklorunun epik janrlarının tədqiqinə həsr olunmuş 3 mono­qrafıyası (“Kitabi-Dədə Qorqud” və Azərbaycan folkloru”. Bakı: Elm, 1999; Azərbaycan nağıllarının poetikası. Bakı: Səda, 2001; Azər­baycan nağılları: janr, süjet və obraz problemləri. Bakı: Elm və təhsil, 2019), 90-a yaxın elmi məqaləsi nəşr olunmuşdur.

Folklorun toplanması, tərtibi və nəşr olunması ilə də ardıcıl məşğul olmu­şdur. “Azərbaycan folkloru külliyyatı”nın I-X cildlərinin, “Azərbay­can folkloru antologiyası”nın IV, VIII cildlərinin və “Dərbənd folklor ör­nəkləri”nin toplayıcı-tərtibçilərindən biridir.

14 oktyabr 2022-ci ildə “Azərbaycan nağıllarının poetikası” möv­zusunda elmlər doktorluğu disser­tasiyasını müdafiə etmişdir. 23 iyun 2023-cü ildə filologiya elmləri doktoru elmi dərəcəsi almışdır.

Elmi rəhbərliyi altında bir nəfər fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi al­mışdır. 2011-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin, 2016-cı ildən isə Ye­­ni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür.

Hazırda AMEA Folklor İnstitutunun Azsaylı xalqların folkloru şöbəsinin müdiri­dir. 

Ailəlidir, iki övladı var.

 

Oruc Əliyevin dərc olunmuş elmi əsərlərinin siyahısı

 

İşin adı

İşin növü

Nəşriyyat, jurnal və s.

İşin həcmi

Həmmüəlliflər

1.

Kitabi-Dədə Qorqud və Azərbaycan folkloru

monoqrafiya

Bakı: Elm, 1999

 

76 s.

 

2.

Azərbaycan nağıllarının poeti­kası

monoqrafiya

Bakı: Səda, 2001

192 s.

 

3.

Azərbaycan xalq nağılları

kitab -toplama və tərtib

Bakı: Örnək, 1991

64 s.

tərtibçilərdən biri

4.

Qırxıncı otağın sirri

kitab -toplama və tərtib

Bakı: Yazıçı, 1988

100 s.

 

5.

Azərbaycan folkloru an- to­logiyası, IV cild. Şəki folkloru

kitab - tərtib

Bakı: Səda, 2000

500 s.

tərtibçilərdən biri

6.

Azərbaycan folkloru an- tologiyası, XIII cild. Şəki-Zaqatala folkloru

kitab - tərtib

Bakı: Səda, 2005

499 s.

tərtibçilərdən biri

7.

Məmmədhüseyn Təhmasib.

Məqalələr

kitab - tərtib

Bakı: Elm, 2005

218 s.

tərtibçilərdən biri

8.

Azərbaycan folkloru kül- liyyatı, I cild. Nağıllar

 

kitab - tərtib

Bakı: Səda, 2006

400 s.

tərtibçilərdən biri

9.

Azərbaycan folkloru kül- liyyatı, II cild. Nağıllar

 

kitab - tərtib

Bakı: Səda, 2006

400 s.

tərtibçilərdən biri

10.

Azərbaycan folkloru kül- liyyatı, III cild. Nağıllar

 

kitab - tərtib

Bakı: Səda, 2006

400 s.

tərtibçilərdən biri

11.

Azərbaycan folkloru kül- liyyatı, IV cild. Nağıllar

kitab - tərtib

Bakı: Nurlan, 2007

400 s.

tərtibçilərdən biri

12.

Azərbaycan folkloru kül- liyyatı, V cild. Nağıllar

kitab - tərtib

Bakı: Nurlan, 2007

 

400 s.

tərtibçilərdən biri

13.

Azərbaycan folkloru kül- liyyatı, VI cild. Nağıllar

 

kitab - tərtib

Bakı: Nurlan, 2007

400 s.

tərtibçilərdən biri

14.

Azərbaycan folkloru kül- liyyatı, VII cild. Nağıllar

 

kitab - tərtib

Bakı: Nurlan, 2008

400 s.

tərtibçilərdən biri

15.

Azərbaycan folkloru kül- liyyatı, VIII cild. Nağıllar

kitab - tərtib

Bakı: Nurlan, 2008

400 s.

tərtibçilərdən biri

16.

Azərbaycan folkloru kül- liyyatı, IX cild. Nağıllar

kitab - tərtib

Bakı: Nurlan, 2008

400 s.

tərtibçilərdən biri

17.

Azərbaycan folkloru kül- liyyatı, X cild. Nağıllar

kitab - tərtib

Bakı: Nurlan, 2008

400 s.

tərtibçilərdən biri

18.

Azərbaycan sehrli nağıl- la­rında qarı obrazı

məqalə

Azərb.SSR EA Xəbər­ləri, Ədəbiyyat, dil və incəsə- nət seriyası. Bakı: Elm, 1988, № 1

s.38-43

 

19.

Azərbaycan nağıllarında atalar sözü və məsəllər

məqalə

Azərb. SSR EA Xəbər­ləri, Ədəbiyyat, dil və incəsənət seriyası. Bakı: Elm, 1989, №1

s. 3-7

 

20.

Azərbaycan sehrli nağıl- larında ailə probleminə dair qeydlər

məqalə

Azərbaycan folklorşü­nas­lığı məsələ­ləri Bakı: Elm, 1989

s.18-23

 

21.

Xalqımızın soykökünü düşü­nərkən

məqalə

“Kitablar aləmində” jur- nalı. Bakı: 1990, №1

s. 6-8

 

22.

Azərbaycan sehrli nağıl- larında bənzətmə və epitet

məqalə

Azərb. SSR EA Xəbər­ləri, Ədəbiyyat, dil və incəsənət seriyası. Bakı: Elm, 1990, №3

s.3-7

 

23.

Mərasimlərimiz

məqalə

“Azərbaycan müəllimi” qəzeti, 1990, 5 oktyabr

0, 5 ç. v

 

24.

Yaz bayramı

məqalə

“Kitablar aləmində” jur- nalı, 1990, №4

s. 25-26

 

25.

Nağıl kompozisiyasında ənənəvi formulların funksiyası

məqalə

Azərb.SSR EA xəbərləri, Ədəbiyyat, dil və incəsə- nət seriyası. Bakı: Elm, 1992, №3-4

s. 3-8

 

26.

Nağılda təsvir vasitələ- rinin funksiyası

məqalə

Azərbaycan ədəbiyyatşü- naslığı problemləri (mə­ru­zə­lərin tezisləri). Bakı: Elm,  1993

s.34-35

 

27.

Nağılda mübaliğə

məqalə

Gənc ədəbiyyatşünasların Respublika konfransı. Ba- kı: Elm, 1994

s. 36-37

 

28.

Şirvan folklor xəritəsində na­ğıl janrının yeri

məqalə

Azərbaycan folkloru: top- lama, nəşr və tədqiq prob- lemləri. Bakı: Sabah, 1994

s. 75-81

 

29.

“Kitabi-Dədə Qorqud” və nağıllar

məqalə

“Kitabi-Dədə Qorqud” məqalələr toplusu. Bakı: Elm, 1999

s. 137-143

 

30.

Azərbaycan nağıllarının təs­nifi və janr xüsusiy- yətləri

məqalə

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiq- lər. VIII kitab. Bakı: Səda, 1999

s. 57-90

 

31.

Azərbaycan nağıllarının struk­tur xüsusiyyətləri və poetik dili

məqalə

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiq- lər. IX kitab. Bakı: Səda, 2000

s. 95-122

 

32.

Azərbaycan nağıllarının toplanması, nəşri və söy- ləyicilik ənənələri haq- qında

məqalə

“Dədə Qorqud” elmi-ədəbi toplu, Bakı: Səda, 2001, (1)

s. 105-116

 

33.

Azərbaycan nağılları və Dədə Qorqud

məqalə

“Dədə Qorqud” ensiklo- pediyası, II cild. Bakı: 2000

s. 42-44

 

34.

Məhəbbət dastanları

məqalə

“Dədə Qorqud” ensiklo- pediyası. II cild. Bakı: 2000

s. 207-209

 

35.

Məişət nağıllarının  xü-susiyyətləri

məqalə

“Dədə Qorqud” elmi-ədəbi toplu. Bakı: Səda, 2002/1(2)

s. 114-120

 

36.

Folklorda çevrilmələrin funk­­siyası (“Bamsı Bey­rək” boyu və nağıllar üzrə

məqalə

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiq- lər, X kitab. Bakı: Səda, 2001

s. 101-115

 

37.

Güney Azərbaycan nağıl­la­rı­nın süjet və motivlərinə dair

məqalə

Azərbaycan  şifahi xalq ədə­biyyatına dair tədqiq- lər, XI kitab. Bakı: Səda, 2002

s. 135-145

 

38.

Heyvanlar aləmindən bəhs edən  nağılların janr özünə­məxsusluğu

məqalə

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiq- lər, XIII kitab. Bakı: Səda, 2002

s.73-86

 

39.

Azərbaycan nağıllarının re­gional özəllikləri

məqalə

“Dədə Qorqud” elmi-ədəbi toplu. Bakı: Səda, 2002 (2)

s. 129-138

 

40.

Nağılda oxşar epizod və sehr­li hərəkətlərin yeri

məqalə

“Dədə Qorqud” elmi-ədəbi toplu. Bakı: Səda, 2003 (1)

s. 52-57

 

41.

Müqəddimə

məqalə

Azərbaycan nağılları, V cilddə, təkmilləşdirilmiş II nəşri, I cild, Bakı: Çıraq, 2004

s. 5-30

müəlliflərdən biri

42.

Nağıllar

məqalə

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi, altı cilddə, birinci cild. Bakı: Elm, 2004

s. 217-240

 

43.

Atalar sözü və məsəllər

məqalə

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi, altı cilddə, birinci cild. Bakı:Elm, 2004

s. 249-263

 

44.

Tapmacalar

məqalə

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi, altı cilddə, birinci cild. Bakı: 2004

s. 264-272

 

45.

Azərbaycan nağıllarında qəhrəmanın möcüzəli do- ğuluşu motivi

məqalə

“Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə” II Ulus­lararası Folklor Konfransının  ma­terial­ları. Bakı: Səda, 2004

s. 313-317

 

46.

Ön söz: Qaynar söz çeş- məsi

məqalə

Azərbaycan folkloru kül- liyyatı, I cild. Nağıllar. Bakı: Səda, 2006

s. 46-69

müəlliflərdən biri

47.

Nağılda qız və ya oğlan seçmə motivi

məqalə

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiq- lər, XVI kitab. Bakı: Səda, 2005

s. 30-45

 

48.

Azərbaycan nağıllarının janr özünəməxsusluqları

məqalə

“Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə” III Uluslararası Folklor konf- ransının materialları. Bakı: Səda, 2005

s. 440-442

 

49.

Tapmacaların janr xüsu- siyyətləri və nağıllarda yeri

məqalə

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiq- lər. XIX kitab. Bakı: Səda, 2006

s. 17-31

 

50.

Nağıl və dastanlarımızda oxşar kompozisiya kom- ponentləri

məqalə

Elmi axtarışlar, XXIX ki- tab. Bakı: Səda, 2006

s. 3-9

 

51.

Nağıl və dastanlarımızda oxşar motiv və obrazlara dair

məqalə

“Dədə Qorqud” elmi-ədəbi toplu. 2007, №3

s.44-55

 

52.

Nağıl mətnlərində söy- ləyicinin rolu

məqalə

Xəbərlər (Humanitar Elmlər seriyası). Bakı: Elm, 2007, №3

s. 215-224

 

53.

Azərbaycan nağıllarının janr xüsusiyyətləri

məqalə

Azərb. MEA məruzələri. Bakı: Elm, 2007, №5

s.190-196

 

54.

Nağılda adaxlı seçmə

məqalə

“Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə” V Uluslararası Folklor kon- fransının materialları. Ba- kı: Səda, 2007

s. 443-448

 

55.

Azərbaycan sehrli nağılla­rın­da məkan və zaman

məqalə

Xəbərlər (Humanitar Elmlər seriyası). Bakı: Elm, 2007, №2

s. 121-132

 

56.

Nağılda sayların funk- siyası

məqalə

Elmi axtarışlar. Bakı: Nurlan, 2008/ 1

s. 3-8

 

57.

Региональные особен ности Азербайджанских   сказок

məqalə

Поиск (Казахстан), №2, 2009

s. 202-206

 

58.

Система образов Азер- байджанских сказок о животных

məqalə

Культура народов При- черноморья. 173, 2009

s. 37-40

 

59.

Семантика превраще- ний в Азербайджанских сказках

məqalə

Вестник. Серия филоло- гическая, Алматы, 2010, №1-2

s. 219-224

 

60.

Məişət nağıllarının ob- razlar sistemi

məqalə

Xəbərlər (Humanitar Elmlər Seriyası), Bakı: Elm, 2010, №2

s. 50-64

 

61.

Nağılda oxşar motiv və sehrli hərəkətlərin se mantikası

məqalə

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiq- lər. XXXII kitab, Bakı: Nurlan, 2010

s. 18-29

 

62.

Azərbaycan nağıllarında do­ğuluş motivinin seman­tikası

məqalə

Azərb. MEA Məruzələri, Bakı: Elm, 2010, №3

s. 186-193

 

63.

Мифологические осо- бенности Азербайджан- ских сказок

məqalə

Материалы IV Меж­ду­народной научно-мето­ди­ческой конференции. «Русскоязычие и би (по- ли)-лингвизм в межку­ль­турной коммуника­ции XXI века: когнитивно-кон­цеп­­туальные аспек­ты». 21-22 апреля 2011 года, Пятигорск

s. 76-77

 

64.

Folklorda obrazın ikiləş­məsi.

məqalə

“Ulduz” jur., 2012-ci il., № 4

s. 59-61

 

65.

Bu günün və sabahın müəllifi

məqalə

“Ədəbiyyat” qəz., 7 oktyabr 2011-ci il

0.3 m/v

müəlliflərdən biri

66.

Azərbaycan folkloru anto­logiyası. Borçalı-Qarapa-paq cildi

məqalə

“Kaspi” qəz., 28-30 yanvar 2012-ci il

 

0.5 m/v

 

67.

Epos poetikasının tədqiqi

məqalə

“Ədəbiyyat” qəz., 21 aprel 2012-ci il

0.5 m/v

 

68.

Lətifələrə həsr olunan təd­qiqat

məqalə

“Ədəbiyyat” qəz., 9 iyun 2012-ci il

 

0.3 m/v

 

69.

Folklor janrları içərisində na­ğılların yeri.

məqalə

Filologiya məsələləri. Bakı: Elm və təhsil,  2013. № 1

s. 304-310

 

70.

Qarabağ folklorunda nağıl janrının yeri

məqalə

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiq­lər, 41-ci kitab. Bakı: Elm və təhsil, 2013

s. 33-58

 

71.

Azərbaycan nağıllarında su

məqalə

Filologiya məsələləri. Bakı: Elm və təhsil, 2014, №1

s. 392-397

 

72.

Oğuznamə yaradıcılığı yeni araşdırma müstəvisində

məqalə

“Ədəbiyyat” qəz., 26 iyun 2014-cü il

0.5 m/v

 

73.

Dərbənd folklor örnəkləri, 1-ci kitab

kitab-toplama və tərtib

Bakı: Elm və təhsil, 2014

368 s.

tərtibçilərdən biri

74.

Məişət nağıllarında qarşı­durma

məqalə

 

“Sivilizasiya” jurnalı. Bakı Avrasiya Univer­si­te­ti­nin nəşri, 2015, №4

s. 52-59

 

 

75.

Məişət nağıllarında yalançı pəhləvan

məqalə

 

“Sivilizasiya” jurnalı. Bakı Avrasiya Univer­si­te­ti­nin nəş­ri, 2015, №6

s. 25-33

 

76.

“Kitabi-Dədə Qorqud” və nağıllar

məqalə

Epos və etnos Beynəlxalq Elmi Konfransın mate­rial­ları. Bakı: Elm və təhsil, 2015

s. 276-281

 

77.

Xalq oyunları və nağıllar

məqalə

“İslam coğrafiyasında və Azərbaycanda xalq oyun­ları və meydan tamaşa­ları” mövzusunda Bey­nəl­xalq Elmi Konfransın materialları. Bakı: Elm və təhsil, 2016

s.198-204

 

78.

Azərbaycan nağıl və das­tan­­larında dövlətçiliklə bağ­lı mərasimlərin izləri

məqalə

Folklor və dövlətçilik. I kitab. Bakı: Elm və təhsil, 2016

 

s. 269-306

 

79.

Janrlararası əlaqə: nağıl və dastan

məqalə

“Dədə Qorqud” elmi-ədəbi toplu, Bakı: Elm və təhsil, 2016, №1

s. 41-50

 

80.

Azərbaycan nağılları Məm­məd­hüseyn Təhmasibin araş­­­dır­malarında

məqalə

“Görkəmli Azərbaycan folk­lorşünası Məm­məd­hü­seyn Təhmasib” möv­zu­sunda El­mi konfransın ma­te­rialları. Bakı: Elm və təh­sil, 2017

s. 281-297

 

81.

Azərbaycan nağıl və das­tan­la­rında ənənəvi formul və vasi­tələr

məqalə

“Dədə Qorqud” elmi-ədəbi toplu. Bakı: Elm və təhsil, 2017 /2

 

s. 36-43

 

82.

Nağıllar

məqalə

Azərbaycan ədəbiyyatı ta­rixi, on cilddə, I cild. Bakı: Elm, 2018

s.409-431

 

83.

Atalar sözü və məsəllər

məqalə

Azərbaycan ədəbiyyatı ta­rixi, on cilddə, I cild. Bakı: Elm, 2018

s.475-485

 

84.

Tapmacalar

məqalə

Azərbaycan ədəbiyyatı ta­rixi, on cilddə, I cild. Bakı: Elm, 2018

s. 486-494

 

85.

Azərbaycan nağıllarında döv­­lətçiliklə bağlı görüşlər

məqalə

Azərbaycan  Cüm­huriy­yəti­nin 100 illiyinə həsr olu­nan “Folklor kimlik kontekstin­də” Beynəlxalq Elmi Kon­fran­sının materialları. Bakı: Elm və təhsil, 2019

s. 161-167

 

86.

Azərbaycan nağılları: janr, süjet və obraz problemləri

monoqrafiya

Bakı: Elm və təhsil, 2019

304 s.

 

87.

Azerbaycan masal ve des­tan­larında gele­neksel formül ve araç­lar

məqalə

II. Uluslararası Develi – Aşıq Seyrani ve Türk kül­tü­rü konqresi, k.3, 2019

s. 123-128

 

88.

Проблемы межжанровой связи сказки и эпоса (на мате­риале Азербайджан­ской ли­тературы)

məqalə

Тамбов: Филологические науки. Вопросы теории и практики, вып. 11, т.2, 2019

с. 103-108

 

89.

Стихия воды в азербайджанских сказках

məqalə

Материалы X Меж­ду­на­род­ной научно-мето­ди­ческой кон­­­фе­ренции. «Науч­ные исследования в сфере гуманитарных наук: открытия ХХI века», – Пятигорский Государственный Университет: – 19-20 декабря, – 2019 года

с. 9-14

 

90.

Azərbaycan nağıllarında nar

məqalə

“Azərbaycan narının mul­-ti­­dis­siplinar funksiyası” Bey­nəlxalq Elmi Kon­fran­sının materialları (Göy­­çay rayonu, 29 noyabr 2018). Bakı: Elm və təhsil, 2020

s. 98-108

 

91.

Azərbaycan nağıllarında mey­­vələrin mifoloji seman­tikası

məqalə

Filologiya məsələləri, №5, Bakı: Elm və təhsil, 2020

s. 195-203

 

92.

Символика чисел в сказках: три, семь, сорок

 

məqalə

Международный электронный научный журнал / ISSN 2308-8079

 

 

93.

On the symbolism of numbers three, seven and forty in Azerbaijan folk stories.

 

məqalə

 

Revista Cornado, №78, 2021

p. 121-126

 

94.

Naxçıvan nağılçılıq ənənəsi

məqalə

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiq­lər. Elmi-ədəbi toplu, 2021/2 (57). Bakı: Elm və təhsil, 2021

s. 14-25

 

95.

“Dədə Qorqud” eposu Kam­ran Əliyevun araşdırmaları kon­tekstində

məqalə

“Kamran Əliyev: tanınmış ədəbiyyatşünas, unudulmaz insan” kitabı. Bakı: Elm və təhsil, 2023, 448 səh.

s.297-302