18 İyun 2023, 16:21

“FİRİDUN BƏY KÖÇƏRLİ VƏ QARABAĞ ƏDƏBİ-MƏDƏNİ MÜHİTİ” MÖVZUSUNDA RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSI