QƏRBİ AZƏRBAYCAN FOLKLORU ŞÖBƏSİ - Əpoş İslam oğlu Vəliyev

Əpoş İslam oğlu Vəliyev
İş telefonu /faks:
Telefon: (+994 50) 556-25-85
E-poçt: elyarvelisoy @mail.ru

10.06.1982-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur rayon Dizə kəndində anadan olub.

•  1999-cu ildə Şərur rayonunun İqtisadiyyat liseyini bitirmişdir.

•  1999-2003-cü illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Tarix və filologiya” fakültəsinin “Azərbaycan dili və ədəbiyyat” ixtisası üzrə təhsil almışdır.

•  2003-2005-ci illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetində Folklorşünaslıq və mifologiya ixtisası üzrə magistr təhsili almışdır.

•  2005-2008-ci illərdə AMEA Folklor institutunda aspirantura (əyani) təhsili almışdır.

•  2010-2014-c ü illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Sosial idarəetmə və hüquq fakültəsinin “Hüquqşünaslıq” ixtisası üzrə ikinci ali təhsil almışdır.

Elmi dərəcəsi və adı

• 2012, fil.ü.f.d. “Müasir Azərbaycan poeziyasında folklor motivləri” (Hüseyn
Kürdoğlu yaradıcılığı əsasında)

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

• 2009 - cu ildə “Şənbə” firmasında direktor işləmişdir.
• 2009-2011- ci illərdə AMEA Naxçıvan Bölməsi: İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun “Folklorşünaslıq” şöbəsində kiçik elmi işçi işləmişdir.
• 2011-2013 - cü illərdə “Bakı Rabitə Tikinti Təchizatı” MMC-də hüquqşünas işləmişdir.
• 2013-cü ildə AMEA Folklor İnstitutunun “Folklor və yazılı ədəbiyyat” şöbəsində kiçik elmi işçi
• 2015-ci ildə AMEA Folklor İnstitutunun “Folklor və yazılı ədəbiyyat” şöbəsində elmi işçi
• 2016-cı il AMEA Folklor İnstitutunun “Folklor və yazılı ədəbiyyat” şöbəsində böyük elmi işçi
• 2017-ci ildə AMEA Folklor İnstitutu “Folklor və yazılı ədəbiyyat” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi

ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI


1. Hüseyn Kürdoğlu bayatılarında folklor motivləri. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, XXIII kitab. Bakı, 2007, səh.184-190.
2. Hüseyn Kürdoğlu yaradıcılığında şifahi xalq ədəbiyyatından və klassik irsdən istifadə məsələləri. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, XXVI kitab. Bakı, 2007, səh.129-135
3. Hüseyn Kürdoğlu bayatılarında folklor motivləri. Elmi axtarışlar, Folklorşünaslıq: Filologiya, Fəlsəfə, Tarix, İncəsənət və Nəzəriyyə aspektləri. Bakı, 04-2008, №2, səh.123-128.
4. Hüseyn Kürdoğlu yaradıcılığında dağ motivləri. Filologiya məsələləri. Bakı, 2008, №8. səh.329-337.
5. Hüseyn Kürdoğlu poeziyasında folklor motivləri. Yol bilim kültür araşdırma dergisi. Türkiyə, Eylül-Ekim 2009, sayı 30, səh. 317-324.
6. Müasir Azərbaycan poeziyasında xalq adət-ənənələrinin, mərasimlərinin təsviri və vəsfi. Kültür evreni Türkiyə, Ankara, 28 aralık 2009, sayı 1, səh.362-366.
7. Müasir Azərbaycan poeziyasında yas mərasimləri və ağılardan istifadə motivləri. Naxçıvan Dövlət Universitetinin elmi əsərləri (Humanitar elmlər seriyası). Naxçıvan: 2010, №2/33 səh.123-126.
8. Şifahi xalq ədəbiyyatının tədrisi prosesində folklor nümunələrindən istifadə. “Azərbaycan təhsili yeni inkişaf mərhələsində” mövzusunda elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, 2010, səh.183-186.
9. Müasir Azərbaycan poeziyasında dastan poetik sistemi. Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə VI uluslararası folklor konfransı. Türk epik ənənəsində dastan. Bakı, 25-26 noyabr 2010 səh.142-146.
10. Şərurda toy mərasimi. “Dədə Qorqud” elmi ədəbi toplu, IV. Bakı 2011. səh. 110-117.
11. Məmməd Araz yaradıcılığında qurd obrazı. Kaspi qəzeti, 002 (3096), 9 yanvar 2014-cü il, səh.14.
12. Благожелания и проклятия в творчестве Гусейна Курдоглы. Ученые записки Таврического Национального Университета имени В.И. Вернадского Научный журнал Серия «Филология. Социальные коммуникации» Том 26 (65). № 1, ч. 1. Симферополь, 2013, с. 339-344.
13. Şərurda İlaxır çərşənbə adətləri. Kaspi qəzeti, 045 (3139) 14 mart 2014-cü il, səh.6.
14. Ахыр чершенбе. Обычаи последнего предпраздничного вторника в Шаруре. Каспiй, № 20 (85), 18 марта 2014 Вторник, c.8
15. Şərurda Novruz mərasimləri. Kredo qəzeti, № 13 (768), 29 mart 2014-cü il səh.10.
16. Folklor və yazılı ədəbiyyatda “Xızır” mifik obrazı. Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildönümünə həsr olunmuş V Beynəlxalq elmi konfransın materialları. 05-07 may 2014-cü il. Bakı, “Mütərcim”, 2014, 690 s. səh. 634-637.
17. Şərurda toy mərasimləri. Kaspi qəzeti, № 161 (3256), 2 oktyabr 2014-cü il, səh.15.
18. Naxçıvanda Qurban bayramı mərasimi. Kaspi qəzeti, 163(3258), 4-6 oktyabr 2014-cü il səh.7.
19. Naxçıvanda tarixən icra edilmiş xalq oyunları və yallılar. “Ümumtürk kontekstində Qarabağ xalq oyunları və meydan tamaşaları” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları, Tərtər şəhəri, 14 noyabr 2014-cü il. səh.146-160.
20. Bəxtiyar Vahabzadə yaradıcılığında hikmətli kəlamlar və aforizmlər. Kaspi qəzeti, 136 (3450), 31 iyul 2015-ci il, səh.7.
21. Dilimiz mənəvi sərvətimizdir. Kaspi qəzeti, 142 (3456) 04 sentyabr 2015-ci il, səh.12.
22. Naxçıvanın tacı. İstər Qafqaz, Yaxın və Orta Şərq, istərsə də Avropada Naxçıvan yallıların vətəni kimi tanınıb (I hissə). Kaspi qəzeti, 149 (3463) 15 sentyabr 2015-ci il, səh.7.
23. Naxçıvanın tacı. İstər Qafqaz, Yaxın və Orta Şərq, istərsə də Avropada Naxçıvan yallıların vətəni kimi tanınıb (II hissə). Kaspi qəzeti, 151 (3465), 17 sentyabr 2015-ci il, səh.10.
24. Milli-mənəvi dəyərlər xəzinəsi-Kitabi-Dədə Qorqud. “Epos və etnos” Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Bakı, “Elm və təhsil”, 2016, 432 s. 135-139.
25. Müasir Azərbaycan poeziyasında folklor motivləri (H.Kürdoğlunun yaradıcılığı əsasında) Monoqrafiya. Bakı, “Elm və təhsil”, 2015, 168 səh.
26. “Naxçıvanda Xıdır Nəbi mərasimi”. Kaspi qəzeti, 024 (3557), 12 fevral 2016-cı il, səh.6.
27. Çillələr haqqında bilmədiklərimiz. Kaspi qəzeti, 033 (3566), 25 fevral 2016-cı il, səh.15.
28. “Qədim inanclar və müasir tibb”. Kaspi qəzeti, 046 (3779), 16 mart 2016-cı il, səh.13.
29. Azərbaycan mərasim folklorunun regional xüsusiyyətləri: Qurban bayramı (Naxçıvandan toplanmış örnəklər əsasında). Ulu öndərin anadan olmasına həsr olunmuş “Ulu öndər Heydər Əliyev irsində multikultural və tolerant dəyərlər” beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 3-5 may 2016-cı il II hissə. Bakı: “Mütərcim”, 2016, 401-403 səh.
30. İlk çərşənbə, əzəl çərşənbə, gözəl çərşənbə-Su çərşənbəsi. Kaspi qəzeti, 032 (3783), 21 fevral 2017-cı il, səh.15.
31. Hava çərşənbəsi-Yel çərşənbəsi. Kaspi qəzeti, 042 (3793), 07 mart 2017-cı il, səh.15.
32. İlaxır çərşənbə-Torpaq çərşənbəsi. Kaspi qəzeti, 046 (3797), 14 mart 2017-cı il, səh.15.
33. Yeni günün bayramı. Kaspi qəzeti, 050 (3801), 18 mart 2017-ci il, səh.6
34. Koroğluşünaslıqda yeni addım. “Kaspi” qəzeti, 152 (3902), 19 sentyabr 2017, səh.15.
35. Evin bəzəyi olan qızlar. Kaspi qəzeti, 139 (3889), 5-11 avqust 2017-cı il, səh.7.
36. Azərbaycanda yaşayan azsaylı xalqların toy mərasimləri. “Azərbaycan folkloru və milli mədəni müxtəliflik” Beynəlxalq Elmi–praktiki konfransın materialları, Zaqatala, 19-20 may 2016-cı il, Bakı, “Mütərcim”, 235 s, (səh.72-75).
37. Qurd obrazı. Folklor və yazılı əbəbiyyat II kitab, Bakı, “Nurlan”, 2017, 224 s. (səh.121-142).
38. “M.H.Təhmasib: Aşıq Ələsgər yaradıcılığına yeni baxış”. Görkəmli Azərbaycan folklorşünası Məmmədhüseyn Təhmasib mövzusunda Elmi Konfransın materialları, Bakı, “Elm və təhsil”, 2017, 344 s. (səh. 126-134).
39. İslam həmrəyliyi, Qarabağ və dünyada sülh. “İslam həmrəyliyi və Qarabağ” Elmi Praktik konfransının materialları. Bakı, 25 oktyabr 2017-ci il.
40. Molla Pənah Vaqif yaradıcılığında atalar sözləri və məsəllər. “Molla Pənah Vaqif və folklor” mövzusunda konfransın materialları. Bakı, 21 iyun 2017-ci il, Elm və təhsil, 2017, səh. 126-134.
41. Xalqımızın qonaq qarşılama mədəniyyəti. Kaspi qəzeti, 191 (3941), 14 noyabr 2017-cı il, səh.15.
42. Qədim el adəti-elçilik. Kaspi qəzeti, 197 (3947), 22 noyabr 2017-cı il, səh.15.
43. Aprel döyüşləri Azərbaycan ordusunun şanlı qələbəsidir. “Aprel döyüşləri şanlı tariximizdir” mövzusunda konfransın materialları. Bakı, 28 noyabr 2017-ci il, səh.2-9.
44. Cəfər Cabbarlının Cümhuriyyət dövrü yaradıcılığı və folklor. Azərbaycan Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunan “Folklor milli kimlik kontekstində” mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Bakı “Elm və təhsil” 2018, 492 s. (səh.63-67).
45. İslam həmrəyliyi və dünyada sülh. Elm və İnnovativ Texnologiyalar beynəlxalq elmi araşdırmalar jurnalı. “İslam Həmrəyliyi – Azərbaycan nümunəsi ” mövzusu istiqamətində həyata keçirilən müsabiqənin materiallar toplusu. Bakı, 2017, səh.259-262.
46. 26 illik həsrətin sonu-Günnüt. Kaspi qəzeti, 104 (3479), 12 iyun 2018-cı il, səh.11.
47. Şəhidlik elə bir zirvədir ki... Kaspi qəzeti, 104 (3479), 15-17 sentyabr 2018-cı il, səh.8.
48. Nuhun məskəni, cahanın nəqşi-Naxçıvan. Şərq qapısı qəzeti, Sayı:164 (23.075), 1 sentyabr 2018-ci il, səh.3.
49. Alma sənin, heyva da sənin, nar mənim. Kaspi qəzeti, 208 (3581), 05 dekabr 2018-ci il, səh.15.
50. “Dəli Kür” romanında (İsmayıl Şıxlı) və “Dəli Kür” filmində Novruz adət-ənənələri. Qazax Müəllimlər Seminariyasının 100 illiyinə həsr olunan “Azərbaycan elminin və təhsilinin müasir problemləri” mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Bakı, “Zərdabi Nəşr” MMC, 2019, 520 s. (səh.329-333).
51. Müasir Naxçıvanın uğurları ilə fəxr edir, qürurlanırıq. Nuh Yurdu qəzeti, 38 (802), 9 oktyabr 2019-cu il, səh.2.
52. Naxçıvanda qış mərasimləri: çillələr və Xıdır Nəbi. Azərbaycan Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş “Folklor və dövlətçilik” mövzusunda III Respublika Elmi Konfransının materialları, Bakı “Elm və təhsil”, 2019, 388 s (səh.154-162).
53. Nəsimi yaradıcılığında folklor örnəkləri. “İmadəddin Nəsimi və folklor” mövzusunda Respublika Elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, “Elm və təhsil” 2019, 168 s. (səh.128-137).
54. Xalq təbabətində nar. “Azərbaycan narının multidissiplinar funksiyası” mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfrans. Azərbaycan, Göyçay rayonu. Bakı, “Elm və Təhsil”, 2020, 344 s. (səh.60-67).
55. Novruz – mərasim, ayin, ritual və adət-ənənələr. “Elm və həyat”. Elmi-populyar jurnal. № 1 (471), Bakı, “Elm”, 2021, səh.31-32.
56. Qəhrəman komandir. Elm qəzeti, 38 (1300), 5 noyabr 2021-ci il, səh.10.