FOLKLOR VƏ YAZILI ƏDƏBİYYAT ŞÖBƏSİ - Gülsümxanım Atabala qızı Hasilova

Gülsümxanım Atabala qızı Hasilova
İş telefonu /faks: (+994 12) 492-92-48/107
Telefon: (+994 50) 348-12-90
E-poçt: gülsü[email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 18.03.1965-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub
 • 1982-ci ildə Bakı şəhəri Yasamal rayonu 158 saylı orta məktəbi bitirib
 • 1987-ci ildə BDU bitirib

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1987-ci ildən 2000-ci illərdə M.F.Axundov adına Milli kitabxanasında elmi tədqiqat şöbəsində böyük redatkor vəzifəsində çalışmışdır.
  • 2007-ci ildən AMEA Folklor institutunun “Azərbaycan folklor” şöbəsində elmi işçi vəzifəsində çalışıb.
  • 2012-ci ildən “ Folklor və yazılı ədəbiyyat ” şöbəsində elmi işçi vəzifəsində çalışır.
  • 2014-cü ildən AMEA Folklor İnstitutunun “Folklor və yazılı ədəbiyyat” şöbəsində böyük elmi işçi vəzifəsində çalışır
  • 2017-ci ildən “Folklor və yazılı ədəbiyyat” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi

ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ADI

2017, fil.ü.f.d. “Əzizə Cəfərzadə və folklor”

ELMİ ƏSƏRLƏRİN SİYAHISI

 1. Motiv Akademi Aziza Ceferzadenin araştırmalarında masal turu. 2011, səh. 251-255.

  2. Kitabi “Dədə Qorqud”un avropa dillərində tərcümə tarixi /Azərbaycan Folkoru Avropa svilizasiyası mövzusunda elmi praktiki kontekstində konfransın materialları. 2011, səh. 80-89.

  3. Qafqazda yaz-təqvim mərasimləri Əzizə Cəfərzadə tədqiqatında / Beynəlxalq simpoziumu Qafqaz xalqlarının fokloru və lingvakultuologiyası materiallar. 2012, səh. 101-106.

  4. Yazılı ədəbiyyata Türk nağıllarının təsiri (Ə.Cəfərzadənin yaradıcılığı əsasında), məqalə - Ortak Türk Güeçmişinden Ortak Türk Geleceğine, 3 aralık 2012

  5. Qafqazda yaz-təqvim mərasimləri(Ə.Cəfərzadə tədqiqatında), məqalə -Qafqaz xalqlarının folkloru və linqvo-kulturologiyası mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans, Tiflis, 2012, s. 154-158

  6. Tarixi roman və folklor, məqalə - Folklor və tariximiz mövzusunda Respublika Elmi Konfransının materialları, 19-20 noyabr, 2012 s. 86-93

  7. Əzizə Cəfərzadənin bədii yaradıcılığı və xalq ədəbiyyatı (romanları əsasında), məqalə - Folklor və yazılı ədəbiyyat, Bakı, 2013 s. 129-159

  8. Əzizə Cəfərzadənin tədqiqatlarında Novruz adət-ənənələri, məqalə -Təzadlar, №24, 05.03. 2013; №25, 07.03.2013 s. 11, s.15

  9. Фольклоризмы в произведениях Азизы Джафарзаде, məqalə -Литература и художественная культура тюркских народов в контексте восток- запад, Казань, 2014 стр. 522-526

  10. Kadın yazar Aziza Ceferzadenin araştırmalarında ana karakteri, məqalə - XXVI Uluslararası Kibatek Edebiyat Sepozyumu Edebiyatta kadın, 28-29 Nisan, 2014, İstanbul-Türkiye s. 313-320

  11. Обычаи и традиции Новруза в исследованиях Азизы Джафарзаде, məqalə - Народна творчiсть та етнологiя. НАНУ, İМФЕ iм. М.Т. Рильського.-К.,2014. s.62-68

  12. Əzizə Cəfərzadə və Azərbaycan qadın aşıqları, məqalə - Dədə Qorqud. Elmi-ədəbi toplu, I. Bakı, Nurlan, 2014 s.61-69

  13. Əzizə Cəfərzadənin bədii nəsrində bayatı mətnləri, məqalə - Şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. 2014, № 4

  14. Uşaq oyunları (Ə.Cəfərzadə romanlarında). Ümumtürk kontekstində Qarabağ xalq oyunları və meydan tamaşaları mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. Tərtər şəhəri. 14 noyabr 2014, s.216-223.

  15. Язык художественных произведений Азизы Джафарзаде, məqalə - Вестник Казахского Национального Университета им. Ал-Фараби, № 4, 2015

  16. Ezize Ceferzadenin romanlarında oyun ve oyuncaklar, məqalə - I. Uluslararası Türk dünyası çocuk oyun ve oyuncakları kurultayı 14-17 Mayıs/Eskişehir 2015, s. 417-421

  17. İnanç, ritüel ve efsunlar(E.Ceferzadenin yaratıcılığında), məqalə - Altay toplulukları sempozyumu. Din ve inanç ritüelleri. Dil ve tarih meseleleri. 20-22 Temmuz 2015/Antalya
  18.
  19. Bəxtiyar Vahabzadə və mərasim folkloru, məqalə - “Kaspi” qəzeti 03.09.2015

  20. Füzuli yaradıcılığı “Folklor və yazılı ədəbiyyat” kontekstində (Əzizə Cəfərzadə tədqiqatında), məqalə - Sivilizasiya, 1. 2016, s. 40-44

  21. Əzizə Cəfərzadə romanlarında mahnı mətnləri, məqalə - Filologiya məsələləri,1. 2016

  22. Füzuli yaradıcılığı “Folklor və yazılı ədəbiyyat” kontekstində (Əzizə Cəfərzadə tədqiqatında) məqalə Sivilizasiya jurnalı, №1, Bakı Avrasiya Universiteti, 2016, s.40-44

  23. Əzizə Cəfərzadə romanlarında mahnı mətnləri məqalə Filologiya məsələləri №1, “Elm və təhsil”, 2016, s.287-292

  24. “Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu. Mesken-aile ve aile değerleri”. 24-26 Temmuz 2017, İstanbul.

  25. “M.H.Təhmasib və Novruz bayramı”. Görkəmli Azərbaycan folklorşünası Məmmədhüseyn Təhmasib. 05 noyabr, 2017, s.155-164.

  26. Mərasim folkloru və roman (Ə.Cəfərzadə yaradıcılığı əsasında). Folklor və yazılı ədəbiyyat II cild. Bakı, “Nurlan”, 2017, s.154-168Ə

  27. Milli bayramlar mənəvi dəyərlərin daşıyıcısıdır Azərbaycan Respublikasının Bilik Fondu, AMEA Folklor İnstitutu və İsmayıllı rayon İcra Hakimiyyətinin Lahıc qəsəbəsində birgə təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş “Folklor milli kimlik kontekstində” mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfrans, 30 iyun 2018.

  28. Qorqudşünaslığın mühüm bir istiqaməti: eposun tərcümələri Filologiya məsələləri 16, Bakı: Elm və təhsil, 2018 s.304-311

  29. Kamran Əliyev. Klassiklər, müasirlər Kamran Əliyev. Əsərləri10 cilddə, IV cild. Bakı, “Elm və təhsil”, 2018 376 s. Tərtib

  30. Bədii düşüncənin mifoloji qatları (Əlabbasın yaradıcılığı əsasında) “Kaspi” qəzeti, 8 dekabr 2018

31 Azərbaycan bədii nəsrində xalq deyimləri. II Beynəlxalq Dil, Təhsil, və Mədəniyyət konfransı. 27-29 iyul, İstanbul, 2019. Özət çap olunub. səh. 192.

32 Bəxtiyar Vahabzadə və mərasim folkloru.   II Beynəlxalq Develi-Aşıq Seyrani və Türk Kültürü Kongresi. 10-12 oktyabr 2019-cu il.

 1. Folklor və yazılı ədəbiyyat – (Biblioqrafiya). Kitab. “Elm və təhsil”. 2019. 116 s. Tərtibçilərdən biri.
 2. 4. Uluslararası Mersin Sempozyumu. Mersin Türkiye (22-24 Ekim 2020). Modern nesir ve Folklor. (Elçinin "Karabağ şikestesi" ve "Bayraktar" eserleri temelinde.