MƏRASİM FOLKLORU ŞÖBƏSİ - Atif İslam oğlu İslamzadə

Atif İslam oğlu İslamzadə
İş telefonu /faks: (+994 12) 498-16-21
Telefon: (+994 55,70) 234-93-85

FİLOLOGİYA ÜZRƏ FƏLSƏFƏ DOKTORU, DOSENT

Atif İslam oğlu İslamzadə 19 mart 1968-ci ildə Kürdəmir rayonunda ziyalı ailəsində dünyaya göz açmışdır. 1984-cü ildə Kürdəmir rayon orta məktəbini, 1991-ci ildə isə Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakultəsini bitirmişdir.

2013-cü ildə AMEA Folklor İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən Dissertasiya Şurasında “Oğuz epik ənənəsində Qazan xan obrazı” mövzusunda dissertasiya müdafiə etmiş, 2014-cü ildə fiologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır.

24.06.2019-cu ildə dosent elmi adı almışdır.

 

Məqalələr:

1. “Dədə-Qorqud kitabı”nda siyasi idarəçilik uğrunda mübarizə və varis problemi / “Dədə Qorqud” jurnalı. Elmi-ədəbi toplu. IV (5) Bakı: Səda, 2002, s. 26-34

2. “Ağ Aşıq və Süsənbər” dastanının semantik təhlili”/ “Dədə Qorqud” jurnalı. Elmi-ədəbi toplu. 4 (9) Bakı, Səda, 2003, s. 88-102

3. Qazan xan epik düşüncə və tarixi gerçəklikdə / “Dədə Qorqud” jurnalı. Elmi-ədəbi toplu. II (15) Bakı: Səda, 2005, s. 20-27.

4. Mif: araşdırmalar, müddəalar / Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə”. IV uluslararası Folklor konfransının materialları” Bakı: Səda, 2006, s. 500-503

5. Oğuz epik ənənəsində folklor missiya daşıyıcılığı / Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə”/ V uluslararası Folklor konfransının materialları. Bakı: Səda, 2007, s 82

6. “Dədə Qorqud kitabı”nda Oğuznamə. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. XXV kitab. Bakı: Nurlan, 2007, s. 96-105.

7. Oğuz epik ənənəsində transmissiya: Oğuz Xaqan, Ata Qorqud, Qazan xan. Dədə Qorqud jurnalı IV (29) Bakı: Nurlan, 2008, s. 51-70

8. Oğuz invariant strukturunun ritual-mifoloji səciyyəsi kimi “Tülü quşun yavrusu” təyini. “Dədə Qorqud” jurnalı. Elmi-ədəbi toplu. III (32) Bakı: Nurlan, 2009, s. 41-53

9. “Amit soyunun aslanı” Qazan xan obrazının mifoloji strukturunun funksional təyini kimi. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, XXX kitab, Bakı: Nurlan, 2009, s. 47-63

10. “Epik gelenekte Salur Kazan karakteri Salurun kendi rolünde” (Türkiyə türkcəsində) Motif Akademi. Halk bilimi dergisi. Türkiye, Ankara, 2011/1 Azerbaycan özel sayısı, s. 112-120.

11. “Oğuz epik ənənəsində Qazan xan obrazının “Bizə miskin umudı”səciyyəsi” Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, XL kitab, Bakı: Elm və Təhsil, 2012, s 108-135

12. Oğuz epik ənənəsində Salur Qazan obrazının Xan statusu”. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, XLI kitab, Bakı: Elm və Təhsil, 2013, s 138-143

13. “Oğuz epik ənənəsində “Qaracuğın qaplanı” xan statusunun funksional göstəricisi kimi. “Dədə Qorqud” jurnalı. Elmi-ədəbi toplu. IV (45) Bakı: Nurlan, 2012, s. 3-17

14. “Aşıq sənətinin inkişaf mərhələləri”ndə folklor məkanı. “Dədə Qorqud” jurnalı. Elmi-ədəbi toplu. 2 (19) Bakı, Səda, 2006, s. 165-170

15. Folklor dünyaya pəncərədir / Qobustan sənət toplusu, say 1/137, Bakı, 2007, s. 77-80

16. M.Ə.Sabirin yeni taziyanəsi tapıldı (Aşıq Mirzə Bilalın qeydə alınmamış xatirəsi) Zaman qəz., 21 oktyabr, 2009-cu il.

17. Oğuz mifi: yeni araşdırmalar, yeni müddəalar. “Dədə Qorqud” jurnalı. Elmi-ədəbi toplu. II (51) Bakı: Nurlan, 2014, s. 17-27

18. Bir şeirin təhlili (bir gəraylı əsasında elmi-nəzəri araşdırma). Ədəbiyyat qəz., 21 iyul, 2006.

19. “Dədə Qorqud kitabı”nda ov ritualı / Epos və Etnos / Beynəlxalq elmi konfransın materialları / 06-07.11.2015/ Bakı: Elm və Təhsil, 2016, s. 44-48

20. Oğuz epik ənənəsində “Qalın Oğuzın dövləti” iyerarxiya işarəsi kimi. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, II (49) Bakı: Elm və Təhsil, 2016, s. 53-60

21. “Dədə Qorqud kitabı”ndan bərpa olunan “Oğuzun yeyilməsi” mifologemi. “Dədə Qorqud” jurnalı. Elmi-ədəbi toplu. I (58) Bakı: Elm və Təhsil, 2016, s. 11-15

22. Molla Pənah Vaqifin “Durnalar” qoşmasının folklor spesifikasına uyğun motivasiyası / Molla Pənah Vaqif və folklor mövzusunda elmi konfransın materialları/ 21.06.2017 / / Bakı: Elm və Təhsil, 2017, s 76-81

23. Klassik ədəbiyyatda məzhəb mövzusu-şiəlik və sünnilik / “İslam Həmrəyliyi –Azərbaycan nümunəsi” mövzusu istiqamətində həyata keçirilən müsabiqənin Materiallar Toplusu / 01.12.2017 / Elm və innovativ texnologiyalar Beynəlxalq elmi araşdırmalar jurnalı, Bakı: Azərsu, 2017, 53-60

24. “Dədə Qorqud kitabı”ndan bərpa olunan aslan öldürüb, aslana çevrilmə mifologemi”. “Dədə Qorqud” jurnalı. Elmi-ədəbi toplu. II (61) Bakı: Elm və Təhsil, 2017, s. 17-22

25. Oğuz epik sistemində Ata Qorqud müjdəçi peyğəmbər kimi. Filologiya məsələləri. Bakı: Elm və Təhsil, №7, 2018, s. 267-274

26. Mifoloji mətnlərdə mükəmməl inanclar sistemi. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, I (52) Bakı: Elm və Təhsil, 2018, s. 91-97

27. “Dədə Qorqud kitabı”nda dövlətçilik anlayışının obraz təcəssümü / Folklor və dövlətçilik düşüncəsi / III kitab, Bakı: Elm və Təhsil, 2018, s. 190-201

28. M.Ə.Rəsulzadənin “Əsrimizin Səyavuşu” əsərində milli dövlət ideyası və folklor / “Folklor milli kimlik kontekstində”mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfransın mate- rialları/30.06.2018/ Bakı: Elm və Təhsil, 2019, s. 235-239

29. Nəsimi dünyagörüşü Aşıq Ələsgər poeziyasının məzmun səviyyəsi kimi /“Nəsimi və intibah” mövzusunda respublika elmi konfransının məqalələr toplusu / 11.10.2019 / Bakı: ADU, 2019, s. 74-79

30. Nəsimi yaradıcılığında epik folklor örnəkləri (əfsanələr, rəvayətlər) “İmadəddin Nəsimi və folklor” mövzusunda respublika elmi-praktik konfransının materialları /14.11.2019, / Bakı: Elm və Təhsil, 2019, s. 72-89

31. Nəsimi rədiflərinin Füzuli yaradıcılığında paralel və variasiyaları / Nesimi kitabı / Sivas Cumhuriyet Universitesi, Rektörlük matbaası, Sivas, 2019, s. 469-478

32. Mərasim folkloruna aid olan ağılarda İslam inancları / “Dədə Qorqud” jurnalı. Elmi-ədəbi toplu. IV (67) Bakı: Elm və Təhsil, 2019, s. 124-130

33. “Nar qızı” nağılının semantik araşdırması / “Azərbaycan narının multidis- siplinar funksiyası” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı: Elm və Təhsil, 2020, s. 181-200

34. Qazi Bürhanəddinin xalq şerinə və divan ədəbiyyatına təsiri / “Türk dünyası Medeniyet Elçileri: Kadı Bürhanedin” mövzusunda keçirilmiş uluslararası simpozium / Kadı Burhaneddin kitabı Türkiye, 2020, s. 335-347

35. Nizami və Nəvai “Xəmsə”lərində yazılı ədəbiyyata keçid edən folklor janrlarının fiqurasiyası / Nizami və Nəvai irsinin mif və folklor qaynaqları / Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Bakı: Elm və Təhsil, 2021, s. 74-92

36. Mifoloji təsəvvürlər Vahid inanc sisteminin təzahürü kimi. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, I (55). Bakı: Elm və Təhsil, 2021, s. 51-57

37. Aşıq Ələsgər poeziyasında Vahid Allah inancının bədii inikası / “Aşıq Ələsgər: Sazın sehri və sözün şöhrəti” mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Bakı: Elm və Təhsil, 2021, 135-151

38. “Dədə Qorqud kitabı”nda yəğma ritualı / Ziyalı İşığında Ramazan Qafarlı-70 - Beynəlxalq konfrans AMEA-nın Folklor İnstitutu, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti (ADPU) və Türkiyənin İqtisadi İnkişaf və Sosial Araşdırmalar İnstitutunun (İKSAD) birgə konfransının materialları, 2021, s. 319-328

39. Hataide türklük. İrak, Türkmeneli dergisi, 2022, s. 36-40.

40. “Dede Korkud kitabı”nda bir mekan işareti olarak Türkistan. Mehmet İsmail armağanı (Türkiye türkcesinde). Türkiye, Paradigma Akademi, 2022, s. 441-449

41. “Dədə Qorqud kitabı”nda yağma ritualı (əlavələrlə II nəşr). “Mərasim folkloru məsələləri”, I kitab. Bakı: Elm və Təhsil, 2022, s. 149-157

42. Hüseyn Cavid yaradıcılığında folklor motivləri ictimai məfkurə kimi / “Hüseyn Cavid və mifoloji düşüncə” mövzusunda elmi konfransın materialları. Bakı: Elm və Təhsil, 2022, s. 11-22

43. Mirzə Fətəli Axundzadənin “Aldanmış kəvakib” əsərində Mifoloji kompleks / “Mirzə Fətəli Axundzadə yaradıcılığında folklor motivləri və Mifologizm” mövzusunda elmi konfransın materialları. Bakı: Elm və Təhsil, 2022, s. 20-41

44. Tofiq Hacıyev assosiasiyası. Dədə Qorqud jurnalı. Elmi-ədəbi toplu, II (77). Bakı: Elm və Təhsil, 2022, s.191-194

45. Kamran İmranoğlunun “Riyaziyyat müəllimi” hekayəsində işarələr sistemi (yazılı ədəbiyyat və folklor konteksti) / "Kamran Əliyev: tanınmış ədəbiyyatşünas, unudulmaz insan" mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Bakı: Elm və Təhsil, 2023, s.119-152

46. Teoloji inanc sistemi aspektində Novruz mərasimləri. “Dədə Qorqud” jurnalı, Elmi-ədəbi toplu. I (80). Bakı: Elm və Təhsil, 2023, s. 67-80

47. Nizami eserlerinde türk savunması.“Yeni Vezin” dergisi. Edebiyyat, kültür, sanat dergisi, 4 sayı, Türkiye, 2023, s. 12-16

48. Kamran Məmmədovun bədii irsinə folklor prizmasından baxış / “Şifahi və yazılı ədəbiyyatımızın görkəmli tədqiqatçısı” mövzusunda keçirilmiş elmi konfransın materialları. Bakı: Elm və Təhsil, 2023, s. 44-59

49. Firidun bəy Köçərlinin “Azərbaycan türklərinin ədəbiyyatı” külliyatı itirilmiş müxəmməsin ana qaynağı kimi / “Firidun bəy Köçərli və Qarabağ ədəbi-mədəni mühiti” mövzusunda keçirilmiş Respublika Elmi konfransının materialları. Bakı: Elm və Təhsil, 2023, s. 177-189

Kitablar:

50. Qırxıncı otaq. Bakı: Nurlan, 2010, 332 s.

51. Oğuz epik ənənəsində Qazan xan obrazının mifoloji strukturu. Bakı: Elm və təhsil, 2017, 232 s.