MƏRASİM FOLKLORU ŞÖBƏSİ - Vəfa Muradxan qızı İbrahim

Vəfa Muradxan qızı İbrahim
İş telefonu /faks:
Telefon: (+994 50) 365-82-80, (+994 50) 493-44-75
E-poçt: vefa-ibrahim @mail.ru

(13.12.1975, Sumqayıt şəhəri)- fil.f.d., “Mərasim folkloru” şöbəsinin böyük elmi işçisi

• 1992-1997-ci illərdə Azərbaycan Dillər Universitetinin “İngilis-alman dilləri” fakültəsində təhsil alıb.
• 2007-ci ildən fil.f.d. “Azərbaycan folklorunun ingilisdilli qaynaqlarda tədqiqi və tərcümə məsəlləri” mövzusu üzrə.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

• 1997-1999-cu illərdə Azərbaycan Sənaye İnstitutunun (indiki Sumqayıt Dövlət Universiteti) “Xarici dillər” kafedrasında laborant
• 1999-2001-ci illərdə həmin kafedrada baş laborant
• 2001-2004-cü illərdə həmin kafedrada müəllim
• 2005-ci ildə AMEA Folklor İnstitutunun “Folklor nəzəriyyəsi” şöbəsində kiçik elmi işçi
• 2009-cu ildə AMEA Folklor İnstitutunun “Folklor nəzəriyyəsi” şöbəsində elmi işçi
• 2011-ci ildə AMEA Folklor İnstitutunun “Folklor nəzəriyyəsi” şöbəsində böyük elmi işçi
• 2012-ci ildən “Mərasim folkloru” şöbəsində böyük elmi işçi

MƏQALƏLƏRİ

1. “Aşıq Abbas Tufarqanlının “Bəyənməz” şeirinin ingilis dilinə tərcümə məsələləri”, “Elmi araşdırmalar”, 3-4, Bakı, 2004, 57-60.
2. “Aşıq Hüseyn Bozalqanlının iki şeirinin ingilis dilinə tərcüməsi haqqında”, Bakı Dövlət Universiteti İlahiyyat Fakültəsinin Elmi Məcmuəsi, 01 (03), Mart, 2005, səh. 247-254.
3. “Aşıq Qurbaninin üç şeirinin ingilis dilinə tərcüməsi haqqında”, “Dədə Qorqud”, 2005/1, Bakı, səh. 104-111.
4. “Aşıq Hüseyn Cavanın “Kimdən öyrəndin?” və “Xəyala düşdüm” şeirlərinin ingilis dilinə tərcüməsi haqqında”, “Dədə Qorqud”, 2005/4, Bakı, səh. 145-151.
5. “Azərbaycan folklorunun ingilis dilinə tərcüməsi ilə bağlı problemlərin həlli yolları”. Tərcümə və Transmilli Proseslər Beynəlxalq Konfrans. Tezislər. Bakı, 2005, səh. 201-203.
6. “Xəstə Qasımın “Kəkliklər” və “Olsun” şeirlərinin ingilis dilinə tərcüməsi haqqında”, “Türkologiya”, 3-4, Bakı, 2005, səh. 22-26.
7. “Aşıq Hüseyn Bozalqanlının “Ceyranım” şeirinin ingilis dilinə tərcüməsi haqqında”, Humanitar və İctimai elmlərin aktual problemləri, Bakı, 2005, səh. 34-36.
8. “Aşıq Hüseyn Cavanın “Qaradağ” şeirinin ingilis dilinə tərcüməsi haqqıda”, “Elmi axtarışlar”, XVI, Bakı, 2005, səh. 60-71.
9. “Aşıq Hüseyn Cavanın “Səttərxan” şeirinin ingilis dilinə tərcüməsi haqqıda”, Bakı Dövlət Universiteti İlahiyyat Fakültəsinin Elmi Məcmuəsi, 04 (04), Sentyabr, 2005, səh. 157-162.
10. “Xəstə Qasımın “Olsun” şeirinin ingilis dilinə tərcüməsi haqqında”, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Bakı Slavyan Universiteti, “Müasir dilçiliyin problemləri”, Beynəlxalq Elmi Konfrans, Bakı, 2005, səh. 176-178.
11. “Aşıq Şəmşirin “Dedim-dedi” və “Sənin” şeirlərinin ingilis dilinə tərcüməsi haqqında”, Bakı Dövlət Universiteti İlahiyyat Fakültəsinin Elmi Məcmuəsi, 05 (05), Mart, 2006, səh. 143-154.
12. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının ingilisdilli qaynaqlarda öyrənilməsi ilə bağlı məsələlər”, Bakı Dövlət Universiteti İlahiyyat Fakültəsinin Elmi Məcmuəsi, 06 (06), Sentyabr, 2006, səh. 139-154.
13. “Aşıq Ələsgərin “Öldürür” və “Sənə qurban” şeirinin ingilis dilinə tərcüməsi haqqında”, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Bakı Slavyan Universiteti, “Müqayisəli ədəbiyyat (ədəbiyyat kontekstləri)”, Beynəlxalq Elmi Konfrans, Bakı, 2006, səh. 129-130.
14. “İngilisdilli qaynaqlarda türk süd dişi folklorunun öyrənilməsi”, AMEA Folklor İnstitutu, “Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə” IV uluslararası folklor konfransı, Bakı, 2006, səh. 472-476.
15. “Azərbaycan tapmacalarının ingilisdilli qaynaqlarda öyrənilməsi”, Bakı Dövlət Universiteti İlahiyyat Fakultəsinin Elmi Məcmuəsi, 07 (07), Mart, 2007, səh. 223-229.
16. “Azərbaycan el havalarının ingilisdilli qaynaqlarda öyrənilməsi”, Elmi axtarışlar, XXXI, Bakı, 2007, səh. 110-113.
17. “İngilisdilli qaynaqlarda türk folklorunun bir sıra məsələlərinin öyrənilməsi”, “Dədə Qorqud”, 2008/3, Bakı, səh. 63-69.
18. “Kitabi-Dədə Qorqud” və “Koroğlu” eposları haqqında Qərb şərqşünaslarının tədqiqatına dair”, Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, XXIX, Bakı, 2009, səh. 115-121.
19. “Qurbaninin şeirlərində dini motivlər”, Filologiya məsələləri №7, Bakı 2011, səh. 379-388.

MONOQRAFIYA
1. “Azərbaycan folklorunun ingilisdilli qaynaqlarda tədqiqi və tərcümə məsələləri”, Bakı, Şəmş, 2010, 185 səh.