MƏRASİM FOLKLORU ŞÖBƏSİ - Nübar Mürsəl qızı Həkimova

Nübar Mürsəl qızı Həkimova
İş telefonu /faks:
Telefon: (+994 50) 561-52-52

Nübar Mürsəl qızı Həkimova – 7 oktyabr 1969-cu ildə Bakı şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. Görkəmli folklorşünas-alim, filologiya üzrə elmlər dok­­toru, professor Mürsəl Həkimovun qızıdır.

1986-ci ildə Bakı şəhər 254 saylı orta ümumtəhsil məktəbini bitirib. Elə həmin il N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinə daxil olub, 1991-ci ildə həmin ali məktəbi biologiya-kimya ixtisası üzrə bitirmişdir. Universiteti bitirdikdən sonra təyinatını Xətai rayon 254 nömrəli orta məktəbə biologiya-kimya müəllimi təyin edilmişdir. 2002-ci ildən Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin kollecində tibb ixtisasları üzrə dərslər keçmişdir. 2004-cü ildən isə “Tibbi Biologiya” fakultəsində metodist, dekan muavini vəzivəsində çalışaraq  Normal fiziologiya və Tibbi biliklərin əsasları dərslərini demişdir. 2008-ci ildə Azərbaycan Milli Elm­lər Akademiyası A.İ.Qarayev adına Fiziologiya İnstitutunda “Postnatal ontogenezdə ağ siçovulların beyin strukturlarında zülal aclığının lipidlərin perekisli oksidləşməsinə təsiri” adlı nazmizədlik dis­ser­ta­si­­ya­sı müdafiə edərək biologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almışdır. 2010-cu ilə qədər Azərbaycan Beynəlxalq Universitetində çalışmış, həmin ilin oktyabr ayından Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Mərasim folkloru şöbəsində böyük elmi işçi vəzifəsinə təyin edilmişdir. 2012-ci ildə həmin institutun “Qazax-Borçalı” bölməsinin rəhbəri vəzifəsinə təyin olunmuşdur. 2015-ci ildən isə dosentlik elmi adını almışdır.    

2012-ci ildən AMEA Folklor İnstitutunun doktorantı olaraq “Azərbaycan folk­lorunda xalq təbabəti ilə bağlı inanclar sistemi” adlı doktorluq dissertasiyasıya işi təsdiq olunmuşdur. Bu mövzu üzrə elmi məsləhətçi Elmlər doktoru professor Füzuli Gözəlov olmuşdur. Hal-hazırda həmin İnstitutun “Mərasim folkloru” şöbəsinin aparıcı elmi işçisidir. Ölkə daxilində və bir çox xarici dövlətlərdə bey­nəlxalq elmi konfransların iştirakçısı və çap olunan yüzdən çox məqa­lənin, “Postnatal ontogenezdə ağ siçovulların beyin strukturlarında zülal aclığının lipidlərin perekisli oksidləşməsinə təsiri”, “Azərbaycan-Gürcüstan həmrəyliyi yad­daşlarda”, “Yuxu­yoz­malar, türka­çarələr, inam və etiqadlar”, “Ermənilərin tarixi ci­na­yətləri ziyalıların qan yad­daşında”, “Azərabycan xalqının ənənəvi bilikləri”, “Azərbaycan xalq təba­bə­ti: nəzəriyyə və təcrübə”, “Mifoloji təfəkkürün xalq təbabətindəki izləri”, “Mifoloji təfəkkürün xalq təbabətindəki izləri” və s. kitabların müəllifidir, 50-dən çox xarici və yerli məqalələri çap olunub.

“Qızıl qələm” mükafatı laureatı, jurnalistlər birliyinin üzvüdür, AMEA Folklor İnstitutunun Yeni Azərbaycan  Partiyasının sədri, Yasamal rayon qadınlar şurasının üzvüdür.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Ali ttestasiya Komissiyasının 24.09.2021-ci il tarixli qərarı ilə 5719.01 – folklorşünaslıq ixtisasında filologiya elmləri doktoru elmi dərəcəsi verilmişdir.

 

Fəlsəfə doktoru Nübar Mürsəl qızı Həkimovanın

dərc olunmuş elmi məsərlərinin

SIYAHISI

 

İşin adı

Işin növü

Nəşriyat, jurnal və s.

Işin Həcmi

      1.             

Azərbaycan xalqının ənənəvi bilikləri

kitab

Bakı: Nurlan, 2011

316 s.

      2.             

Azərbaycan xalq təbabəti: nəzəriyyə və təcrübə

kitab

Bakı: Elm və təhsil, 2015

304 s.

 

      3.             

Mifoloji təfəkkürün xalq təbabətindəki izləri

kitab

Bakı, 2016

 

302 s.

      4.             

 Xalq ədəbiyyatında yuxu yozumunun sirli açarı fizioloqların əlindədir

məqalə

Dədə Qorqud, 2002,  № 1 (13)

 

s. 57-59

 

 

      5.             

Xalq ədəbiyyatında yuxunun fizioloji aspektinə dair

məqalə

Filologiya məsələri

2010,  №11

 

s. 181-185

 

      6.             

Azərbaycan folklor nümunə­lərində ənənəvi biliklər  sırasında sınamalar

məqalə

Azərbaycan şifahi xalq

ədəbiyyatına dair tədqiq­lər, 2010, № XXXIII

 

 

s. 72-76

      7.             

Xalq təbabətinin ümumi səciyyəsinə dair

 

məqalə

 

Yaprak, 2011, № 931

 

s. 21-25

      8.             

Yuxu yozumlarının türkə­ça­rələrin elmi tibbi aspektinə dair

 

məqalə

Bakı Slavyan Univer­si­teti humanitar Elm­lə­rin öyrənilməsinin aktual problemləri. Bakı, 2011 №1

 

s. 99-102

      9.             

Mövsümlə bağlı ənənəvi biliklərə dair

məqalə

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair təd­qiq­lər. Bakı, 2012

s. 78-84

  10.             

Rüya yozumlarının tibbi Folkloristik boyutları

məruzə

VII. Loğman Həkim Tibb Tarihi və Folklor. Tip tarihinə həsr olunmuş konfrans 11-14 may 2011, Mersin şəh, Türkiyə

s. 12-13 

  11.             

 Azərbaycan filosoflarının əsərində tibbə münasibət

 

məruzə

Balkan Tip tarihi və etigi kongresi. 11-15 oktyabr 2011, İstanbul

s.684-689

 

 

  12.             

Онейрический аспект народной медицины

 

 

məruzə

Язык,  культура и эти­кет в современном поли­эт­ни­ческом прост­ранстве.Междуна­род­ная научная конференция. 8-9 ноябрь 2011, Нальчик, РФ

s.385-388

 

  13.             

Qafqaz xalqının folklorunda “Albastı”

məruzə

Qafqaz xalqlarının folk­loru və lingvo­kulturo­lo­gi­yası” beynəlxalq simpo­zium. 18-21 aprel 2011, Tbilisi şəh.

s.223-225

  14.             

Народная медицина в устной народной традиции

məruzə

Язык, культура и этикет в современном полиэт­ническом пространстве. Международная научная конференция.

29-30 июнь, 2012 Нальчик, РФ

s. 575-579

  15.             

The medical folkloristic parts of quackeries and dreams

 

məqalə

 

 

“Lokman Hekim” journal, 2012

 

 

s. 1-3

 

 

  16.             

Azərbaycan türklərinin doğum törənlərində ebəçilik

 

məruzə

VIII. Logman Hekim Tibb  Tarihi ve Folklorik Tibb günleri.Konfrans Türk Dövlətinin Qazentep şəhərində keçirildi. Toplantı məkanı Qazentep Böyükşəhəri Bələdiyə Binesi Çetir Emeç Konfrans Soloheet” nda keçirildi.

22-25 may 2013

 

  17.             

Логман в народных верованиях Азербайджан­ского народа //

 

məruzə

Язык,  культура и этикет в современный политическом пространстве. Международная научная конференция. 2013, Нальчик, РФ,

s. 287-288

  18.             

Тюркечарелик (знахарство)

в контексте азербайд­жан­ских народных верований

 

məqalə

 

 

Ученые записки Тав­ри­ческого национального университета им. В.И. Вернадского, 2013

ТОМ 26 (65) №2

Филология.

s. 39-44

 

 

  19.             

Nizami Gəncəvinin “Sirlər xəzinəsi” və  “İsgən­dər­namə” əsərlərində tibbi amillər

 

 

məqalə

Nizami Gəncəvi və folk­lor. Bakı 2013

 

s. 185-189

 

 

  20.             

Традиционная народная медицина (народная меди­ци­на туркечаре и фоль­клор)

 

 

məqalə

Симферополь 2013

Народна творчiсть та етнологiя, 2014,  № 1, (347) сiчень-лютий

 

s. 59-61

 

 

  21.             

Xalq təbabətində ruhi xəs­tə­lilkərin müalicəsi

məqalə

Dil və ədəbiyyat beynəlxalq elmi-nəzəri  jurnal, 3 (91) BDU, 2014.

s. 306-310

 

  22.             

Türk mədəniyyətində mama­çalıq sisteminə dair həbəçilik

məqalə

Filologiya məsələləri №2, 2015, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu

s. 220-228

  23.             

Türkəçarələrlə müalicədə yabanı bitkilərin əhəmiyyəti

 

məqalə

Sivilizasiya, Bakı Avrasiya Universiteti,   № 4, 2014

s.103-110

  24.             

Doğumqabağı, doğum zamanı və doğumdan sonra həbələrin rolu

 

məqalə

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. Bakı,  2014

s. 69-76

  25.             

Folklorda qorxuluğun aradan götürülməsi

 

məqalə

Axtarışlar, AMEA Naxçıvan bölməsi, 2014, № 4

s. 31-37

  26.             

Xalq təbabətində ovsun və çıldağ

məqalə

Pedaqoji Universitet xəbərləri, № 3, 2014

s. 304-308

  27.             

Azərbaycan folklorunda türkəçarələr: mamaçılığın çağdaş durumu

məqalə

Dil və ədəbiyyat beynəlxalq elmi-nəzəri  jurnal, 1 (93), BDU, 2015

s. 191-194

  28.             

Al arvadı, şeşə, qarabasdı, qırxlıqla bağlı inanclar və qorunma yolları

məqalə

Sivilizasiya, Bakı Avrasiya Universiteti,   № 2, 2015

s.96-107

  29.             

Традиционная медицина и история его исследования

məqalə

Традиционная культура народов Поволжья. материалы научно-практической конференции. Казань, 2015

с. 555-559

  30.             

Общие вопросы знахарства в Азербайджанском народ­ном творчестве 

məqalə

Научные исследования в сфере гуманитарных наук: Открытия XXI века. Материалы II Международной научно-практической конференции. 23-24 апреля 2015, Пятигорск

 

  31.             

Folk beliefs in parapsyc­hological treatment

məqalə

Salmagundi magazine, volume 4, 2016

 

s.274-282

  32.             

Credenze popolari di trattamento parapsylological

məqalə

Storia dell arte. Special issue: lingua cultur, N.144, Settembre-Dicembre, 3, 2017

s.96-103

  33.             

Aşıq Şəmşirin yaradıcılığında təbiət gözəlliklərinin təsviri

məqalə

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər Bakı-2018/1(52)

s.30-39

  34.             

 Folklorda Xalq Təbabəti: Təbii Müalicə üsulları

məqalə

Filologiya Məsələləri Bakı-2018/1(16)

s.281-288

  35.             

Yusif  Vəzir Çəmənzəminli və Azərbaycan Cümhuriyyətinin xarici siyasəti

konfrans

Azərbaycan Cumhuriyyətini 100 illiyinə həsr olunan B. E. Konfransın Materilları Bakı-2018/1(12)

s.379-383

  36.             

Parapsikoloji Tedavide  Halk İnançları

sempozyum

1.      Uluslarası Dergi Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu Tbilisi-ocak 24-26 2019

s.88

  37.             

Halk Tıbbında Korkunun Ortadan Kaldırlması Yolları

konfrans

2.Uluslarası Dergi Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu Giresun- 21-23 haziran 2019

s.61-65

  38.             

About the traditional medicine and the researching of parapsychological treatment

məqalə

Innovation and Entrepreneurship,   Kanada,  24.01.2020 - 24.01.2020,  s. 174 - 178

 

 

 

 

  39.             

Halk Hekimliginde Korku İçinde İyileşmenin Önemi

məqalə

“Bengi” Dünya Yörük – Türkmen Araştırmaları Dergisi, Türkiye, 2020/I,

s.

  40.             

Composition of Khidir İlyas Bayramı Novruz ceremony complex as a part.

məqalə

Karabagh, Azerbaijan, March 18-21, 2021

 

 

  41.             

Alim ömrü yaddaşlarda.

məqalə

“Zəka işığında” Ramazan Qafarlı-70” Beynəlxalq İctimai və Mədəni Elmlər konfransı. Bakı. 15-16 iyul, 2021

 

  42.             

Heydar Aliyev and youth policy

Məqalə

AND INTERNATIONAL CONGRESS OF AZERBAIJAN'S ARCHITECT HEYDAR ALIYEV IN THE 99TH ANNIVERSARY OF HIS BIRTH May 10, 2022/ Baku – Azerbaijanproceedings book

s.178

  43.             

THE CONCEPT OF TEA IN FOLK MEDICINE AND FOLKLORE

Məqalə

INTERNATIONAL TEA

CONGRESS

"industrial, cultural and economic

dimensions"

13-15 May 2022/ Lankaran, Azerbaijan

Lenkeran State University

s. 201-206

  44.             

Heydər Əliyev və gənclər siyasəti

Məqalə

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri  Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu ildönümünə  həsr olunmuş “İnsan kapitalının inkişafı və təhsil” mövzusunda Respublika  elmi konfransının materialları. Bakı, 5-6 may, 2022

s.340

  45.             

Azerbaycan halk destanlari türk tarihini yaşatir

Məqalə

Uluslararası Develi – Aşık Seyrani ve türk kültürü kongresi -  çapdadır

 

  46.             

Dədə Şəmşir yaradıcılığında ictimai-siyasi motivlər

Məqalə

Aşıq Şəmşir və Səməd Vurğunun xatirəsinə həsr edilmiş “Aşıq sənəti və yazılı ədəbiyyat” mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans çapdadır

 

  47.             

Mikayıl Azaflının şeirlərində bədii təsvir və ifadə vasitələri

 

Məqalə

Azərbaycan Şifahi Xalq Ədəbiyyatına dair Tədqiqlər, Bakı, Elm və təhsil, 2022, 2/59.

s.63-72

  48.             

Folklorda və ənənəvi təbabətdə hanıxçılıq

Məqalə

Dergipark jurnalında  çapdadır

 

  49.             

Ənənəvi həkimlik və ya loğmanlığın konseptiv və praktik

istiqamətləri

Məqalə

 

 

  50.             

Heydər Əliyev: Öndər ömrünün şanli salnaməsi

Məqalə

“Heydər Əliyev və Azərbaycan xalq mədəniyyəti” mövzusunda Res­publika Elmi Konfransının mate­rial­ları, Bakı, Elm və təh­sil, 2023.

s. 175-179