MÜASİR FOLKLOR ŞÖBƏSİ - Çiçək Abid qızı Əfəndiyeva

Çiçək Abid qızı Əfəndiyeva
İş telefonu /faks: (+994 12) 433-19-32
Telefon: (+994 55) 709-10-34

Təhsil:

Bakı Dövlət Universiteti

Fakültə: Filologiya    (fərqlənmə diplomu ilə)

İxtisas: Filoloq, Rus dili və ədəbiyyatı müəllimi

Müddət: 1988-1993

 

İşlədiyi yer:

Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan dilçiliyi kafedrası

Vəzifə: Kiçik elmi işçi

Öhdəliklər: Elmi tədqiqatlar

Müddət: 1993-1996

 

Bakı Dövlət Universiteti, Rus dilçiliyi kafedrası

Vəzifə: Rus dili müəllimi, Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Öhdəliklər: Tədris, elmi tədqiqatlar

Müddət: 1996-1999

 

Gazi Universiteti (Ankara, Türkiyə), Rus dili və Ədəbiyyatı bölümü, Çağdaş Türk Ləhçələri və Ədəbiyyatları bölümü

Vəzifə: Rus və Azərbaycan dilləri müəllimi

Öhdəliklər: Tədris, elmi tədqiqatlar

Müddət: 1999-2007

 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Əlyazmalar İnstitutu

Vəzifə: Əvəzedici böyük elmi işçi

Öhdəliklər: Elmi tədqiqatlar, mətinlərin tərcüməsi

Müddət: 2004-2008

 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Türk Dünyası İşlətmə fakültəsi

Vəzifə: Əvəzedici dosent

Öhdəliklər: Rus dilin tədrisi

Müddət: 2008-2013

 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Folklor İnstitutu

Vəzifə: Aparıcı elmi işçi

Öhdəliklər: Elmi tədqiqatlar

Müddət: 2008 – bu günə qədər

 

Elmi dərəcələr:

Bakı Dövlət Universiteti

Kafedra: Azərbaycan dilçiliyi, Rus dilçiliyi

Dissertasiyanın mövzusu: Qədim rus dilində türkizmlər

Dərəcə: Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Tarix: 1988Elmi əsərlər:

1. Лексика тюркского происхождения в древнерусском языке (monoqrafiya), Баку, 1999

2. Eski Rusça “Geçmiş Yılların Hikayesi” adlı eserdeki eski Türk kökenli kelimeler üzerine bir İnceleme//Ahmet Yesevi Üniversitesine Yardım Vakfı, “Bilig”, sayı 16, Ankara, 2001, 83-97

3. “Zadonşçina” adlı Eski Rus eserindeki eski Türk kökenli kelimeler üzerine bir inceleme// Türk Dil Kurumu yay., Türk Dili, Dil ve Edebiyat Dergisi, sayı 593, Ankara, 2001, s. 580-588

4. Методика обучения иностранных (турецких) студентов русскому языку,(Dərs vəsaiti), Баку, 2002

5. Программа по русскому языку для студентов-иностранцев (турецких) студентов,(proqram), Баку, 2002

6. Eski Rus “İgor Destanı” Adlı Eserdeki Eski Türk kökenli kelimeler üzerine bir inceleme // Ahmet Yesevi Üniversitesine Yardım Vakfı Yayını, “Bilig”, sayı 24, Ankara, 2003, s. 45-64

7. Явление интерференции в письменном русском разговорном языке турецких студентов //Болгарская русистика, № 1-2, София, 2006, s.172-181

8. Временной код в русской культуре и методы переноса его на турецкий язык //Doğu-Batı Bağlamında Budunsal İlişkiler ve Kültürler Arası İletişim, Шумну, 2006, s.56-63

9. Святоплъкъ повелея отца своего…”// “Традиционная культура народов Поволжья”, Материалы  II Всероссийской научно-практической Конференции с международным участием, Казань,2015, s.668-673

10. Азербайджанские паремиологические единицы как конфликтогены и синтоны в фольклорном дискурсе. //“Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər”,“Elm və təhsil”,Bakı, 2017/1(50),s.43-54

11. Лингвистический статус азербайджанских пословиц и поговорок в фольклорном дискурсе // Gazi Türkiyat, Türkoloji araştırmaları dergisi, Güz 2017/ 21, Ankara, s. 31-44.

12. Azərbaycan atalar sözü və zərbi-məsəllərinin konseptual-freym təhlili// AMEA  Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu, Folklor İnstitutu, “Folklor və dövlətçilik” mövzusunda III Respublika Elmi Konfransının materialları, Bakı şəh., 13 noyabr, 2018, s. 114-137

13. Azərbaycan atalar sözü və zərbi-məsəllərin kommunikativ quruluşlu tipləri// III. Uluslararası Dergi Karadeniz Sosyal bilimler Sempozyumu, Bakü, 19-21 kasım, 2019, s.262-269

14. Azərbaycan atalar sözü və məsəllərin koqnitiv və kommunikativ özəllikləri// AMEA, Filologiya və Sənətşünaslıq, Bakı, “ELM”, 2020, № 1, İSSN: 2663-4368, s.229-234

15. Azərbaycan atalar sözü və məsəllərin formalaşmasında mətnqurucu vasitələrin rolu// AMEA Dilçilik İnstitutu, Tədqiqlər – 2021, №1-2, Bakı, 2021, səh. 12-27

16. Структурно-синтаксические особенности и структурно-семантические модели паремиологических единиц // Filologiya məsələləri, №9, Bakı: Elm və təhsil, 2022, s. 181-187.

17. Особенности актуального членения азербайджанских паремиологических единиц // Dil və ədəbiyyat, Bakı: BDU, 2022, №3 (120), s. 5-10.

18. Когнитивно-прагматический аспект азербайджанских паремиологических единиц (на материале эпосов «Книга моего деда Коркута», «Короглу» и фольклорных текстов) DOI:10.24412/2520-6990-2023-16175- // https: colloqulum-journal.org/wp-https://folklor.az/az/content/uploads/2023/06/Colloqulum-journal-2023-175-1.pdf ,ISSN 2520-6990, ISSN 2520-2480,  Czesc 1, Warszawa, Polska,  Colloqulum-journal №16 (175), 2023, p.37- 44.

19. О паремической основе азербайджанских фольклорных текстов // Материалы международной научно-теоретической конференции «Научное наследие Е. Д. Турсунова в контексте методологических проблем современной гуманитарной науки» 22 апреля, 2023, Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, Алматы, 2023, с. 113-117.