AŞIQ YARADICILIĞI ŞÖBƏSİ - Kəmalə Fikrət qızı İsmayılova

Kəmalə Fikrət qızı İsmayılova
İş telefonu /faks: (+994 12) 571-77-85
Telefon: (+994 70) 595-20-17

Kəmalə Fikrət qızı İsmayılova 1982-ci il dekabrın 8-də Sumqayıt şəhərində ana­dan olmuşdur. 1989-1999-cu illərdə Sumqayıt şəhərindəki 5 saylı orta ümum­təhsil mək­təbində oxumuşdur. 2001-2005-ci illərdə Sumqayıt Dövlət Universiteti­nin filologiya fakültəsində (Azərbay­can dili və ədəbiyyatı) bakalavr pilləsi üzrə təh­sil almışdır. 2005-2007-ci illər­də Sumqayıt Dövlət Universitetinin magistra­tu­ra­­sın­da Azərbaycan ədəbiyyatı ixtisası üzrə ali təhsilini davam etdirmişdir.

2007-ci ildə AMEA Folklor İnstitutunun Aşıq yaradıcılığı şöbəsinə elmi işçi  vəzifəsinə qəbul edilmişdir. 2007-2010-cu illərdə AMEA Folklor İnstitutunun dokto­rantu­ra pilləsində təhsilini tamamlamışdır. 2017-ci il mayın 24-də “Şah İs­mayıl” dastanı­nın variantları” mövzusunda dissertasiya müdafiə etmiş, 2020-ci ildə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır.

 

Kəmalə Fikrət qızı İsmayılovanın dərc olunmuş elmi işlərinin siyahısı

 

İşin adı

İşin növü

Nəşriyyat, jurnal və s.

İşin həcmi

1.

“Şah İsmayıl” dastanında təsəvvüf

məqalə

Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nə­zəri jurnal. №2 (86).  Bakı: 2013

 s. 224-225

2.

Folklorumuzda Şah İsma­yıl­la bağlı nağıl.

məqalə

Filo­lo­giya məsələləri, №5.  Bakı: Elm və Təhsil, 2013

s. 444-451

3.

Превращение исторический личности в эпичес­кого герое

məqalə

Язык, культура, этикет. В сов­ре­­менном политическом про­стран­стве. Нальчик: 2013

c. 118-123

4.

Период правления, жизнь и личность Шах Исмаила Хатаи в исторических исторических источ­никах.

məqalə

Ученые записки.  Том 26 (65), Симферополь, 2013,

s. 445-450

5.

“Şah İsmayıl” dastanında qəhrəman prototipi

məqalə

Dədə Qorqud. Elmi-ədəbi toplu. 2016/1

s.128-138

6.

“Şah İsmayıl” dastanının yayılma arealı, tədqiqi, nəşri tarixi

məqalə

Filologiya məsələləri, №4, 2016

s. 366-371

7.

Епосi опублiкованi в дiванi Ашуга Омара

məqalə

“Лiтература i час” (№14). Харкiв, 2019

 

8.

Взаемне дослiдженяя, пе­ре­клад та тлумачення ан­глiйських та азербайджан­ськiх прicлiв’iв.

məqalə

“Лiтература i час” (№15). Харкiв, 2020

 

9.

Взаемне дослiдженяя, пе­ре­­клад та тлумачення ан­­­глiйських та азер­бай­джан­ськiх прicлiв’iв.

məqalə

“Лiтература i час” (№16). Харкiв, 2020

 

10.

Взаемне дослiдженяя, пе­ре­клад та тлумачення ан­глiйських та азер­бай­джан­ськiх прicлiв’iв.

məqalə

“Лiтература i час” (№17). Харкiв, 2020

 

11.

Взаемне дослiдженяя, переклад та тлумачення англiйських та азербайджанськiх прicлiв’iв.

məqalə

“Лiтература i час” (№18). Харкiв, 2020