ELEKTRON XİDMƏTLƏR ŞÖBƏSİ - Vüsal Mirabi oğlu Abiyev

Vüsal Mirabi oğlu Abiyev
İş telefonu /faks: (+994 12) 498-16-21
Telefon: (+994 51) 619-37-40, (+994 70) 267-57-45
E-poçt: v.abiyev @mail.ru

Vüsal Mirabi oğlu Abiyev 27 dekabr 1981-ci ildə Bakı şəhərində ana­dan ol­muşdur. 1999-cu ildə Bakının Nərimanov rayonundakı 202 saylı orta ümum­­təhsil məktəbini (indiki riyaziyyat-təbiət təmayüllü lisey) bitirmişdir. 2000-2004-cü illərdə N.Tusi adına Azər­baycan Dövlət Pedaqoji Universiteti­nin filologiya (Azərbay­can dili və ədəbiyyatı ixtisası üzrə) fakültəsində təhsil almışdır. 2010-2012-ci illərdə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunda  magistra­tu­ra pilləsi (Azərbay­can ədəbiyyatı ixtisası) üzrə ali təhsilini tamamlamışdır.

2012-2016-cı illərdə AMEA Folklor İnstitutunun doktoranturasında qiyabi təhsil almışdır. 16 sentyabr 2005-ci ildən 2012-ci ilə kimi AMEA Folklor İnsti­tu­tunda böyük laborant, 2013-cü ildən 2016-cı ilin may ayınadək kiçik elmi işçi, 2016-cı ilin may ayından 11 sentyabr 2023-cü ilədək elmi işçi vəzifələrində çalış­mışdır. 12 sentyabr 2023-cü ildən AMEA Folklor İnsti­tu­tu­nun Elektron xidmətlər şöbəsinin müdiridir.

 

Vüsal Mirabi oğlu Abiyevin dərc olunmuş elmi əsərlərinin

SİYAHISI

İşin adı

İşin növü

Nəşriyyat, jurnal və s.

İşin həcmi

1.

“Elxan Məmmədli – 60” kitabı

tərtib

Bakı: Ağrıdağ, 2006

335 səh.

2.

Əvəzolunmaz tədqiqatçı.

məqalə

Elxan Məmmədli – 60” kitabı.  Bakı: Ağ­rı­dağ, 2006

səh. 266

3.

Elxan Məmmədlinin “Bir də­nəm” şeirlər kitabı

tərtib

Bakı: Nafta-Press, 2006

135 səh.

4.

Mənalar açımı

məqalə

“Addım” qəzeti. №3 (258), 26 noyabr-2 dekabr 2006

 

5.

Göyçay folklorundan ör­nək­lər

toplama

“Dədə Qorqud” elmi-ədəbi toplu. Bakı: Nur­lan, 2007/IV

s.141-150

6.

Cəfakeş folklorşünas

məqalə

“Hüseyn İsmayılov – 55” kitabı. Bakı: Nurlan, 2009

s. 186-187

7.

Göyçay folklorundan ör­nəklər

toplama

“Dədə Qorqud” dərgisi. Elmi-ədəbi toplu. Bakı: Nurlan, 2010/I

s. 130-139

8.

“İsrafil Abbaslı – 70”

məqalə

“Folklorşünaslıq mə­sə­lə­ləri” jurnalı.  VIII bu­ra­xılış. Bakı: Elm və təhsil, 2010

s. 145-146

9.

Unudulmaz insan (folklor­şünas alim Mürsəl Həki­mo­va həsr olunub)

məqalə

“Folklorşünaslıq məsələləri” jurnalı. Cild 9, №1, Bakı: Çıraq, 2011

s. 175-177

10.

Nəsimi humanizminin zir­vəsi

məqalə

“Cəmiyyət və din” qə­zeti. №24 (160), 28 iyun-4 iyul 2012

 

11.

İrfan aləmi

məqalə

“Cəmiyyət və din” qə­zeti. №30 (166),  9-15 avqust 2012

 

12.

Mənalı keçən alim ömrü. (folklorşünas alim Hüseyn İsmayılovun 60 illik yubile­yinə həsr olunub)

məqalə

“Kredo” qəzeti. № 45 (710), 22 dekabr 2012

 

 

13.

Şərq ədəbiyyatında insana ba­xışın spesifikası

məqalə

“Filologiya məsələləri” jurnalı. №5, Bakı: Elm və Təhsil, 2012

s. 453-457

14.

Şirvan aşıq mühitində Aşıq Abbas Musaxanoğlunun möv­­qeyi

məqalə

Q.Sayılo­vun “Şıxzərli Abbasam, ustad oğlu­yam” kitabı. Bakı: Çı­raq, 2013

s. 147-148

15.

“Koroğlu” dastanının “Də­mir qapı Dərbənd” qolu (Aşıq Hüseyn Saraç­lının das­tan repertuarından)

məqalə

“Ozan dünyası” jurnalı. № 6 (27). Bakı: Elm və təhsil, 2015

s. 65-80

16.

“Elxan ömrü – saz ömrü”

(Folklorşünas-alim Elxan Məm­mədlinin 70 il­lik yu­bi­leyinə həsr olun­muş­­dur)

tərtib

Bakı: Ağrıdağ, 2016

336 səh.

17.

Qəlbi nurlu insan

məqalə

“Elxan ömrü – saz öm­rü” (Folklorşünas-alim Elxan Məm­məd­linin 70 illik yu­bi­leyinə həsr olunmuş­dur) kita­bı. Bakı: Ağrı­dağ, 2016

s. 241-242

18.

Azərbaycan xalq oyunları və Günəş kultu

məqalə

İslam coğrafiyasında və Azərbaycanda xalq oyun­ları və meydan tamaşaları (Beynəlxalq Elmi Kon­fran­sın ma­terial­ları – 15.07.2016). Bakı: Elm və təhsil, 2016

s. 324-327

19.

Azərbaycan folklorunda Gü­nəş və onun mifoloji sistemdə yeri

məqalə

“Dədə Qorqud” elmi-ədəbi toplu. Bakı: Elm və təhsil, 2016/I

s. 113-118

20.

Şirvan folklor mühitinin qayğıkeşi

məqalə

Mahmud Allah­manlı, Tariyel qəni. “Şirvan vurğunu, yollar yorğu­nu” kitabı (Seyfəddin Qəniyev – 65). Bakı: Elm və təhsil, 2018

s. 268-269

21.

Şirvanın 2555 şairindən biri – Məlikov Mirzə Rza bəy

məqalə

“Beytüs-Səfa” davamçıları”. Ədəbi-bədii, elmi-publisistik jur­nal. №4 (7), oktyabr-dekabr. Bakı: Elm və təhsil, 2018

s. 41

22.

Aşıq Ələsgər yaradıcılığın­da gözəllərin tərifi

məqalə

“Aşıq Ələsgər: sazın sehri və sözün şöhrəti” mövzusunda Beynəl­xalq Elmi Konfransın (Bakı şəhə­ri, 24-25 may 2021) materialları. Bakı: Elm və təhsil, 2021

s. 477-482

23.

Elxan Məmmədli. Sevmə səni sevməyəni (şeirlər kitabı)

tərtib

Bakı: Elm və təhsil, 2021

92 səh.

24.

Səxavətli insan surəti: Həm­zə ağa

məqalə

Dədə Qorqud Dünyası. Elmi-nəzəri jurnal. Say 1 (3). Bakı: Zərda­bi Nəşr MMC, 2021

s. 120-125

25.

Göyçay folklor örnəkləri (I kitab)

tərtibçilərdən biri

Bakı: Elm və təhsil, 2022

296 səh.