AŞIQ YARADICILIĞI ŞÖBƏSİ - Tacir Şaban oğlu Qurbanov

Tacir Şaban oğlu Qurbanov
İş telefonu /faks: (+994 12) 571-77-85
Telefon: (+994 50) 709-97-80

Tacir Şaban oğlu Qurbanov 1956-ci il yanvarın 20-də Qərbi Azərbayca­nın Amasiya rayonunun Təzə İbiş kəndində anadan olmuşdur. 1974-cü ildə Amasiya məktəbində orta təhsilini başa vurmuşdur. 1978-1984-cü illərdə Azərbaycan Döv­­lət Univer­si­teti­nin tarix fakültəsində təhsil almışdır. 1981-1988-ci illərdə Qon­calı kənd orta məktəbində tarix müəllimi işləmiş, 1989-cu ildən Bakının Qaradağ ra­yonunun Sahil qəsəbəsindəki 253 saylı orta məktəbdə pedaqoji fəaliyyətini da­vam etdirmişdir. 2000-ci ildən o vaxtkı “Folklor” Elmi-Mədəni Mərkəzinin (indiki AMEA Folklor İnstitutu) Aşıq yaradıcılığı şöbəsində kiçik elmi işçi, elmi işçi, böyük elmi işçi vəzifələrində çalışmışdır. 25 may 2011-ci ildə “Ağbaba aşıq mühiti” möv­zu­sunda dissertasiya müdafiə etmişdir. 2012-ci ildə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi, 2017-ci ildə dosent elmi adı almışdır.

Araşdırmaçı, folklor toplayıcısı və tərtibçisi Tacir Qurbanov həm də tarix, etno­qrafiya məsələləri ilə də məşğul olur. Onun Ağbaba folkloru ilə bağlı toplayıb nəşr etdirdiyi silsilə kitablarda daim itirilmiş yurd yerlərimizin nisgili, həsrəti duyulur. Alim 50-dən artıq kitabın elmi redaktoru olmuş, onlarla kitaba “Ön söz” yazmışdır. “Vedibasar”, “Elimiz. Günümüz” qəzetlərinin хüsusi müхbiri­dir.

Tacir Qurbanov Azərbaycan Jurnalistlər və Aşıqlar Birliyinin üzvüdür.  

 

Tacir Şaban oğlu Qurbanovun dərc olunmuş elmi işlərinin siyahısı

 

     İşin adı

İşin növü

Nəşriyyat, jurnal və s.

İşin həcmi

Həmmüəl­­liflər

 

 

Müdafiədən əvvəl

 

 

1

Aşıq İsgəndər Ağ­ba­balı. Ayırdılar Ağbabadan

tərtib 

 Bakı, Ozan, 1998 

184 səh. 

 

2

Aşıq Paşa Göy­dağlı. Ağbabadan köç gəldi

tərtib

Bakı, Ozan, 1998

160 səh.

 

3

Tükənməz sözün, Ağbaba

tərtib

Bakı, Ozan, 1999

108 səh.

 

 4

Duman dağı bü­rü­­dü

tərtib

Bakı, Ozan, 2000

84 səh. 

 

5

Murxuz duyğuları

tərtib

Bakı, Ozan, 2000 

48 səh. 

 

 6

 

Azərbaycan folk­lor anto­logi­ya­sı. Ağbaba folk­­loru. VIII ki­tab.

tərtib

(prof. H.İsma­yılovla şərikli) 

Bakı, Səda, 2003 

476 səh.

 

7

Ərş-əlaya bir yo­­­lum var

tərtib

Bakı, Adiloğlu, 2003 

100 səh. 

 

8

Aşıq Nəsib

tərtib

(prof. H.İsma­yılovla şərikli)

Bakı, Səda, 2004 

199 səh.

şərikli

9

Tırınqılar

tərtib 

Bakı, Qərənfil, 2005 

63 səh. 

 

10

Qədim oğuz yur­­­­du­nun Düzkənd kəndi

kitab 

Bakı, Nurlan, 2005 

336 səh. 

 

11

Tırınqılar şifahi xalq ədə­biy­yatı­nın janrı kimi

məqalə 

“Dədə Qorqud” elmi-ədəbi toplu. AMEA Folk­lor İnstitutu. Bakı. Səda. 2005. №1

səh. 83-87 

 

12

Nanaylar

məqalə

“Dədə Qorqud” elmi-ədəbi toplu. AMEA Folklor İnstitutu. Bakı. Səda. 2005. №2

səh.71-75

 

13

Dədə Dərbədəri

məqalə

“Dədə Qorqud” elmi-ədə­bi toplu. AMEA Folk­lor İnstitutu. Bakı. Səda. 2005. № 4

səh. 84-90

 

14

Ustad-şagird münasibətləri

məqalə

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair təd­qiq­lər. Elmi-ədəbi top­lu. AMEA Folklor İns­ti­tutu. XVIII kitab. Bakı. Səda. 2005.

səh. 103-111

 

15

Bəşir Həsənov. Ağ­baba gözəl yerdi.

tərtib

Bakı: Nurlan, 2005

92 səh.

 

16

Yetim Tapdığın ədəbi irsi

məruzə

“Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə” III uluslararası folklor kon­fran­sının materialları. Bakı: Nurlan, 2006

səh. 444-450

 

17

Aşıq İsgəndər Ağ­ba­balının yaradıcılığında vətən həsrəti və yurd nisgili mo­tiv­ləri.

məqalə

“Dədə Qorqud” elmi-ədəbi toplu. AMEA Folk­lor İnstitutu. Bakı. Səda. 2006. №2

səh. 54-61

 

18

Qul Qənbər

məruzə

“Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə” IV uluslararası folklor kon­fransının ma­­­terial­ları. Bakı. Nur­lan. 2006.

səh.392-394

 

19 

Ağbaba aşıqları

 

məqalə

“Elmi axtarışlar” XXVII. Elmi-ədəbi top­­lu. AMEA Folklor İnstitutu. Bakı. Səda. 2006.

səh. 10-14 

 

20

Aşıq Heydərin ya­ra­dıcılığına dair

məqalə

 

“Elmi axtarışlar” XXVIII. Elmi-ədəbi toplu. AMEA Folklor İnstitutu. Bakı. Səda. 2006.

səh.139-142

 

21

Qədəhli Məhəmməd

məqalə

“Elmi axtarışlar” XXIX. Elmi-ədəbi top­lu. AMEA Folklor İns­ti­tutu. Bakı. Nurlan. 2006.

səh.16-18

 

22

Dingəm dinar.

tərtib

Bakı: Nurlan, 2006

56 səh.

 

23

Aşıq Avıl Köçəs­gərli. Verdim kön­lü­mü dağlara.

tərtib

Bakı: Nurlan, 2006

176 səh.

 

 24

Şair Şaban

məqalə

 “Elmi axtarışlar”. XXXIII. Elmi-ədəbi toplu. Bakı. Səda. 2007.

səh.157-160

 

25

Bu yan Ağbaba­dı, o yan Çıldır-Qars

kitab

Bakı, Nurlan, 2007 

160 səh.

 

26

Məhəbbət dastanlarında ölüb-dirilmə motivləri

məruzə 

Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə” V uluslararası folklor kon­fran­sının material­la­rı. Bakı. Nurlan. 2007.

səh. 619-621

 

27

Zülfüqar Tərtərli. Qəmin xaqanı.

tərtib

Bakı: “NBM”, 2008

88 səh.

 

28

Həsrətimin Cul ünvanı.

kitab

Bakı: Azərnəşr, 2008

96 səh.

(şərikli)

29

Gülsehran

kitab

Bakı, Apostrof, 2009

284 səh.

 

30

Региональные дастаны Акбабинской ашугской среды

məqalə

Улт Тагылымы (Дос- тояние нации). Алма­ты. 2009, №1(1)

стр. 306-311

 

31

Eldən gedən kişi.

kitab

Bakı: Elm və Təhsil, 2010

224 səh.

 

32

Soyumuz bəlli, kö­kü­müz qədim.

kitab

Bakı: Elm və Təhsil, 2011

132 səh.

 

 

 

Müdafiədən sonra

 

 

33

Qaraçantada bir məs­cid vardı

kitab

Bakı: Elm və Təhsil, 2012

108 səh.

 

34

M.Miryasinoğlu. Bu ev bizim ev idi.

tərtib

Bakı: Elm və Təhsil, 2012

132 səh.

 

35

E.Ağbabalı. Ağbabalı günlərim.

tərtib

Bakı: Elm və Təhsil, 2012

156 səh.

 

36

V.Sotlanlı. Sər­ra­fam söz aləmində.

tərtib

Bakı: Nurlan, 2012

64 səh.

 

37

Zərkənd

kitab

Bakı: AKE, 2013

328 səh.

şərikli

38

Özümüz, kökü­müz, sözümüz.

kitab

Bakı: AKE, 2014

200 səh.

şərikli

39

Ağbaba aşıq mü­hiti

monoqrafiya

Bakı: Elm və təhsil, 2014

196 səh.

 

40

Aşıq Heydər

kitab

Bakı: AKE, 2014

476 səh.

şərikli

41

Z.Şəhriyaz. Söz gəl­sə tutardım lələ dağları

tərtib

Bakı: SkyG, 2016

224 səh.

 

 

 

Məqalələr

 

 

42

Folklor çələngi

məqalə

“Dədə Qorqud” jur. 2014/2

s. 142-147

 

43

Kars Yöresinde Aşıq Geleneyi Ağbaba Elinde.

məqalə

Uluslararası Müzik Sem­poz­yumu. “Doğu Dün­ya­sında Geneleksel Türk Mü­zik Kültürü”. 03-11 Hazi­ran 2014. Kars.

s. 96-101

 

44

Ağbaba qarəvəl­li­ləri.

məqalə

Sivilizasiya dərgisi. 5/2015.

s. 102-105

 

45

Xəstə Zərnişanın ba­ya­tıları.

məqalə

Sivilizasiya dərgisi. 6/2015.

s. 50-55

 

46

Aşıq İsgəndərlə bağ­lı rəvayətlər

məqalə

Dədə Qorqud. 2015/2

s.80-85

 

47

“Apardı sellər Sa­ranı” xalq mah­nısı və “Xan Çoban” dastanı.

məqalə

Dədə Qorqud 2015/4

s. 55-59 

 

48

“Kitabi-Dədə Qorqud” və “Şah­zadə Bəhram”.

məqalə

“Epos və Etnos” Beynəl­xalq Elmi Konfransının materialları. 06-07 noyabr 2015, Bakı: Elm və təhsil, 2015

s. 362-366

 

49

“Ağbaba bölgə­sin­də keçi­ri­lən xalq oyun­ları və mey­dan tamaşaları.

məqalə

İslam coğra­fiyasında və Azər­baycanda xalq oyun­ları və meydan tamaşaları. Bey­nəlxalq Elmi Konfran­sının materialları. 15 iyul 2016, Bakı: Elm və təhsil, 2016

s. 275-278

 

50

Xəstə Zərnişanın kö­nül dünyası

monoqrafiya

Bakı: SkyG, 2017

112 səh.

 

51

Rəşid Təhməzoğlunun bayatıları

məqalə

“Bütöv Azərbaycan” qəze­ti. 19 aprel 2018-ci il

 

 

52

“Aşıq İsgəndər Ağ­­ba­balı”, “Məcnun Ağ­baba­lı”

məqalə

“Vedi­basar” qəzeti, 16-31 avqust 2018-ci il

 

 

53

“Dərd xırda-xırda ölər”

məqalə

(“Çinarlı ömrün əbədiy­yə­ti”. Bakı: “Elm və təhsil”, 2018)

s. 85-87

 

54

Şair dostum Rü­­-baili ananda”

məqalə

(“Palitra” qəzeti, 7 noyabr 2018-ci il)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

Köhnə kişilər (Ağ­baba folklorundan ör­nəklər)

tərtib

Bakı: SkyG, 2020

112 s. 

 

56

Həmzə ağa

kitab

Bakı: SkyG, 2020

80 s.

 

57

İki İbiş qoşadı

kitab

Bakı: SkyG, 2021

200 s.

 

58

Unudulmaz sənətkar

məqalə

Vedi­basar. Müstəqil qəzet. XI c., 2021

s. 298-299 

 

59

Nanaylar

məqalə

Vedi­basar. Müstəqil qəzet. XI c., 2021

s. 332-333 

 

60

Qlava Mustafa

məqalə

Vedi­basar. Müstəqil qəzet. XI c., 2021

s. 392-394 

 

61

Gəncə müdriki

məqalə

Vedi­basar. Müstəqil qəzet. XI c., 2021

s. 539-540

 

62

Havuşlu Qaçaq İbrahim

məqalə

Vedi­basar. Müstəqil qəzet. XI c., 2021

s. 644-646

 

63

Məşədi Qərib 

məqalə

Vedi­basar. Müstəqil qəzet. XII c., 2021

s. 245-247

 

64

Ağbabalılar 

məqalə

Vedi­basar. Müstəqil qəzet. XII c., 2021

s. 577-580 

 

65

“Dərələyəz: Qalasər” kitabı

məqalə

Vedi­basar. Müstəqil qəzet. XIII c., 2021

s. 304-306

 

66

Ağbabadan qoca Qarsa salam var

məqalə

Vedi­basar. Müstəqil qəzet. XIII c., 2021

s. 647-650 

 

67

Ağbabada keçirilən qız-gəlin məclisləri 

məqalə

Dədə Qorqud Dünyası. Elmi-nəzəri jurnal. Say 1 (3). – Bakı, Zərda­bi Nəşr MMC, 2021

s. 80-91