AŞIQ YARADICILIĞI ŞÖBƏSİ - Elxan Hüseynqulu oğlu Məmmədli

Elxan Hüseynqulu oğlu Məmmədli
İş telefonu /faks: (+994 12) 571-77-85
Telefon: (+994 50) 328-49-15

Elxan Hüseynqulu oğlu Məmmədli 1 yanvar 1946-cı ildə Bor­çalı maha­lının Faxralı kəndində anadan olmuşdur. 1971-ci ildə Azərbaycan Dövlət Uni­versitetinin filologiya fakültəsini bitirmişdir. Əmək fəaliyyətinə fəhləlik­dən başlayan Elxan Məmmədli bir müddət pedaqoji fəaliyyətlə məş­ğul olduqdan sonra Pedaqoji Elmlər İnstitutunda elmi işçi (1976-1979) işlə­miş və 1979-cu ildən etibarən müsabiqə yolu ilə Nizami adına Ədəbiyyat İns­titu­tu­nun Folklor şöbəsinə kiçik elmi işçi vəzifəsinə təyin edilmişdir. 1994-cü ilə kimi Ədəbiyyat İnstitutunun Folklor şöbəsində çalışan E.Məmmədli həmin ildən bö­yük elmi işçi kimi Folklor Elmi-Mədəni Mərkəzinə kö­çürül­müş­dür. 1998-ci il­də “Azərbaycan aşıq yaradıcılığında təcnis” mövzusunda namizəd­lik dis­sertasiyasını müdafiə etmişdir. O, 2 monoqrafiya (“Təcnis sənətkar­lığı”. Bakı: Nafta-Press, 1998; Şair Nəbi Bor­çalı: həyatı, mühiti, sənəti. Bakı: Nur­lan, 2014), 10-dan çox toplama-tərtib kita­bını nəşr etdirmiş, 30-dan çox kitabın re­daktoru, rəyçisi olmuşdur.

1969-2009-cu illər ərzində Azərbaycan radio və televi­zi­yasında “Bulaq”, “Ustadnamə”, “Sazın-sözün sehrində”, “Gözəlləmə” və “Sarıtel” verilişləri­nin müəllifi və aparıcısı olmuşdur.

1999-cu ildən Aşıq yaradıcılığı şöbəsinin müdiridir.

2008-ci ildə “Əməkdar mədəniyyət işçisi” fəxri adına layiq görül­müş­dür. Elxan Məmmədlinin anadan olmasının 60 illiyi ilə əlaqədar şöbənin əməkdaşı Vüsal Abi­yev “Elxan Məmmədli – 60” (Bakı: Ağrıdağ, 2006, 335 səh.) və 70 illiyi münasibəti ilə “Elxan ömrü – saz öm­rü” (Bakı: Ağrı­dağ, 2016, 336 səh.) kitablarını tərtib etmişdir.

 

Elxan Məmmədlinin elmi əsərlərinin siyahısı

 

Kitablar:

 1. Təcnis sənətkarlığı (monoqrafiya). Bakı: Nafta-Press, 1998
 2. “Bir dənəm” şeirlər kitabı. Bakı: “Nafta-Press”, 2006
 3. Şair Nəbi Borçalı: həyatı, mühiti, sənəti. Bakı: Nurlan, 2014

 

Tərtib etdiyi və redaktoru olduğu kitablar:

 1. Şirvanlı aşıq Mirzə Bilal bu günün gözü ilə (ön söz əvəzi). Şirvanlı aşıq Bilal” kitabı. Redaktor Elxan Məmmədli. Seyfəddin Qəniyevlə birgə. Bakı: Nurlan, 2003
 2. Azərbaycan bayatıları. Elxan Məmmədli, Qızılğül Babazadə, Bəhlul Abdulla. Bakı: Nurlan, 2003
 3. “Ruhun şad olsun, ustad”. Məhərrəm Hüseyinlinin “Aşıq Əkbər oxuyanda kitabı”. “Şuşa” nəşriyyatı, 2004, səh. 74-78
 4. Burdan bir atlı keçdi. “Bənövşə” (Aşıq Kamandarın şeirlərindən ibarət kitab). Bakı: Nurlan, 2004
 5. Təbib Eldar “Sazın sözü” şeirlər kitabı. Redaktor Elxan Məmmədli. “Ön söz”. Bakı: Nərgiz, 2005
 6. Aşıq İsfəndiyar “Yetmiş yaşın zirvəsində” məqaləsi. “Baş Sarıtel” kitabı. Redakor: Elxan Məmmədli. Bakı, Səda, 2007
 7. Çoban Məhəmməd (şeirləri və dastanları). Redaktoru Elxan Məmmədli. Bakı: Nurlan, 2008
 8. Azərbaycan folkloru külliyyatı. XXX cild. Tərtib edəni: Elxan Məmmədli. Bakı: Elm və təhsil, 2012, 420 səh.
 9. “Borçalı folklor örnəkləri” I kitab. Tərtib edəni: Elxan Məmmədli. Bakı: Elm və təhsil, 2013
 10. “Borçalı folklor örnəkləri”, II kitab. Tərtib edəni və çapa hazırlayanı: Elxan Məmmədli. Bakı: Elm və təhsil, 2013
 11. Aşıq Talıb. Könlüm vətən arzular. Redaktoru: Elxan Məmmədli. Bakı: Elm və təhsil, 2013, 100 səh.
 12. Aşıq Əşrəf Qəni. Buludlar ağlayır. Tərtib edəni: Elxan Məmmədli. Bakı: Nurlan, 2013
 13. Aşıq Gülabı. Mən olmayanda. Tərtib edəni: Elxan Məmmədli. Bakı: Elm və təhsil, 2013, 112 səh.
 14. Şair Nəbi Borçalı. “Sığındım Mövlaya” kitabı. “Şair Nəbi Borçalının həyatı, şeirlərinin toplanma təşəbbüsü və öyrənilməsi” məqaləsi. Toplayanı, tərtib edəni və çapa hazırlayanı: Elxan Məmmədli. Bakı, Elm və təhsil, 2013
 15. Aşıq Mustafa Şıxlinski. Tərtib edəni: Elxan Məmmədli. Bakı: Elm və təhsil, 2014, 104 səh.
 16. Nizami Xəlilov. “Heca vəzni və aşıq sənətinin yaranma tarixi” mono­qra­fiya. Elmi redaktoru: Elxan Məmmədli. Bakı: “Xəzər” Universiteti, 2014
 17. Ələddin Dəmirçi. Sən kövrəlmə, mən kövrəlim. Çapa hazırlayanı və redaktoru Elxan Məmmədli. Bakı: Elm və təhsil, 2014
 18. Azərbaycan aşıq şeiri antologiyası. I-III cildlər. Redaktoru və tərtibçi­lərdən biri. Bakı: Şərq-Qərb, 2017

 

Məqalələri:

 1. Görüşümüz baş tutmadı (Aşıq Xanlar Məhərrəmov – 60). “Ozan dünyası” jurnalı. 02 (2010), s. 36-40
 2. El şairi Ağacan Cabbar oğlu Cabbarlı. “Dədə Qorqud” elmi-ədəbi toplu. Bakı: Nurlan, 2/2012, s. 131-141.
 3. Aşıq Bəhram Həsənov. “Ozan dünyası” jurnalı. 4 (15) 2013, s. 69-70
 4. Mənim tanıdığım Hüseyn Saraçlı. “Ozan dünyası” jurnalı. 6 (27) 2015, s. 9-21
 5. Ustad görməyənin işi xam qaldı. “Ozan dünyası” jurnalı. 1 (22) 2015, s. 34-35
 6. Dədə ozanlar yadigarıydı. “Folklor və etnoqrafiya” jurnalı. № 01 (46), 2016, s. 49-60
 7. Aşıq Xındı Məmmədin poetik irsi. “Folklor və etnoqrafiya” jurnalı. № 01 (47), 2016, s. 55-64