TÜRK XALQLARI FOLKLORU ŞÖBƏSİ - Səkinə Allahverdi qızı Qaybalıyeva

Səkinə Allahverdi qızı Qaybalıyeva
İş telefonu /faks: (+994 12) 498-16-21/111
Telefon: (+994 50) 402-63-74

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

8 mart 1974-cü ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur.
1981-1991-ci illərdə Naxçıvan şəhəri 1 saylı orta məktəbdə təhsil almışdı.
1997-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin şərqşünaslıq fakültəsinin ərəb şöbəsini bitirmişdi.
1997-ci ildən “Folklor Sarayı” Elmi-Mədəni Mərkəzinin (2002-ci ildən Folklor İnstitutu) “Azərbaycan folklorşünaslığı” şöbəsində böyük laborant (1998-2000), “Türk xalqları folkloru” şöbəsində kiçik elmi işçi (2000-2006), elmi işçi (2007-2011), böyük elmi işçi (2012-2017), hazırda isə aparıcı elmi işçi vəzifəsində işləyir.
2012-ci ildə AMEA Şərqşünaslıq İnstitutunda “Müasir İraq-türkman ədəbiyyatı və Əbdüllətif Bəndəroğlunun elmi-ədəbi fəaliyyəti” mövzusunda fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası müdafiə etmişdi.
20-dən artıq elmi məqalə və kitabın (1tərcümə, 1transliterasiya və çoxlu sayda redaktə işləri) müəllifidir.

ELMİ ƏSƏRLƏRİ

1. İraq-türkman folklorunun toplanması və nəşri. “Dədə Qorqud”. Elmi-ədəbi toplu, Bakı: “Səda”, 2004, №4 (13)
2. İraq-Türkman ədəbiyyatında xoyrat. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiy-yatına dair tədqiqlər, XXXV, Bakı, 2010.
3. İraq-Türkman folkloru və Ə.Bəndəroğlu. Azərbaycan şifahi xalq ədə-biyyatına dair tədqiqlər, Bakı, 2010, XXXII.
4. Irak-Türkman basınında folklor meseleleri. Motif Akademi Halkbilim Dergisi, İstanbul, 2010/2.
5. Bəxtiyar Vahabzadə və İraq türkmanları. I Beynəlxalq Bəxtiyar Vahabzadə simpoziumunun materialları. Bakı – 13-15 dekabr, 2012. s. 310-315.
6. Qarabağ folklorunda Abdal Qasımla bağlı lətifələr. Qarabağ folkloru: Problemlər, perspektivlər mövzusunda II Respublika Elmi konfransının materialları, Ağcabədi şəhəri, 15 noyabr, 2013. s. 335-344.
7. Təbriz və Qarabağ folklorunda uşaq oyunlarının təsnifatına dair. Ümumtürk kontekstində Qarabağ xalq oyunları və meydan tamaşaları mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Tərtər şəhəri, 14 noyabr, 2014. s. 395-407.
8. Tebriz ve Karabağ Halk Biliminde Çocuk Oyunlarının sınıflandırılması üzerine bir inceleme. I Türk Dünyası Çocuk Oyun ve Oyuncakları Kurultayı, Eskişehir, Türkiye, 14-17 mayıs, 2015. s. 284.
9. İraq-türkman mətbuatında folklor məsələləri. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. Bakı, 2016/2. s. 61-69.
10. Altay dastanları və əfsanələri. Kitab. (tərcümə) Bakı, 2016. 311 s.
11. İraq-türkman ədəbiyyatının tarixi inkişaf mərhələləri. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu, Ədəbi əlaqələr. Toplu – XI. Bakı – “Elm və təhsil” – 2017. s. 47-56.
12. Azərbaycan-İraq-türkman ədəbi əlaqələrinin tarixinə dair. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Xəbərlər, Humanitar Elmlər, Bakı – “Elm” – 2017, №2. s. 146-151.
13. İraq-türkman ədəbiyyatında ədəbi cərəyanlar. Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. 4(104), Bakı-2017. s. 396-399.
14. İraq türkman xalq şeirinin janr xüsusiyyətləri. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. Bakı, 2017/1. s. 62-69.
Elmi simpoziumlarda etdiyi məruzələr:
1. Irak-Türkmen halk konuşma dili (lehçesi) folklorun esas kaynağı gibi. Selçuk Univ., Fen-Edebiyat fakül., Mevlana Araştırma ve Uygulama Merk., 2007 UNESCO, Mevlana yılında, Uluslararası VII. Dil, yazın, deyişbilim sempozyumu 2007. Konya 2007, Bildiri kitabı, II cilt.
2. Çağdaş Irak-Türkman edebiyyatına bir bakış. Türk Dünyası Araştırma-ları Vakfı, Abay Milli Devlet Pedaqoji Üniv. Çukurova Üniv. “Kazakistan ve Türkiyenin Ortak Kültürel Değerleri” U S, 21-23 mayıs, 2007, Bildiriler, Almatı, 2007.
3. Irakta Güney Azerbaycan edebiyyatı. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yük-sek Kurumu 38. ICANAS (Uluslararası Asiya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi), 10-15.09. 2007, Ankara/ Türkiye. Bildiriler. Edeb. bilimi sorunları ve çözümleri. II. cilt.
4. Azərbaycanlılar İraqda. Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, AMEA Rəyasət Heyəti Azərbaycan Gənc Alim, Aspirant və Ma-gistrlər Cəmiyyəti, Gənc Alimlərin Respublika İnnovativ İdeya Yarmarkası, 18-23 noyabr 2010.
5. İraq-türkman ləhcəsinin tədqiqi tarixinə bir baxış. “Müasir şərqşünaslığın aktual problemləri” Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 1-2 iyun, 2011.
6. Qarabağ folklorunda Abdal Qasımla bağlı lətifələr. Qarabağ folkloru: problemlər, perspektivlər mövzusunda II Respublika Elmi Konfransı. Ağcabədi şəhəri, 15 noyabr 2013. Bakı-2013.
7. Məxdumqulu Fəraqi və Azərbaycan ədəbiyyatı. Beynəlxalq Məxdumqulu Firaqi Simpoziumu may 2014, Aşqabad, Türkmənistan.
8. Patriotic ideas in the poetry of Mir Gul Khan Naseer.Mir Gul Khan Naseer Centenary Celebrations İnternational Seminars.5-6 december 2014, Qvetta, Pakistan
9. Tebriz ve Karabağ halk biliminde çocuk oyunlarının sınıflandırılması üzerine bir inceleme. TÜDÇOOK. I Uluslararası Türk Dünyası çocuk oyun ve oyuncakları Kurultayı. 14-17 mayıs 2015. Eskişehir, Türkiye.

KİTABLAR (Transliterasiya, tərtib və tərcümə):

1. Xəstə Qasım. (Transliterasiya, lüğət, şərhlər). Bakı, 2010. 232 səh.
2. Təbriz folklor örnəkləri. Tərtib, lüğət. Bakı, “Nurlan”, 2013, 444 səh.
3. Altay dastanları və əfsanələri. Tərcümə. Ön söz. Bakı, 2016. 312 səh.
Redaktə işləri:
1. Füzuli Bayat. Folklor dərsləri. Bakı, “Elm və Təhsil”, 2012, 424 səh.
2. Məhtimqulu Fəraqi. Bakı, “Elm və Təhsil”, 2014, 600 səh.
3. Koroğlu. Azərbaycan qəhrəmanlıq dastanı. AFA.Bakı, “Şərq-Qərb”, 2017. 350 səh.
4. Əfsanə və rəvayətlər. AFA. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2017. 250 səh.