AZSAYLI XALQLARIN FOLKLORU ŞÖBƏSİ - Vüsal Arif qızı Səfiyeva

Vüsal Arif qızı Səfiyeva
İş telefonu /faks: (+994 12) 571-77-85
Telefon: (+994 50) 583-01-32, (+994 55) 713-61-99
E-poçt: vusal-s67 @mail.ru

Vüsal Arif qızı Səfiyeva 1967-ci il yanvarın 21-də Bakı şəhərində ana­dan olmuşdur. Orta təhsilini S.S.Axundov adına 172 №-li məktəbdə almışdır.

1984-cü ildə məktəbi bitirib Dövlət Təchizat Komitəsinin “Azərmaştəchizsatış” idarəsinin “Avadanlıq” şöbəsində məlumat vəsaitinin işləyicisi vəzifəsində əmək fəaliyyətinə başlamışdır. 1985-1991-ci illərdə Bakı Dövlət Uni­ver­sitetinin kitabxanaçılıq fakültəsində təhsil almışdır. 1985-1996-cı illərdə M.F.Axun­dov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasında çalış­mışdır. 1996-cı ildə Azər­baycan Respublikası Milli Məclisinin Mətbuat Ka­tib­liyinə işə qəbul olun­muşdur. 1996-1997-ci illərdə M.F.Axun­dov adına ki­tab­xanada əmək fəaliyyətini davam etdir­miş­dir. 1997-ci ildən Azərbaycan Milli Elmlər Aka­de­miyasının Folklor İnstitu­tun­da (o vaxtkı “Folklor” Elmi-Mədəni Mərkəz) əmək fəaliyyətini davam etdirir.

Ölkə daxilində və xarici dövlətlərdə dərc olunmuş 10 elmi məqalə müəl­lifidir. Bu günə qədər respublika və beynəlxalq səviyyəli bir neçə kon­frans­da iştirak etmişdir.

2016-cı ildə “Həmid Araslının folklorşünaslıq irsi” mövzusunda disser­tasiya işini müdafiə etmişdir.

Hazırda AMEA Folklor İnstitutunun Azsaylı xalqların folkloru şöbə­sin­də aparıcı el­mi işçi vəzifəsində çalışır.