FOLKLOR VƏ YAZILI ƏDƏBİYYAT ŞÖBƏSİ - Aynur Aydın qızı İbrahimova

Aynur Aydın qızı İbrahimova
İş telefonu /faks: (+994 12) 492-92-48/107
Telefon: (+994 50) 723-06-80
E-poçt: İbrahimova_ [email protected]

08 noyabr 1972-ci il tarixində Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
1979 - 1989-cı illərdə 132 № orta məktəbdə təhsil almış,
1997-ci ildə N.Tusi ad. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Azərbycan dili və ədəbiyyatı fakültəsini bitirmışdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1995-2007-ci illərdə 285 № orta məktəbdə Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi vəzifəsində çalışmışdır.
2010-cu ildən AMEA-nın Folklor İnstitutunun əməkdaşıdır.
2016-cı ildən “Folklor və yazılı ədəbiyyat” şöbəsinin aparıcı elmi işçisidir.

ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ADI

2012, fil.ü.f.d. “Azərbaycan Koroğluşünaslığı: tarixi və inkişaf mərhələləri”
2018-ci ildə dosent elmi adını almışdır.

Elmi əsərləri

 1. “Koroğlu” dastanında simvollar, tarixi gerçəklər“ “Mars” ədəbi-bədii, elmi-publisistik jurnal - No: 11, 2003 s.86-89
 2. M.H.Təhmasibin koroğluşünaslıq fəaliyyəti Elmi axtarışlar (folklorşünaslıq; filologiya, fəlsəfə, tarix, incəsənət və nəzəriyyə aspektləri) XXXIII, 2007 s.105-109
 3. Azərbaycan koroğluşünaslığının tədqiq istiqamətləri; mifoloji istiqamət. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər XXIV kitab, 2007 s.146-154
 4. Müstəqillik dövrü Azərbaycan koroğluşünaslığı; kulturoloji istiqamət Dədə Qorqud elmi-ədəbi toplu, No: 2, 2009 s.101-107
 5. 1920-1940-cı illərdə Azərbaycanda “Koroğlu” eposunun toplanması, tədqiqi və nəşri məsələləri” Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər XXIX kitab, 2009 s.139-146
 6. Толкование историзма в современной Азербайджанском короглуведении за период 1990-2000 г.”, Актуальные проблемы современной фольклористике. Материалы Международной научно-практической конференции, Казань, 29 июнья 2009
 7. “Культурологическое направление в изучение эпоса «Короглы» в Азербайджанской фольклористике” Вестник Казахского Национального Университета имени Аль – Фараби, серия филологическая, 2010, No:1-2
 8. Yeni Koroğlu “metinleri ve çağdaş Azerbaycan koroğluşünaslığında metot arayışları Motif.Akademi halk bilim dergisi, 2011 s.109-117
 9. Minillikdən gələn Novruz “Kaspi” qəzeti 15 mart 2016
 10. Bakı Foklor mühitində təqvim mərasimləri Filologiya məsələləri 2016 №3
 11. Molla Pənah Vaqif yaradıcılığında etnoqrafik detallar. M.P.Vaqif və folklor” adlı konfrans. 21 iyun, 2017.
 12. “Koroğlu”destanında aile değeri ve cinslerarası ilişkiler “Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu. Mesken-aile ve aile değerleri”. 24-26 Temmuz 2017, İstanbul
 13. M.H.Təhmasib yaradıcılığında folklor və yazıçı problemi Görkəmli Azərbaycan folklorşünası Məmmədhüseyn Təhmasib. 05 noyabr, 2017 s.90-99
 14. Ümbülbanu Əsədullayevanın (Banin) “Qafqaz günləri” romanında folklor məsələləri Azərbaycan Respublikasının Bilik Fondu, AMEA Folklor İnstitutu və İsmayıllı rayon İcra Hakimiyyətinin Lahıc qəsəbəsində birgə təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş “Folklor milli kimlik kontekstində” mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfrans, 30 iyun 2018.
 15. Muş və Azərbaycandakı meydan tamaşaları, uşaq oyunları günümüzdə. “Tarih ve Kültür Bağlamında Muş Uluslararası Sempozyumu”, 10-12 may 2018 Türkiyə, Muş.

  16 Milli Seminariyamızın mənəvi sərvəti Səməd Vurğun yaradıcılığında. Qazax Müəllimlər Seminariyasının 100 illinə həsr olunmuş “Azərbaycan təhsili və elminin müasir problemləri” mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfrans. 25 may 2019, Qazax.

  17 Məmməd İsmayıl yaradıcılığında milli dəyərlər. I Ankara Beynəlxalq Elmi Araşdırmalar Konqresi. 4-6 oktyabr 2019-cu il. Ankara, İksad, səh. 467-475.

  18 Koroğlu – Azərbaycan xalq qəhrəmanlıq dastanı. II Beynəlxalq Develi-Aşıq Seyrani və Türk Kültürü Kongresi. 10-12 oktyabr 2019-cu il.

  19. Ağrı bölgesinde Nevruz geleneği ve bayramın sosyopsikolojik amacı. IV Uluslararası Mersin Sempozyumu. 22 - 24 oktyabr, 2020 Mersin, Türkiyə.
 16. Göroğlu-Köroğlu seri destanları. Azerbaycan ve Özbek versiyonlarının karşılaştırmalı tipolojisi. III Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimleri Kongresi. 12-15 noyabr, 2020. Antalya, Türkiyə.