MİFOLOGİYA ŞÖBƏSİ

Şöbə 2003-cü ilin dekabrında Folklor İnstitutunun müstəqil struktur vahidi kimi yaradılmışdır. Folklor İnstitutunun nəzdində Mifologiya şöbəsinin yaradılması türk mifologiyasının öyrənilməsi işinin təşkili baxımından yenidir.

Bundan əvvəllər kiçik miqyaslı və qeyri-sürəkli təşəbbüslər olsa da, davamlı nəticə olmamışdır. Bu baxımdan, mifoloji tədqiqatların aparılması işi akademik səviyyədə təşkil edilməmiş, tədqiqatçıların öz təşəbbüslərindən asılı olmuşdur. Mifologiya şöbəsinin yaradılması ilə sözügedən sahəyə aid tədqiqatlara akademik stimul verilmiş və işin təşkili peşəkar səviyyəyə qaldırılmışdır. Şöbənin kadr strukturu yaradılmış, mifologiya ilə bağlı peşəkar tədqiqatlar aparan ayrı-ayrı mütəxəssislər onun işinə cəlb edilmişdir.

Şöbə öz işinin elmi nəticələrini əməkdaşların çap etdirdikləri monoqrafiya və məqalələrdə gerçəkləşdirmişdir. Bütün respublikada mifoloji tədqiqatların yeganə elmi struktur qurumu olan Mifologiya şöbəsində mif mətnləri toplanılır, folklor mətnlərinin mifoloji strukturları, arxetipləri, mifoloji mətn arxitektonikası araşdırılır. Türk mifologiyasının diaxronik, tarixi-prosessual strukturunun və sinxron-aktual üzvlənmə problemlərinin öyrənilməsi; türk dünya modelinin bərpası; Azərbaycan xalq mərasimlərinin, oyun və tamaşaların qeydə alınması, arxaik ritualların bərpası, mərasimlərin genezisi, struktur və tipologiyasının tədqiqi də bu şöbədə həyata keçirilir.

Mifologiya şöbəsi mif və ritual problemlərinin öyrənilməsi istiqamətində ixtisaslaşmışdır. Mif və mərasimlərin öyrənilməsi aşağıdakı vəzifələrin həyata keçirilməsi ilə gerçəkləşdirilir:

– Azərbaycan mifoloji mətnlərinin toplanılması, elmi ekspertizası, təsnifatı, sistemləşdirilməsi və tarixi-mədəni tipinin müəyyənləşdirilməsi;
– Azərbaycan mərasim mətnlərinin toplanılması, qeydə alınması, ritual sistemi şəklində bərpa edilməsi;
– Miflərin diaxron strukturunun öyrənilməsi və Türk-Azərbaycan mifoloji düşüncə tarixinin transformasiya imkanlarının aşkara çıxarılması ilə onların mədəni-tarixi inkişafının izlənilməsi;
– Mif-folklor probleminin bütün struktur səviyyələri üzrə tədqiq edilməsi, total Türk mifinin Azərbaycan folklorunun tarixi-mədəni baxımdan funksionallaşmasında rolunun aşkarlanması;
– Mif, əfsanə, nağıl, epos və dastan mətnlərinin riyazi-morfoloji strukturunun öyrənilməsi;
– Folklorda riyazi düşüncə modellərinin aşkara çıxarılması;
– Türk mifologiyasının Oğuz mətn tipləri üzrə rekonstruksiya edilməsi: fərqli mətn tiplərinin struktur-semiotik analizi ilə mif paradiqmalarının müəyyənləşdirilməsi və bunların əsasında invariantın – mifoloji dünya modelinin bərpası;
– Türk mifinin sintaqmatik və paradiqmatik funksionallıgının mümkün tarixi-mədəni strukturunun öyrənilməsi;
– Mif-ritual probleminin türk milli düşüncə tipinin mətnləri əsasında araşdırılması;
– Azərbaycan-türk mərasimi düşüncə sisteminin ifadə kodunun (təsvir dili və onu funksionallaşdıran semiotik vahidlər) bərpası: mərasimin məzmununu təşkil edən kosmoqonik informasiyanı reallaşdıran, söz və hərəkət vahidlərindən təşkil olunmuş «əlifba»nın müəyyənləşdirilməsi və semiotik təbiətinin öyrənilməsi;
– Türk riyazi-mifoloji düşüncə sisteminin ifadə kodunun təsviri (riyazi mifologiya);
– Türk (Azərbaycan) ritual-mifoloji düşüncəsinin tarixi-mədəni paradiqmalarının (mif-din, ritual-din, mif-fəlsəfə, mif-ədəbiyyat və s.) öyrənilməsi;
– Türk mifoloji düşüncə tərzinin çağdaş Azərbaycan milli düşüncə tərzinin formalaşmasına təsirinin tədqiqi: mifoloji arxetiplər və çağdaş milli düşüncə və s.

ƏMƏKDAŞLAR

.
Seyfəddin Gülverdi oğlu Rzayev
Şöbə müdiri
Seyfəddin Gülverdi oğlu Rzayev

Şöbə müdiri

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21

Telefon:

(+994 51) 821-74-70

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Şakir Əlif oğlu Albalıyev
Aparıcı elmi işçi
Şakir Əlif oğlu Albalıyev

Aparıcı elmi işçi

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21

Telefon:

(+994 51) 441-15-82

E-poçt:

albaliyevshakir @rambler.ru

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Elçin Qalib oğlu İmaməliyev
Aparıcı elmi işçi
Elçin Qalib oğlu İmaməliyev

Aparıcı elmi işçi

İş telefonu /faks:

Telefon:

(+994 50) 359-62-74, (+994 70) 588-70-74

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
İlhamə Cəlal qızı Qəsəbova
Aparıcı elmi işçi
İlhamə Cəlal qızı Qəsəbova

Aparıcı elmi işçi

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21

Telefon:

(+994 55) 904-71-72

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Səfa Pənah oğlu Qarayev
Aparıcı elmi işçi
Səfa Pənah oğlu Qarayev

Aparıcı elmi işçi

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21

Telefon:

(+994 55) 822-00-01

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Məleykə Nizami qızı Məmmədova
Aparıcı elmi işçi
Məleykə Nizami qızı Məmmədova

Aparıcı elmi işçi

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21

Telefon:

(+994 70) 660-49-08

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Sevinc Aşur qızı Qasımova
Aparıcı elmi işçi
Sevinc Aşur qızı Qasımova

Aparıcı elmi işçi

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21

Telefon:

(+994 50) 715-30-51

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Aydın Xankişi oğlu Mustafayev
Böyük elmi işçi
Aydın Xankişi oğlu Mustafayev

Böyük elmi işçi

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21

Telefon:

(+994 51) 386-86-56

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Könül Qabil qızı Əliyeva
Böyük elmi işçi
Könül Qabil qızı Əliyeva

Böyük elmi işçi

İş telefonu /faks:

Telefon:

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Vüsalə Roma qızı Nəsibova
Böyük elmi işçi
Vüsalə Roma qızı Nəsibova

Böyük elmi işçi

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21

Telefon:

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Nərmin Ramiz qızı Babayeva
Elmi işçi
Nərmin Ramiz qızı Babayeva

Elmi işçi

İş telefonu /faks:

Telefon:

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Fatimə Bağır qızı Bağırova
Kiçik elmi işçi
Fatimə Bağır qızı Bağırova

Kiçik elmi işçi

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21

Telefon:

(+994 50) 760-90-97

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Aygün Ələddin qızı Babayeva
Böyük laborant
Aygün Ələddin qızı Babayeva

Böyük laborant

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21

Telefon:

(+994 51) 835-07-77, (+994 55) 526-57-77

ƏTRAFLI MƏLUMAT