MİFOLOGİYA ŞÖBƏSİ

Şöbə 2003-cü ilin dekabrında Folklor İnstitutunun müstəqil struktur vahidi kimi yaradılmışdır. Folklor İnstitutunun nəzdində Mifologiya şöbəsinin yaradılması türk mifologiyasının öyrənilməsi işinin təşkili baxımından yenidir.

Bundan əvvəllər kiçik miqyaslı və qeyri-sürəkli təşəbbüslər olsa da, davamlı nəticə olmamışdır. Bu baxımdan, mifoloji tədqiqatların aparılması işi akademik səviyyədə təşkil edilməmiş, tədqiqatçıların öz təşəbbüslərindən asılı olmuşdur. Mifologiya şöbəsinin yaradılması ilə sözügedən sahəyə aid tədqiqatlara akademik stimul verilmiş və işin təşkili peşəkar səviyyəyə qaldırılmışdır. Şöbənin kadr strukturu yaradılmış, mifologiya ilə bağlı peşəkar tədqiqatlar aparan ayrı-ayrı mütəxəssislər onun işinə cəlb edilmişdir.

Şöbə öz işinin elmi nəticələrini əməkdaşların çap etdirdikləri monoqrafiya və məqalələrdə gerçəkləşdirmişdir. Bütün respublikada mifoloji tədqiqatların yeganə elmi struktur qurumu olan Mifologiya şöbəsində mif mətnləri toplanılır, folklor mətnlərinin mifoloji strukturları, arxetipləri, mifoloji mətn arxitektonikası araşdırılır. Türk mifologiyasının diaxronik, tarixi-prosessual strukturunun və sinxron-aktual üzvlənmə problemlərinin öyrənilməsi; türk dünya modelinin bərpası; Azərbaycan xalq mərasimlərinin, oyun və tamaşaların qeydə alınması, arxaik ritualların bərpası, mərasimlərin genezisi, struktur və tipologiyasının tədqiqi də bu şöbədə həyata keçirilir.

Mifologiya şöbəsi mif və ritual problemlərinin öyrənilməsi istiqamətində ixtisaslaşmışdır. Mif və mərasimlərin öyrənilməsi aşağıdakı vəzifələrin həyata keçirilməsi ilə gerçəkləşdirilir:

– Azərbaycan mifoloji mətnlərinin toplanılması, elmi ekspertizası, təsnifatı, sistemləşdirilməsi və tarixi-mədəni tipinin müəyyənləşdirilməsi;
– Azərbaycan mərasim mətnlərinin toplanılması, qeydə alınması, ritual sistemi şəklində bərpa edilməsi;
– Miflərin diaxron strukturunun öyrənilməsi və Türk-Azərbaycan mifoloji düşüncə tarixinin transformasiya imkanlarının aşkara çıxarılması ilə onların mədəni-tarixi inkişafının izlənilməsi;
– Mif-folklor probleminin bütün struktur səviyyələri üzrə tədqiq edilməsi, total Türk mifinin Azərbaycan folklorunun tarixi-mədəni baxımdan funksionallaşmasında rolunun aşkarlanması;
– Mif, əfsanə, nağıl, epos və dastan mətnlərinin riyazi-morfoloji strukturunun öyrənilməsi;
– Folklorda riyazi düşüncə modellərinin aşkara çıxarılması;
– Türk mifologiyasının Oğuz mətn tipləri üzrə rekonstruksiya edilməsi: fərqli mətn tiplərinin struktur-semiotik analizi ilə mif paradiqmalarının müəyyənləşdirilməsi və bunların əsasında invariantın – mifoloji dünya modelinin bərpası;
– Türk mifinin sintaqmatik və paradiqmatik funksionallıgının mümkün tarixi-mədəni strukturunun öyrənilməsi;
– Mif-ritual probleminin türk milli düşüncə tipinin mətnləri əsasında araşdırılması;
– Azərbaycan-türk mərasimi düşüncə sisteminin ifadə kodunun (təsvir dili və onu funksionallaşdıran semiotik vahidlər) bərpası: mərasimin məzmununu təşkil edən kosmoqonik informasiyanı reallaşdıran, söz və hərəkət vahidlərindən təşkil olunmuş «əlifba»nın müəyyənləşdirilməsi və semiotik təbiətinin öyrənilməsi;
– Türk riyazi-mifoloji düşüncə sisteminin ifadə kodunun təsviri (riyazi mifologiya);
– Türk (Azərbaycan) ritual-mifoloji düşüncəsinin tarixi-mədəni paradiqmalarının (mif-din, ritual-din, mif-fəlsəfə, mif-ədəbiyyat və s.) öyrənilməsi;
– Türk mifoloji düşüncə tərzinin çağdaş Azərbaycan milli düşüncə tərzinin formalaşmasına təsirinin tədqiqi: mifoloji arxetiplər və çağdaş milli düşüncə və s.

ƏMƏKDAŞLAR

.
Rzasoy Seyfəddin Gülverdi oğlu
Şöbə müdiri
Rzasoy Seyfəddin Gülverdi oğlu

Şöbə müdiri

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21

Telefon:

(+994 70) 821-74-70

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Albalıyev Şakir
Aparıcı elmi işçi
Albalıyev Şakir

Aparıcı elmi işçi

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21

Telefon:

(+994 50) 644-96-65

E-poçt:

albaliyevshakir @rambler.ru

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Elçin Qaliboğlu
Aparıcı elmi işçi
Elçin Qaliboğlu

Aparıcı elmi işçi

İş telefonu /faks:

Telefon:

(+994 50) 359-62-74, (+994 70) 588-70-74

E-poçt:

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Qəsəbova İlhamə Cəlal qızı
Aparıcı elmi işçi
Qəsəbova İlhamə Cəlal qızı

Aparıcı elmi işçi

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21

Telefon:

(+994 55) 904-71-72

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Məmmədova Məleykə Nizami qızı
Böyük elmi işçi
Məmmədova Məleykə Nizami qızı

Böyük elmi işçi

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21

Telefon:

(+994 70) 660-49-08

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Qasımova Sevinc Aşur qızı
Böyük elmi işçi
Qasımova Sevinc Aşur qızı

Böyük elmi işçi

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21

Telefon:

(+994 50) 715-30-51

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Qarayev Səfa Pənah oğlu
Böyük elmi işçi
Qarayev Səfa Pənah oğlu

Böyük elmi işçi

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21

Telefon:

(+994 55) 822-00-01

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Mustafayev Aydın Xankişi oğlu
Elmi işçi
Mustafayev Aydın Xankişi oğlu

Elmi işçi

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21

Telefon:

E-poçt:

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Həsənova Könül Qubad qızı
Elektronçu
Həsənova Könül Qubad qızı

Elektronçu

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21

Telefon:

E-poçt:

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Qurbanova Aygün Ələddin qızı
Böyük laborant
Qurbanova Aygün Ələddin qızı

Böyük laborant

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21

Telefon:

(+994 51) 835-07-77, (+994 55) 526-57-77

E-poçt:

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Kərimova Vüsalə
Kiçik elmi işçi
Kərimova Vüsalə

Kiçik elmi işçi

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21

Telefon:

E-poçt:

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Bağırova Fatimə Bağır qəzə
Kiçik elmi işçi
Bağırova Fatimə Bağır qəzə

Kiçik elmi işçi

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21

Telefon:

(+994 50) 760-90-97

E-poçt:

ƏTRAFLI MƏLUMAT