DƏDƏ QORQUD ŞÖBƏSİ

İnstitutun əsas şöbələrindən olan Dədə Qorqud şöbəsi “Kitabi-Dədə Qorqud” abidəsinin 1300 illik yubileyinin qeyd olunduğu dövrdə Ulu Öndərimiz Heydər Əli­yevin göstərişi ilə bu möhtəşəm abidənin konseptual elmi tədqiqata cəlb olunması zərurətindən yaranmışdır.

Şöbə 2000-ci ilin aprel ayında yaradılmışdır. Dədə Qorqud şöbəsinin müntə­zəm olaraq elmi realizasiyası ilə məşğul olduğu əsas elmi istiqamətlər “Kitabi-Dədə Qorqud”un tədqiqi (poetika, mətnşünaslıq, ideya-məzmun) problemlərinin araşdırıl­ması, “Kitabi-Dədə Qorqud” mətninin tekstoloji təhlili, qədim türk dastanları ilə müqayisəli araşdırılması, dastanın mifik qatlarının semiotik strukturunun araş­dırılması, “Kitabi-Dədə Qorqud”un izahlı lüğətinin və akademik mətninin hazır­lanması, “Dədə Qorqud” elmi-ədəbi toplusunun nəşrə hazırlanmasıdır.

“Dədə Qorqud” toplusunun nəşrinə 2001-ci ildən başlanmışdır. Toplu Qor­qudşünaslığa və folklorşünaslığa dair elmi tədqiqatlar və ədəbi material hissə­lərindən ibarətdir. Toplunun istifadə dairəsinin genişliyini təmin etmək üçün mate­rialların ingiliscə və rusca xülasəsi verilir. Toplunun səhifələrində Folklor İnstitu­tu­nun elmi kontingentinin axtarışları və araşdırmaları ilə yanaşı, dünya folklor­şü­naslığının ən mühüm nailiyyətləri də işıq üzü görür. İldə 4 sayının nəşri nəzərdə tutulan toplunun artıq 10 sayı nəşr olunmuşdur.

Tədqiqat obyekti kimi seçilən folklorşünaslıq problemlərinin əhatə dairəsinə görə ümumtürk miqyasını əhatə edən, elmi səviyyəsi baxımından isə müasir Avropa folklorşünaslığının nəzəri səviyyəsində olan “Dədə Qorqud” toplusunun nəşrini son on ildə Folklor İnstitutunun mühüm nailiyyətlərindən hesab etmək olar.

Toplunun baş redaktoru şöbə müdiri Ramazan Qafarlıdır. Toplunun nəşri ilə bağlı fəaliyyətə cəlb olunmuş şöbənin işçiləri redaktə, korrektura, tərcümə və s. işlərlə məşğul olurlar.

ƏMƏKDAŞLAR

.
Ramazan Oruc oğlu Qafarov
Şöbə müdiri
Ramazan Oruc oğlu Qafarov

Şöbə müdiri

İş telefonu /faks:

(+994 12) 439-04-69, 498-16-21/114

Telefon:

(+994 70) 304-04-06

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Xuraman Daşdəmir qızı Kərimova
Aparıcı elmi işçi
Xuraman Daşdəmir qızı Kərimova

Aparıcı elmi işçi

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21/114

Telefon:

(+994 50) 430-59-51

E-poçt:

kerimova.xuraman @rambler.ru

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Səbinə Müzəffər qızı İsayeva
Aparıcı elmi işçi
Səbinə Müzəffər qızı İsayeva

Aparıcı elmi işçi

İş telefonu /faks:

Telefon:

(+994 50) 529-75-27

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Xalidə Şaiq qızı Məmmədova
Aparıcı elmi işçi
Xalidə Şaiq qızı Məmmədova

Aparıcı elmi işçi

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21/114

Telefon:

(+994 50) 515-33-78

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Aynurə Sadıq qızı Səfərova
Aparıcı elmi işçi
Aynurə Sadıq qızı Səfərova

Aparıcı elmi işçi

İş telefonu /faks:

(+994 12) 594-50-41

Telefon:

(+994 50) 330-09-76

E-poçt:

aynura.safarova1 @gmail.com

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Nailə Fərhad qızı Mirzəyeva
Böyük elmi işçi
Nailə Fərhad qızı Mirzəyeva

Böyük elmi işçi

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21/114

Telefon:

(+994 50) 538-09-78

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Nizami Şamil oğlu Adışirinov
Böyük elmi işçi
Nizami Şamil oğlu Adışirinov

Böyük elmi işçi

İş telefonu /faks:

Telefon:

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Gülxarə Paşa qızı Əhmədova
Elmi işçi
Gülxarə Paşa qızı Əhmədova

Elmi işçi

İş telefonu /faks:

Telefon:

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Sədaqət Məmməd qızı Qafarova
Böyük laborant
Sədaqət Məmməd qızı Qafarova

Böyük laborant

İş telefonu /faks:

Telefon:

ƏTRAFLI MƏLUMAT