Baş səhifə
   
 
STRUKTUR
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
 
HAQQIMIZDA
İnstitutun tarixi
İnstitutun elmi şurası
 
ŞÖBƏLƏR
Klassik folklor şöbəsi
Türk xalqları folkloru şöbəsi
Dədə Qorqud şöbəsi
Aşıq yaradıcılığı şöbəsi
Folklor nəzəriyyəsi şöbəsi
Mifologiya şöbəsi
Cənubi Azərbaycan şöbəsi
Müasir folklor şöbəsi
Mərasim folkloru şöbəsi
Folklor və yazılı ədəbiyat şöbəsi
Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi şöbəsi
Musiqi folkloru şöbəsi
Təhsil şöbəsi
Azsaylı xalqların folkloru şöbəsi
Folklor fondu
Xarici əlaqələr bölməsi
Redaksiya-nəşr bölməsi
"Qorqud" folklor ansamblı
Folklor studiyası
Kadrlar şöbəsi
Mühasibatlıq
 
ELMİ İSTİQAMƏT
Dissertasiya Şurası
Araşdırmalar
İnnovasiya
Avtoreferatlar
Kitabxana
Qanunvericilik
Simpoziumlar
 
LAYİHƏLƏR
Azərbaycan Folklor Antologiyası
Azərbaycan Folkor Külliyyatı
Güney Azərbaycan folkloru
Qarabağ folkloru
Qarabağ savaşı
   
Video
Arxiv
Saytın xəritəsi
Bizimlə əlaqə
   
 
LİNKLƏR


Sayğac
free counters
 


Ələkbərova Ülkər Qəzənfər qızı

1979-cu il 23 dekabrda Bakının Ələt qəsəbəsində doğulmuşdur. Sumqayıt şəhəri Ş.İ.Xətai adına 30 saylı orta məktəbi bitirmişdir.
1996-cı ildə BDU-nun filologiya fakültəsinə daxil olmuşdur.
2000-ci ildə bakalavr mərhələsini bitirərək, magistraturaya daxil olmuşdur.
2002-ci ildə magistraturanı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
2003-cü ildən AMEA Folklor İnstitutunda kiçik elmi işçi vəzifəsində çalışıb.
2012-ci ildə “Türk xalqlarının folklorunun toplanması və tədqiqində Q.N. Potaninin rolu” mövzusunda filologiya üzrə fəlsəfə doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir.
2013-cu ildə “Q.N.Potaninin irsində türk folkloru məsələləri” kitabı çap edilmişdir. Xaricdə 6 məqaləsi çap olunmuş, ümumilikdə 20-yə yaxın məqaləsi vardır.
2015-ci ildə böyük elmi işçi vəzifəsinə təsdiq edilmişdir.
Ailəlidir, 1 övladı var.

ÜLKƏR QƏZƏNFƏR QIZI ƏLƏKBƏROVANIN
DƏRC OLUNMUŞ ELMİ ƏSƏRLƏRİ

1. Türk xalqları folklorunun toplayıcısı Q.N.Potaninin həyatı və fəaliyyəti
AMEA-nın “Xəbərləri” (Humanitar elmlər seriyası), Bakı: Elm, 2005, №4, s.30-37

2. Q.N.Potaninin irsində “Oğuznamə” motivləri (“Oğuz kağan” dastanı ilə müqayisə əsasında) Humanitar və İctimai Elmlərin aktual problemləri. Gənc araşdırıcıların Respublika elmi konfransının materialları. Bakı: Elm, 2005. s.21-23

3. Mifoloji motivlərin arxaik kökləri Q.N.Potaninin nəzəri və toplama irsində
Elmi axtarışlar. Bakı: Səda, 2005, XV c. s. 204-216

4. Q.N.Potaninin folklor toplama üsulları. AMEA-nın “Xəbərləri” (Humanitar elmlər seriyası), Bakı: Elm, 2006, №2.

5. Q.N.Potaninin nəzəri və toplama irsində olan Oğuz mifoloji motivləri. AMEA akademik Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun Elmi araşdırmaları. Bakı, 2006, VIII buraxılış. s.17-21

6. Göy oğlu kultu Q.N.Potaninin nəzəri araşdırmalarında. Elmi axtarışlar. Bakı: Səda, 2006, XXVII c. s.13-16

7. Q.N.Potaninin nəşr prinsipləri. Elmi axtarışlar. Bakı: Səda, 2006, XXVIII c. s.53-56

8. Mifoloji personajlar Q.N.Potaninin nəzəri və toplama irsində. "Dədə Qorqud". Elmi-ədəbi toplu, Bakı: Səda, 2006, №1ş s.87-94

9. Q.N.Potaninin nəzəri və toplama irsində mifoloji dağ. "Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə". IV Uluslararası Folklor Konfransının materialları, Bakı: Səda, 2006,
1-3 noyabr . s.465-471

10. Şərq və Qərb mədəni əlaqələri Q.N.Potaninin yaradıcılığında.
Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. Bakı: Nurlan, 2008, XXVII c. s.121-127

11. Türk mifologiyasında Erke obrazı .
Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. Bakı: Nurlan, 2009, XXVIII c. s.122-128

12. Q.N.Potaninin irsində türk folkloru məsələləri. Bakı, Elm və təhsil, 2013. 192 s. kitab

13. Əcəldən qaçma motivi . Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, Folklor institutu, 2014, IV.

Ələkbərova Ülkər Qəzənfər qızının xaricdə çap olunan elmi əsərlərinin siyahısı

1. Q.N.Potaninin Orta yüzyıllık Avrupa eposunda doğu motifleri eseri haqqında .
Milli Folklor. Uluslararası kültür araşdırmaları dergisi. Ankara: Feryal Matbaacılık, 2010, Sayı 85, s.216-217

2. Türk halkları folklorunun toplanması ve araştırılmasında G.N.Potaninin rolü
Motif Akademi Halkbilimi dergisi. İstanbul: Nesil Matbaaçılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret AS, 2011, Sayı 2 s.216-224

3. Doğu ve Batı kültürel ilişkileri Q.N.Potaninin yaratıcılığında. Kultur evreni.Uluslararası sosyal bilimlər dərgisi. İSSN: 1308-6197. 2009.1. səh: 85-91

4. Gurcustan. Kавказ и мир. Международный Университет «Иберия» Международный научный журнал. № 11. İSSN: 1987-7293. Səh: 11- 15.
Теоретические воззрения Г.Н.Потанина в связи с произхождением саги о Соломоне.

5. 21. Yüzyılı Nasreddin Hoca ilə Anlamak. Uluslararası Sempozyum. Akşehir. 2008 8-9 Mayıs. Səh: 465-469.
Molla Nəsrəddin lətifələrinin Çağdaş lətifə qəhrəmanlarına transformasiyası.

6. Вестник Казахского Университета имени Алъ – Фераби. 2012.№3.
İSSN. Теоретические воззрения Г.Н.Потанина в связи с произхождением саги о Соломоне .

           SAYTDA  AXTAR
 
        © Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
         FOLKLOR  İNSTİTUTU

Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad olunmalıdır. 2008.