Baş səhifə
   
 
STRUKTUR
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
 
HAQQIMIZDA
İnstitutun tarixi
İnstitutun elmi şurası
 
ŞÖBƏLƏR
Klassik folklor şöbəsi
Türk xalqları folkloru şöbəsi
Dədə Qorqud şöbəsi
Aşıq yaradıcılığı şöbəsi
Mifologiya şöbəsi
Cənubi Azərbaycan şöbəsi
Müasir folklor şöbəsi
Mərasim folkloru şöbəsi
Folklor və yazılı ədəbiyat şöbəsi
Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi şöbəsi
Musiqi folkloru şöbəsi
Təhsil şöbəsi
Folklor fondu
Azsaylı xalqların folkloru şöbəsi
Şəki bölməsi
Qazax-Borçalı bölməsi
Xarici əlaqələr bölməsi
Redaksiya-nəşr bölməsi
"Qorqud" folklor ansamblı
Folklor studiyası
Kadrlar şöbəsi
Mühasibatlıq
 
ELMİ İSTİQAMƏT
Araşdırmalar
Dissertasiyalar
İnnovasiya
Avtoreferatlar
Kitabxana
Qanunvericilik
Simpoziumlar
 
LAYİHƏLƏR
Azərbaycan Folklor Antologiyası
Azərbaycan Folkor Külliyyatı
Güney Azərbaycan folkloru
Qarabağ folkloru
   
Video
Arxiv
Saytın xəritəsi
Bizimlə əlaqə
   
 
LİNKLƏR

Sayğac
free counters
 

Sönməz İsrafil qızı Abbaslı

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
“Klassik folklor” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi

Sönməz Abbaslı 23 fevral 1980-ci ildə Bakı şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. 2002-ci ildə Azərbaycan Dillər Universitetinin ingilis dili fakültəsinin bakalavr pilləsini, 2004-cü ildə isə xarici və ölkə xalqları ədəbiyyatı üzrə magistr pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. İxtisasca filoloqdur.

Əmək fəaliyyətinə “İdrak” məktəbində ingilis dili müəllimi kimi başlamışdır (2002-2011).

2007-2010-cu illərdə Azərbaycan MEA Folklor İnstitutunun əyani aspirantı olmuşdur.

2011-ci ildən AMEA Folklor İnstitutunda çalışır.

2012-ci ildə “Azərbaycan lətifələrinin regional xüsusiyyətləri” mövzusunda filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 8-i xaricdə olmaqla, 40- a yaxın məqalə və tezisin, “Azərbaycan lətifələrinin regional xüsusiyyətləri” adlı monoqrafiyanın, 7 tərtib kitabının müəllifidir. 2016-cı ildən dosent elmi adını almışdır.

2016-cı ildə İnstitutun “Folklorşünaslıq” ixtisası üzrə filologiya üzrə elmlər doktorluğu üzrə doktoranturasına qəbul olunmuşdur. Hazırda “Qarabağ folklor mühitinin tipologiyası” mövzusunda doktorluq dissertasiyası üzərində çalışır.

Azərbaycan da daxil olmaqla Türkiyə, Gürcüstan, Rusiya, Fransada keçirilən konfrans və simpoziumlarda fəal iştirak edir.

Sönməz Abbaslı 2014-cü ildən Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasında Filologiya üzrə Ekspert Şurasının elmi katibi kimi də fəaliyyət göstərir.

Hal-hazırda “Klassik folklor” şöbəsinin aparıcı elmi işçisidir.

Elmi əsərləri

Kitablar

1. Azərbaycan lətifələrinin regional xüsusiyyətləri, Bakı, Nurlan, 2011, 160 s.

2. Güney Azərbaycan folkloru, I, (tərtibçi), Bakı, Elm və təhsil, 2013, 456 s.

3. İsrafil Abbaslı. Koroğlu: Nə var, nə yox?, (tərtibçi), Bakı, Elm və təhsil, 2013, 282 s.

4. Hümmət Əlizadə. Azərbaycan el ədəbiyyatı (Nağıllar), (mətni nəşrə hazırlayan), Bakı, Elm və təhsil, 2013, 340 s.

5. Güney Azərbaycan folkloru, II (Ön sözün müəllifi və tərtibçisi), Bakı, Elm və təhsil, 2014, 340 səh.

6. Vəli Xuluflu- 120 (tərtibçi), Bakı, Elm və təhsil, 2015, 80 səh.

7. Rza Xəlilov-70 (tərtibçi), Bakı, Elm və təhsil, 2015, 84 səh.

8. Ceyhun Hacıbəyli-125, (tərtibçi), Bakı, Elm və təhsil, 2016, 68 səh.

Məqalələr

1. Azərbaycan regional lətifələrinin toplanması və nəşrinin başlanğıc mərhələsi, Elmi axtarışlar, II toplu, 2010, AMEA Folklor İnstitutu, s.160-165

2. Elat lətifələri, Folklor və etnoqrafiya, II, 2010, s.75-90

3. Məhəlli (lokal) lətifələrin “Folklor kitabı” nəşrləri, Filologiya məsələləri, 2010, s.524-530

4. Müasir mərhələdə regional lətifələrin nəşri və araşdırılmasına dair, Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, XXXII, 2010, s.63-74

5. Regional Azərbaycan lətifələrinin toplanması və nəşri tarixindən (başlanğıc dövrü), Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Aspirantlarının elmi konfransının materialları, may, 2010, s.484-486

6. Regional lətifə yaradıcıları: şəxsiyyətləri və bəzəmələrinin ideya-məzmun özəllikləri, Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, 2010, XXXIII kitab, s.101-118

7. Regional lətifələrin yayılma arealına görə təsnifatı və onların mövzu çalarları, Dədə Qorqud, IV, 2010, s. 112-121

8. Regional lətifələrin poetik özünəməxsusluğu:a) xalq satira və yumorunun tərkib hissəsi kimi; b) obrazlar sistemi, Dədə Qorqud, III, 2010, s.118-128

9.Janrdaxili əlaqədə formalaşmış lətifələr, Motif Akademi Halk bilimi Dergisi, İstanbul, I, 2011, s.100-108

10.Regional lətifələrin mövzu və mündəricə özəllikləri, Azərbaycan Şifahi Xalq Ədəbiyyatına Dair Tədqiqlər, 2011, XXXV kitab, s.74-86

11.Regional lətifələrdə poetik xüsusiyyətlərin təzahür formaları, “Folklor və etnoqrafi- ya”, I, 2011, s. 88-93

12. Политические анекдоты в азербайджанском фольклоре, Материалы междуна- родной научно-практической конференции «современная тюркология: направления развития и актуальные проблемы», 17-18 мая, Алматы, 2011, s. 234-237

13.Азербайджанские региональные политические анекдоты, Казахский Националь- ный Университет имени Аль-Фараби, Хабаршы Вестник, серия филологическая, №3 (133), Алматы, 2011, s. 339-342

14. Azərbaycan regional folkloru və dialektinin Avropada nəşri və yayılmasında Ceyhun bəy Hacıbəylinin rolu, Azərbaycan Avropa sivilizasiyası kontekstində mövzusunda elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı, Nurlan, 2012, s. 179-185

15. Türk dilinin Qafqaz xalqlarının folklorunda rolu, Beynəlxalq simpoziumu Qafqaz xalqlarının folkloru və linqvokulturologiyası materialları, Tiflis, 2012, s. 91-94

16. Tarixi şəxsiyyətlərlə bağlı regional lətifələr, Folklor və tariximiz mövzusunda Respublika Elmi Konfransının materialları, Bakı, 19-20 noyabr 2012, s. 176-179

17. Qarabağ lətifələrinin mövzu və ideya özəllikləri, Qarabağ folkloru: problemlər, perspektivlər mövzusunda Respublika Elmi Konfransının materialları, Bakı, 26 dekabr 2012, s. 178-189

18. Fərdi və çoxcildli nəşrlərdə məhəlli lətifələrə münasibət, Dədə Qorqud, III, 2012

19. Klassik toplayıcılıq məktəbinə bir nəzər, Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi mövzusunda respublika elmi konfransının materialları, Şamaxı, 5 iyun, 2013, s. 204-210

20. Folklorda çörəyin simvolikası, Dədə Qorqud, 2013, № III

21. Güney Azərbaycan folklorunun öyrənilməsində ilk addım, Dədə Qorqud, 2014, II, s. 149-154

22. Azerbaycan aşık sanatı ilkin folklor yayınlarında ve ya Veli Huluflunun “El aşıkları” eserinde, “Doğu dünyasında geleeksel türk müzik kültürü” adlı beynəlxalq simpozium, Türkiyə, Qars

23. Vəli Xuluflunun “El aşıqları” kitabı, Azərbaycan Şifahi Xalq Ədəbiyyatına dair tədqiqlər, II, 2014, s. 106-110

24. Паремиологические единицы в Карабахском фольклоре, Ученые записки, Симферополь, 2014, стр. 175-180

25. Qarabağda oyun-tamaşa mədəniyyəti və bu mədəniyyətin daşıyıcıları, “Ümumtürk kontüekstində Qarabağ xalq oyunları və meydan tamaşaları” mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans, 2014, s.408-417

26. Hümmət Əlizadənin “Azərbaycan el ədəbiyyatı”- ATTC-nin uğurlu nəşrlərindən biri kimi, Azərbaycan Şifahi Xalq Ədəbiyyatına dair tədqiqlər, 2014, III, səh. 65-69

27. Ceyhun Hacıbəyli və Qarabağ folkloru, Ceyhun Hacıbəylinin 125 illik yubileyi ilə bağlı keçirilmiş elmi sessiyanın materialları, 2016, s. 48-60

28. Qarabağ folklor mühitində bayatı ənənəsi, Filologiya məsələləri, №4, 2016, s. 319-325

29. Qarabağ folklorunda arxaik janrların regional və tarixi özünəməxsusluğu, Bakı Avrasiya Universiteti, Sivilizasiya, №2, 2016, s. 103-109

30. Qarabağ folklorunda miflər, mifik əfsanə və rəvayətlər, VI Uluslararası türk sanatı tarihi ve folkloru konqresi ⁄ sanat etkinlikleri, 12-14 mayıs, 2016

31. Erməni əlifbası ilə yazıya alınmış türk folklor nümunələrinin araşdırılmasında prof. İsrafil Abbaslının rolu, Türkiyə-Gürcüstan Bektaşi mədəniyyəti və Ozanlar simpoziumu, Tiflis, 2016, 30-31 May

32. Karapapak folklorunda paremiyoloji vahidlər, “Türk dünyası Aşıqlıq sənəti” adlı beynəlxalq simpozium, Türkiye, Kars, 2016

33. The specification of Garabag folk songs and dances, Avroasiya mədəniyyət dialoqu kontekstində Şimali Qafqaz xalqlarının folkloru, Rusiya, Dağıstan, Mahaçqala, 2016

34. The publications of “The Book of Dede Gorgud” in foreign languages, Multikulturalizm, beynəlmiləlçilik və milli dəyərlər: Qafqaz xalqları nümunəsində, France, Mulhouse, 2016.

35. Kadim bir türk hanlığı: Derbent, “Türksoy’la İrekyolu” dergisi, Türkiyə, İstanbul, səh.82-83

           SAYTDA  AXTAR
 
        © Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
         FOLKLOR  İNSTİTUTU

Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad olunmalıdır. 2008-2018.