Baş səhifə
   
 
STRUKTUR
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
 
HAQQIMIZDA
İnstitutun tarixi
İnstitutun elmi şurası
 
ŞÖBƏLƏR
Klassik folklor şöbəsi
Türk xalqları folkloru şöbəsi
Dədə Qorqud şöbəsi
Aşıq yaradıcılığı şöbəsi
Mifologiya şöbəsi
Cənubi Azərbaycan şöbəsi
Müasir folklor şöbəsi
Mərasim folkloru şöbəsi
Folklor və yazılı ədəbiyat şöbəsi
Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi şöbəsi
Musiqi folkloru şöbəsi
Təhsil şöbəsi
Folklor fondu
Azsaylı xalqların folkloru şöbəsi
Şəki bölməsi
Qazax-Borçalı bölməsi
Xarici əlaqələr bölməsi
Redaksiya-nəşr bölməsi
"Qorqud" folklor ansamblı
Folklor studiyası
Kadrlar şöbəsi
Mühasibatlıq
 
ELMİ İSTİQAMƏT
Araşdırmalar
Dissertasiyalar
İnnovasiya
Avtoreferatlar
Kitabxana
Qanunvericilik
Simpoziumlar
 
LAYİHƏLƏR
Azərbaycan Folklor Antologiyası
Azərbaycan Folkor Külliyyatı
Güney Azərbaycan folkloru
Qarabağ folkloru
   
Video
Arxiv
Saytın xəritəsi
Bizimlə əlaqə
   
 
LİNKLƏR

Sayğac
free counters
 

Məmmədova Şəbnəm Nizami qızı

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

• 03.05.1981-ci ildə Ucar rayonunda anadan olub.
• 1998- ci il Bakı şəhəri Hövsan qəsəbəsi 270 saylı orta məktəbi bitirib.
• 1998-2002-ci il Bakı Qızlar Universitetində “Azərbaycan dili və ədəbiyyat” fakültəsinin bakalavr pilləsini bitirmişdir.
• 2002 – 2004-cü illərdə Bakı Qızlar Universitetinin “Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi” magistr pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
• 2012-ci ildə AMEA Folklor İnstitutunun doktorantura pilləsində oxumuşdur.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

• 2005-ci ildə həmin Bakı Qızlar Universitetində laborant vəzifəsində işləmişdir.
• 2006-cı ildən həmin Universitetdə müəllim kimi çalışmışdır.
• 2015-ci ildən AMEA Folklor İnstitutu “Folklor və yazılı ədəbiyyat” şöbəsində kiçik elmi işçi

ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ADI

2017, fil.ü.f.d. “Azərbaycan-qaraqalpaq folklor əlaqələri”

ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI

1. Etnoqrafik və folklor mənbələrin “Qırx qız” dastanının epik süjetinin formalaşmasında rolu. AMEA-nın M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu. Filologiya məsələləri. № 10, “Elm və təhsil”, Bakı, 2012. səh.444-447.

2. Tarixi fakt və hadisələr Qaraqalpaq eposu “Qırx qız”da. AMEA Folklor İnstitutu. AMEA A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu. Folklor və tariximiz mövzusunda Respublika Elmi Konfransının materialları. Bakı, 19-20 noyabr, 2012.səh.171-174.

3. Qaraqalpaq xalq nəğmələri (Azərbaycan xalq nəğmələri ilə müqayisəli müstəvidə). AMEA Humanitar və İctimai Elmlər Bölməsi. Bakı Slavyan Univesiteti. Azərbaycanşanaslığın aktual problemləri. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 89-cu ildönümünə həsr olunmuş III Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Bakı, 2-5 may, 2012. səh.451-454.

4. Tarixi, folklor-etnoqrafik və ədəbi-nəzəri mənbələrdə. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Universiteti. Azərbaycan dövlətçiliyinin 94 illiyinə və Heydər Əliyevin anadan olmasının 89-cu ildönümünə həsr edilən Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Müasir dünyada inteqrasiya və müqavimət prosesləri. Beynəlxalq Elmi Konfrans. “Elm və təhsil”, Bakı, 9 iyun, 2012. səh.407-410.


5. Qaraqalpaq dastanlarının toplanıb nəşr olunmasında Qurbanbəy Tağıbəyov repertuarının rolu. AMEA-nın Folklor İnstitutu. Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi problemləri mövzusunda Respublika Elmi konfransının materialları. Şamaxı şəhəri, 5 iyun, Bakı, 2013. səh.179-186.

6. Azərbaycan və qaraqalpaq nağıllarında şah obrazı. Dədə Qorqud. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu. Elmi-ədəbi toplu. I (46). Bakı, 2013/1. səh. 94-102.

7. Azərbaycan və qaraqalpaq xalq nəğmələri müqayisəli-tipoloji planda. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Bakı Slavyan Universisteti. Elmi əsərlər Dil və Ədəbiyyat seriyası. № 2, Bakı, 2014. səh. 89-95.

8. Azərbaycan və qaraqalpaq xalqlarının epik örnəklərində söyləyicilik ənənələri (Birinci kitab). Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Bakı Qızlar Universitetinin elmi əsərləri. №4 (20), Bakı, 2014, səh.58-62

9. Azərbaycan-qaraqalpaq lətifələrinin bəzi xüsusiyyətləri haqqında. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Bakı Slavyan Universiteti. Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş VI Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. II hissə. Bakı, 5-7 may, 2015, səh.262-263.

10. Azərbaycan və qaraqalpaq xaql nəğmələri müqayisəli-tipoloji planda. AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu. Toplu IX. “Elm və təhsil”, Bakı, 2015. səh. 231-237

11. Karakalpakların etnik kökeni. Министерство Образования Российской Федерации Казанский (Приволжский) Федеральный Университет Российский Гуманитарный Научный Фонд Академия Наук Республики Татарстан при участии. Евразийского национального Университета им.Л.Н.Гумилева Института Фольклора Национальной Академии наук Азербайджанской Республики. Литература и художественная культура тюркских народов контексте восток-запад материалы. Международной научно-практической конференции. Казан, 14-17 октября, 2015. səh.341-347

12. Azərbaycan və qaraqalpaq dastanlarında motiv, süjet və obraz oxşarlığı. AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu və AMEA Folklor İnstitutunun birgə düzənlədikləri “Kitabi-Dədə Qorqud”un elm aləminə məlum olmasının 200 illiyinə həsr olunmuş “Epos və etnos” Beynəlxalq Simpoziumu. Bakı, 6-7 noyabr 2015.

13. Azərbaycan və qaraqalpaq sehirli nağılları: hadisələr, onların cərəyan etdiyi məkan və şərait. Müqayisəli ədəbiyyat və mədəniyyət: Ədəbiyyatın və mədəniyyətin başlanğıc meyarları. Bakı Slavyan Universiteti. Bakı, 27-28 noyabr, 2015. səh.85

14. Роль К.Максетова в изучении проблем каракалпакской фольк Öзбекистан республикасы илимлер академиясы каракалпакстан бöлими каракалпак гуманитар илимлер илим-изертлей институту. Устное народное творчество в системе национальных и общечеловеческих ценностей. Материалы международной научной конференции. с.32

15. Azərbaycan və qaraq epik örnəklərində söyləyicilik ənənələri. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. “Türk xalqları ədəbiyyatı: mənşəyi, inkişaf mərhələləri və problemləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 1-2 dekabr 2015. səh.562

16. Qaraqalpaq və Azərbaycan atalar sözlərinin bəzi xüsusiyyətlərinə dair. Ulu öndərin anadan olmasına həsr olunmuş “Ulu Öndər Heydər Əliyev irsində multikultural və tolerant dəyərlər”. Beynəlxalq elmi konffransın materialları. II hissə, 3-5 may, Bakı, 2016, s.176-178.

17. Azərbaycan və qaraqalpaq dastanlarında motiv, süjet və obraz oxşarlığı. / Kitabi-Dədə Qorqud eposunun materialları əsasında/ Epos və etnos. Beynəlxalq elmi konfransının materialları. Bakı, Elm və təhsil, 2016, s.329-332.

18. Azərbaycan və Qaraqalpaq dastanları: eyniliklər və fərqlər. Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş VIII beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı: Mütərcim, 2017.

19. M.P.Vaqif yaradıcılığında gözəlliyin vəsfi. M.P.Vaqif və folklor” adlı konfrans. 21 iyun, 2017.

20. Folklor və aşıq klassik ədəbiyyatın şəkil və obrazları M.P.Vaqif poeziyasının dominantı kimi. “Ədalət” qəzeti. 2017, 04 iyul.s.3

21. “Prof. Aydın Dadaşov M.H.Təhmasib irsinin tədqiqatçısı kimi”. Görkəmli Azərbaycan folklorşünası Məmmədhüseyn Təhmasib. 05 noyabr, 2017, s.308-314.

22. Qaraqalpaqların etnogezi tarixi etnoqrafik mənbələrdə. Folklorşünaslıq elmi-nəzəri jurnal. Bakı, Araz nəşriyyatı, 2017, s.51-57.

23. Исползование фолколлорных тем и образов творчестве бердаха // “Классическайа литература и вопросы духовното обновления общества” - Материалы международный научной конферанции. – Нкус,15 декабря 2017, 27-29 с.

24. Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан. Журнал издается с 1960 г. Вестник №1 (250). Нукус “Илим”, 2018 s.108-110

25. Qaraqalpaqların mənşəyi və dil xüsusiyyətlərinin yığcam mənzərəsi Qərbi Kaspi Universiteti. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci il dönümünə həsr olunmuş “Azadlıq və İstiqlaliyyət hər bir xalqın milli sərvətidir” mövzusunda Respublika Elmi Konfransının materialları. Bakı

26. Türk xalq dastanları: yaranma dövrü, qarşılıqlı əlaqələri. Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri Ümumilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci il dönümünə həsr olunmuş IX beynəlxalq konfransın materialları. Bakı: Mütərcim, 2018 s.314-316

27. Karakalpakların etnik kimliyi Комратский Государственный Университет. Международная научно-практическая конференция посвященная дню славянской письменности. “Функционирование славянских и других языков и литератур в контексте языковой ситуации рм”. 11 мая 2016 г., 19 мая 2017 г. Комрат, 2018 s.263-265

28. T.Kaipbergenovun yaradıcılıq mənbələri, mövzuları və obrazları Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət Universiteti. Mədəniyyətlərarası Dialoqda bədii ədəbiyyatın rolu. Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. 04-05 dekabr 2018 s.80-82

 
           SAYTDA  AXTAR
 
        © Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
         FOLKLOR  İNSTİTUTU

Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad olunmalıdır. 2008-2018.