Baş səhifə
   
 
STRUKTUR
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
 
HAQQIMIZDA
İnstitutun tarixi
İnstitutun elmi şurası
 
ŞÖBƏLƏR
Klassik folklor şöbəsi
Türk xalqları folkloru şöbəsi
Dədə Qorqud şöbəsi
Aşıq yaradıcılığı şöbəsi
Mifologiya şöbəsi
Cənubi Azərbaycan şöbəsi
Müasir folklor şöbəsi
Mərasim folkloru şöbəsi
Folklor və yazılı ədəbiyat şöbəsi
Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi şöbəsi
Musiqi folkloru şöbəsi
Təhsil şöbəsi
Folklor fondu
Azsaylı xalqların folkloru şöbəsi
Şəki bölməsi
Qazax-Borçalı bölməsi
Xarici əlaqələr bölməsi
Redaksiya-nəşr bölməsi
"Qorqud" folklor ansamblı
Folklor studiyası
Kadrlar şöbəsi
Mühasibatlıq
 
ELMİ İSTİQAMƏT
Araşdırmalar
Dissertasiyalar
İnnovasiya
Avtoreferatlar
Kitabxana
Qanunvericilik
Simpoziumlar
 
LAYİHƏLƏR
Azərbaycan Folklor Antologiyası
Azərbaycan Folkor Külliyyatı
Güney Azərbaycan folkloru
Qarabağ folkloru
   
Video
Arxiv
Saytın xəritəsi
Bizimlə əlaqə
   
 
LİNKLƏR

Sayğac
free counters
 
 

Əliyeva Sevinc Kərim qızı
“Folklor və yazılı ədəbiyyat” şöbəsinin böyük elmi işçisi

Qısa bioqrafik məlumat

• 24.10.1984-cü ildə Bakı şəhərində anadan olub
• 2003-cü ildə Xətai rayonu 165 saylı məktəbi əla qiymətlərlə bitirib.
• 2003 – 2007-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsində təhsil alıb
• 2009-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin Magistratura pilləsini bitirmişdir

Əmək fəaliyyəti

• 2007-ci ildə AMEA Folklor İnstitutunun “Azərbaycan folkloru” şöbəsində böyük laborant
• 2009-cu ildə AMEA Folklor İnstitutunun “Azərbaycan folkloru” şöbəsində kiçik elmi işçi
• 2011-ci ildə AMEA Folklor İnstitutunun “Azərbaycan folkloru” şöbəsində elmi işçi
• 2012-ci ildə AMEA Folklor İnstitutunun “Klassik folklor” şöbəsində elmi işçi
• 2015-ci ildən AMEA Folklor İnstitutunun “Folklor və yazılı ədəbiyyat” şöbəsində elmi işçi
• 2016-cı ildən AMEA Folklor İnstitutunun həmin şöbəsində böyük elmi işçi vəzifəsində çalışır.

ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ADI
2018, fil.ü.f.d. Heyvanlar haqqında nağıllar və təmsillər (Azərbaycan şifahi və yazılı ədəbiyyatının nümunələri əsasında)

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
2018-ci ildən şöbənin aparıcı elmi işçisi

ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI

1. Cəlil Məmmədquluzadə və “Molla Nəsrəddin”. BDU, Azərbaycan Filologiyasının aktual problemləri . “Molla Nəsrəddin” jurnalının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfrans. Bakı: 2006, səh. 27

2. Şairin rübabı. АМЕА Folklor İnstitutu, Elmi axtarışlar, XXXV toplu. Bakı: Nurlan, 2007, səh. 123-125


3. Göyçə - şeir. BDU, Gəncliyin səsi-elmi ədəbi toplu. Bakı: Nurlan, 2008, səh. 51

4. Səməd Vurğunun yaradıcılığında muğamlar. АМЕА Folklor İnstitutu, Elmi axtarışlar. Bakı: Nurlan, 2009, səh. 211-213

5. XX əsr dramaturgiyasında mahnılar və şərqilər (S.Vurğun və H.Cavid, C.Cabbarlı, İ.Əfəndiyevin dramları əsasında). АМЕА Əlyazmalar İnstitutu, Filologiya məsələləri, № 3. Bakı: Nurlan, 2009, səh. 483-488

6. Göyçə dastanlarının janr səciyyəsi və aşıq rəvayətləri. АМЕА Folklor İnstitutu, Elmi axtarışlar, I / 2010. Bakı: Nurlan, 2010, səh. 179-182

7. Azərbaycan foklorşünaslığında rəvayət janrı və aşıq rəvayətlərinin ümumi səciyyəsi ( Göyçə folkloru əsasında ). AMEA Folklor İnstitutu, Elmi axtarışlar, II cild. Bakı: Nurlan, 2010, səh. 115-119

8. Göyçə aşıq rəvayətlərinin təhlili. AMEA Folklor İnstitutu, “Azərbaycan Şifahi Xalq Ədəbiyyatına Dair Tədqiqlər” XXXV cild. Bakı: Nurlan, 2010, səh. 44-55

9. Göyçə dastan-rəvayətlərinin orta əsr ədəbi abidələrimizlə müqayisəli tədqiqi. AMEA Əlyazmalar İnstitutu: “Orta Əsr Əlyazmalari və Azərbaycan Mədəniyyəti Tarixi Problemləri” adlı XII Respublika Elmi Konfransının Materialları. Bakı, 3 iyun , 2011, səh. 450-457

10. Göyçe aşiq rivayetlerinin mazmun özellikleri ve kapsama alani. Motiv Akademi Halkbilimi Dergisi. Azerbaycan Özel Sayısı, 1/ 2011. Elma Teknik Basım Matbaacılıq. Çatal Sk. 11/A 06570. Maltepe / Ankara, Türkiye, s. 130-136

11. Biblioqrafiya (H.İsmayılov). Tərtib edən: Sevinc Kərim qızı Əliyeva. Bakı: Nurlan, 2011, 392 səh.

12. Heyvanlar haqqında nağıllar və təmsil janrının məzmun xüsusiyyətləri // “Dədə Qorqud” elmi-ədəbi toplu, IV (45). Bakı: Nurlan nəş., 2012, səh. 97-105

13. F.Köçərlinin “Balalara hədiyyə” kitabında heyvanlar haqqında nağıllar və təmsillər // “Dədə Qorqud” elmi-ədəbi toplu, II (47). Bakı: Nurlan nəş., 2013, səh. 113-123

14. Alleqoriyadan simvola: təmsil janrı // Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. Elmi-ədəbi toplu, IV. Bakı: Elm və təhsil nəş., 2014, səh. 99-105

15. Folklor və yazılı ədəbiyyatın qarşılıqlı əlaqəsində heyvanlar haqqında nağıllar və təmsillər // Xarici Dillər İnstitutunun “Elmi xəbərlər” jurnalı, 2015, № 4. səh. 255-258

16. Nağıl və təmsillərdə oxşar və fərqli janr xüsusiyyətləri // Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi nəzəri jurnal, I (93). BDU, 2015, səh. 187-190

17. Heyvanlar haqqında nağılların toplanması və tədqiqinə dair // Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi nəzəri jurnal, II (94). BDU, 2015, səh. 203-206

18. Nağıl və təmsillərin obrazlar sistemi // Sivilizasiya: Elmi-nəzəri jurnal, №5. Bakı: Avrasiya Universitetinin nəş., 2015, səh.84-88

19. Şifahi ədəbiyyat təmsillərin qaynağı kimi // Filologiya məsələləri, № 4. Bakı: Nurlan nəş., 2015, səh. 453-457

20. Təmsil janrının yaranması, yayılması və inkişafı məsələləri // Sivilizasiya: Elmi-nəzəri jurnal, №7. Bakı: Avrasiya Universitetinin nəş., 2015, səh. 41-44

21. Heyvanlar haqqında nağıl və təmsillərin janr xüsusiyyətləri // Filologiya məsələləri. Bakı: Elm və təhsil nəş., 2015, № 6, səh. 283-287

22. Yazılı ədəbiyyatda folklorizm: heyvanlar haqqında nağıl və təmsillər əsasında / “Kitabi-Dədə Qorqud” və dünya eposçuluq ənənəsi. Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Sumqayıt Dövlət Universiteti, 16-17 dekabr 2015, səh. 232-234

23. Kitabi-Dədə Qorqud dastanı və nağıllar / “Kitabi-Dədə Qorqud” un tərcüməsi və nəşrinin 200 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları. BDU. Bakı: 29 dekabr 2015, səh.373-377

24. Naxçıvan nağıllarının regional xüsusiyyətləri (Heyvanlar haqqında nağıllar əsasında) / Tarixi İpək yolu və Naxçıvan iqtisadi-mədəni əlaqələrinin inkişafı məsələləri. Beynəlxalq İpək yolu konfransı. 16-17 noyabr 2015, Naxçıvan, səh. 161-162

25. Heyvanlar haqqında nağıl və təmsillər folklor araşdırmalarında // “Dədə Qorqud” elmi-ədəbi toplu, I (54). Bakı: Nurlan nəş., 2015, səh. 107-116

26. Təmsil və nağıllarda qurd obrazı / “Ulu öndər Heydər Əliyev irsində multikultural və tolerant dəyərlər” beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı: 3-5 may 2016-cı il. I hissə. Bakı: Mürtəcim nəş., 2016, səh. 270-272

27. Схожие и отличителъные жанровые ообенности сказок и басен // Хабарщы вестник бullетın. Казахский националъный педагогический университет имени Абая. Серия «Филологические науки», № 1 (55). Алматы, 2016, с. 84-89

28. Nizami Gəncəvi yaradıcılığında təmsillər / Nizami və dünya mədəniyyəti. Respublika konfransının materialları. Bakı: Elm və təhsil nəş. 2016, s. 165-168

29. Təmsil və nağıllarda müştərək motivlər/ I Türkoloji Qurultayın 90 illiyinə həsr olunmuş “Türkoloji elmi-mədəni hərəkatda ortaq dəyərlər və yeni çağırışlar” mövzusunda beynəlxalq konfransın materialları. II hissə. Bakı, 14-15 noyabr, 2016, s.432-437

30. Ədəbi tənqid və bədii dil məsələləri. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş “Azərbaycanşünaslığın actual problemləri” VIII Beynəlxalq Elmi Konfransının materialları, 4-5 may, 2017. Bakı: Mütərcim, 2017, səh. 167-169

31. “Ədəbi tənqid və bədii dil məsələləri”- səh. 167-169. Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş VIII beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı: Mütərcim, 2017, 644 səh.

32. M.P.Vaqif poeziyasında xalq ifadələri. “M.P.Vaqif və folklor” adlı konfrans. 21 iyun, 2017. s. 201-206.

           SAYTDA  AXTAR
 
        © Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
         FOLKLOR  İNSTİTUTU

Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad olunmalıdır. 2008-2018.