Baş səhifə
   
 
STRUKTUR
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
 
HAQQIMIZDA
İnstitutun tarixi
İnstitutun elmi şurası
 
ŞÖBƏLƏR
Klassik folklor şöbəsi
Türk xalqları folkloru şöbəsi
Dədə Qorqud şöbəsi
Aşıq yaradıcılığı şöbəsi
Mifologiya şöbəsi
Cənubi Azərbaycan şöbəsi
Müasir folklor şöbəsi
Mərasim folkloru şöbəsi
Folklor və yazılı ədəbiyat şöbəsi
Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi şöbəsi
Musiqi folkloru şöbəsi
Təhsil şöbəsi
Folklor fondu
Azsaylı xalqların folkloru şöbəsi
Şəki bölməsi
Qazax-Borçalı bölməsi
Xarici əlaqələr bölməsi
Redaksiya-nəşr bölməsi
"Qorqud" folklor ansamblı
Folklor studiyası
Kadrlar şöbəsi
Mühasibatlıq
 
ELMİ İSTİQAMƏT
Araşdırmalar
Dissertasiyalar
İnnovasiya
Avtoreferatlar
Kitabxana
Qanunvericilik
Simpoziumlar
 
LAYİHƏLƏR
Azərbaycan Folklor Antologiyası
Azərbaycan Folkor Külliyyatı
Güney Azərbaycan folkloru
Qarabağ folkloru
   
Video
Arxiv
Saytın xəritəsi
Bizimlə əlaqə
   
 
LİNKLƏR

Sayğac
free counters
 

GÜLNAR ZAKIR qızı OSMANOVA

“Folklor və yazılı ədəbiyyat” şöbəsinin böyük elmi işçisi

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

• 05.08.1985-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
• 2003-cü ildə Bakı şəhərindəki 99 saylı orta məktəbi əla qiymətlərlə bitirmişdir.
• 2003-2007-ci illərdə BDU-nun Filologiya fakültəsində təhsil almışdır.
• 2009-cu ildə BDU-nun Magistratura pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
• 2012-2016-cı illərdə AMEA Folklor İnstitutunun doktoranturasında qiyabi təhsil almışdır.

ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ADI
2018, fil.ü.f.d. “Çağdaş Azərbaycan nəsrində mifologizm (1980-2010-cu illər)”

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

• 2010-cu ildən AMEA Folklor İnstitutunun “Mifologiya” şöbəsində kiçik elmi işçi.
• 2012-ci ildən AMEA Folklor İnstitutunun “Folklor və yazılı ədəbiyyat” şöbəsində elmi işçi.
• 2016-cı ildən “Folklor və yazılı ədəbiyyat” şöbəsinin böyük elmi işçisidir.

ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI

1. H.Cavid yaradıcılığında tarixi mövzu və müasir ideya. Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri (Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları). XI kitab. Bakı: “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2009, s. 78-80

2. “Topal Teymur” əsərində romantik idealların ifadəsi. Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri (Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları). XI kitab. Bakı: “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2009, s. 80-82

3. İ.Şıxlının “Dəli Kür” romanında Novruz motivləri. “Təzadlar” qəzeti, 5 fevral 2013, № 13, s.15

4. Epik folklor janrlarının çağdaş Azərbaycan nəsrinə təsiri (“Balalara hədiyyə” kitabı əsasında). Firidun bəy Köçərli: Şifahi və yazılı ədəbiyyat, Bakı, “Nurlan”, 2013, s. 55-69

5. Epik folklor janrlarının çağdaş Azərbaycan nəsrinə təsiri (“Balalara hədiyyə” kitabı əsasında). “Dədə Qorqud” elmi-ədəbi toplusu, 2013/3, s. 103-112

6. İlyas Əfəndiyevin “Geriyə baxma, qoca” romanında mifoloji obrazların təhlili. “İpək yolu” jurnalı. Bakı, 2013, № 3, s.76-81

7. Çağdaş Azərbaycan nəsrində mifoloji obrazlar. Folklor və yazılı ədəbiyyat, I kitab. Bakı, “Nurlan”, 2013, s. 109-128

8. Məmməd Araz yaradıcılığında rəqəmlərin simvolikası. “Kaspi” qəzeti, 25 dekabr 2013-cü il, № 246, s. 15

9. Eposşünaslıq: problemlər, mülahizələr. Bakı, “Elm və təhsil”, 2013, 256 s. Kitabın tərtibçilərindən biri olmuşdur.

10. Elçinin romanlarında mifologizm. Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildönümünə həsr olunmuş V Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, “Mütərcim”, 2014, s. 566-568

11. “Ağ qoç, qara qoç”: mifoloji yaddaş və bu gün. “Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər”. Elmi-ədəbi toplu, III. Bakı, “Elm və təhsil”, 2014, s. 92-99

12. M.S.Ordubadinin “Qılınc və qələm” romanında “Çövkən” oyunu. Ümumtürk kontekstində Qarabağ xalq oyunları və meydan tamaşaları mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, “Zərdabi LTD” MMC, 2014, s. 200-206

13. Y.Səmədoğlunun “Qətl günü” romanında mağara obrazı – yeraltı dünyaya keçid simvolu. Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri / Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş VI Beynəlxalq elmi konfransın materialları: 2 hissədə, II hissə. Bakı, “Mütərcim”, 2015, s. 358-360

14. Çocuk oyunlarında ritüel-mitolojik öğeler. I Uluslararası Türk dünyası çocuk oyun ve oyuncakları kurultayı. Mayıs 2015, Ankara, s. 218

15. Bəxtiyar Vahabzadə poeziyası: Cırtdan və div obrazı. “Kaspi” qəzeti, 9 sentyabr 2015-ci il, s. 13

16. H.Cavidin “İblis” əsərində mifoloji düşüncə və ümumbəşəri ideya. Tarixi İpək yolu və Naxçıvanın iqtisadi-mədəni əlaqələrinin inkişafı məsələləri Beynəlxalq İpək yolu konfransı. 16-17 oktyabr 2015 / Naxçıvan. s. 141-142

17. “Kitabi-Dədə Qorqud” eposunda mağara motivi. Epos və etnos Beynəlxalq elmi konfransın materialları (06-07 noyabr 2015-ci il, Bakı şəhəri), Bakı, Elm və təhsil, 2016, s.160-162

18. Yaradılışla bağlı kultlar və müasir nəsr. Filologiya məsələləri. Bakı, “Elm və təhsil”, 2016, № 2, s. 392-398

19. Çağdaş Azərbaycan nəsrində mifoloji roman (S.Elcanlının “Qanlı quzğun meydanı” əsəri əsasında) Ulu öndərin anadan olmasına həsr olunmuş “Ulu öndər Heydər Əliyev irsində multikultural və tolerant dəyərlər” beynəlxalq elmi konfransının materialları. Bakı, 3-5 may 2016-cı il. II hissə. – Bakı: Mütərcim, 2016, 299-302

20. Образ Тепегеза (Циклопа): В эпосе и литературе. Казахский Национальный Университет име¬ни Аль-Фараби, Вест¬ник Каз НУ серия фило¬логическая. Алматы № 1 (55), 2016, с. 162-165
21. Müasir Azərbaycan nəsrində “butavermə” və “quşa çevrilmə” motivləri. “Dil və ədəbiyyat” beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. Bakı, №3 (99), 2016, s. 178-180

22. Türk halk kültüründe mitolojik inançlar. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimləri ve Sosyal Bilimler Kongresi. Antalya, 1-4 Aralık 2016, s. 247-253

23. Çağdaş Azərbaycan nəsrində möcüzəli doğuluş motivi. “Dədə Qorqud” elmi-ədəbi toplusu. 2016 // II, s. 141-147

24. Müasir Azərbaycan nəsrində (1980-2010-cu illər) mifoloji elementlər / Gənc türkoloqların I Türkoloji Qurultayın 90 illiyinə həsr olunmuş “Müasir türkoloji tədqiqatlar: problem və perspektivlər” mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Bakı, “Elm” nəşriyyatı, 2016, s. 130-132

25. Atalar sözlərində ailə dəyərləri (Azərbaycan və Anadolu nümunəsində). “Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu. Mesken-aile ve aile değerleri”. 24-26 Temmuz 2017, İstanbul

26. M.P.Vaqif yaradıcılığında xəbərləşmə motivi. “M.P.Vaqif və folklor” mövzusunda Elmi Konfransın materialları. Bakı, Elm və təhsil, 2017, s. 142-150

27. M.H.Təhmasib: mifoloji obrazlara ilkin elmi münasibət. Görkəmli Azərbaycan folklorşünası Məmmədhüseyn Təhmasib. 05 noyabr, 2017, s.147-154.

28. Təbiət kultları ilə bağlı inanclar və müasir nəsr. Folklor və yazılı ədəbiyyat, II kitab. Bakı, “Nurlan”, 2017, s.142-153

29. Kamran Əliyev. Çağdaş folklorşünaslığın problemləri. Bakı, “Elm və təhsil”, 2017, 364 s. Kitabın tərtibçisi olmuşdur.

30. Elmlərin inteqrasiyası və folklor. “Kaspi” qəzeti, 2-4 dekabr 2017, s.15

31. Çağdaş Azərbaycan nəsrində xronotop Gənc tədqiqatçıların II Beynəlxalq elmi konfransının materialları. 27-28 aprel 2018 s.278-281

32. Müasir Azərbaycan nəsrində odla bağlı rituallar Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr edilmiş “Azadlıq və istiqlaliyyət hər bir xalqın milli sərvətidir” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. 03 may 2018-ci il

33. Əhməd Cavad yaradıcılığında milli dövlət ideyası Azərbaycan Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunan “Folklor milli kimlik kontekstində” mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfrans. 30 iyun 2018-ci il

34. Yaddaşlardan silinməyən Kəlbəcər folkloru “Kaspi qəzeti”, 14 iyul 2018

35. “Dövlət quşu” motivi folklorda dövlətçilik ənənələrinin təzahürü kimi “Folklor və dövlətçilik” mövzusunda III Respublika Elmi Konfransı. 13 noyabr 2018. Bakı. “Elm və Təhsil”, 2019 s.182-191 (Həmmüəllif)

36. Kamran Əliyev – 65 “Kaspi” nəşrləri seriyası, “Zərdabi LTD” MMC, 2018 288 s. (Tərtibçi)

           SAYTDA  AXTAR
 
        © Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
         FOLKLOR  İNSTİTUTU

Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad olunmalıdır. 2008-2018.