Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
        FOLKLOR  İNSTİTUTU

 
 
Baş səhifə
   
 
STRUKTUR
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
 
HAQQIMIZDA
İnstitutun tarixi
İnstitutun elmi şurası
 
ŞÖBƏLƏR
Klassik folklor şöbəsi
Türk xalqları folkloru şöbəsi
Dədə Qorqud şöbəsi
Aşıq yaradıcılığı şöbəsi
Mifologiya şöbəsi
Cənubi Azərbaycan şöbəsi
Müasir folklor şöbəsi
Mərasim folkloru şöbəsi
Folklor və yazılı ədəbiyat şöbəsi
Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi şöbəsi
Musiqi folkloru şöbəsi
Təhsil şöbəsi
Folklor fondu
Azsaylı xalqların folkloru şöbəsi
Şəki bölməsi
Qazax-Borçalı bölməsi
Xarici əlaqələr bölməsi
Redaksiya-nəşr bölməsi
"Qorqud" folklor ansamblı
Folklor studiyası
Kadrlar şöbəsi
Mühasibatlıq
 
ELMİ İSTİQAMƏT
Araşdırmalar
Dissertasiyalar
İnnovasiya
Avtoreferatlar
Kitabxana
Qanunvericilik
Simpoziumlar
 
LAYİHƏLƏR
Azərbaycan Folklor Antologiyası
Azərbaycan Folkor Külliyyatı
Qarabağ folkloru
   
Video
Arxiv
Saytın xəritəsi
Bizimlə əlaqə
   
 
LİNKLƏR
Sayğac
free counters
 

Abbasova Aytac Hicran qızı

“Folklor və yazılı ədəbiyyat” şöbəsinin elmi işçisi

01.01.1988-ci il tarixində Kəlbəcər rayonunda anadan olmuşam.
2005-ci ildə Naftalan şəhər İ.Nəsimi adına 1 saylı tam orta məktəbi bitirmişəm.
2005-2009-cu illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Filologiya fakültəsinin əyani şöbəsində təhsil almışam.
2009-2011-ci illərdə Bakı Slavyan Universitetinin “Folklorşünaslıq və Mifologiya” fakültəsinin əyani magistraturasında təhsil almış, fərqlənmə ilə bitirmişəm.
2011- 2015-ci illərdə AMEA Folklor İnstitutunun doktoranturasında təhsil almışam.
Azərbaycan folklorunun reginonal xüsusiyyətləri (Kəlbəcər nümunələri əsasında) adlı mövzu üzərində işləyirəm.

Əmək fəaliyyəti haqqında

2009 -2012-ci illərdə Kəlbəcər rayon 20 saylı tam orta məktəbində və 2012-2015-ci illərdə Laçın rayon Qozlu kənd tam orta məktəbində Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi işləmişəm.
2015-ci ildən AMEA Folklor İnstitutunun “Folklor və yazılı ədəbiyyat” şöbəsində elmi işçi kimi işləyirəm.

Məqalələr

1. Kəbəcər bayatılarında vətən həsrəti. (Yeni toplanmış nümunələr əsasında) //Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş IV Beynəlxalq Elmi Konfrans. Bakı, 2013, s. 21-23
2. Aşıq Şəmşir və Kəlbəcər mühiti. Aşıq Şəmşirin anadan olmasının 120 illiyinə həsr olunmuş Aşıq Sənətinin tarixi inkişaf yolları və Aşıq Şəmşir mərhələsi mövzusunda IV Beynəlxalq Elmi Konfrans. Bakı, 2013, s.133-147
3. Azərbaycan xalq oyun və tamaşalarının regional xüsusiyyətləri (Kəlbəcər nümunələri əsasında). Ümummilli Lider Heydər Əliyevinandan olmasının 91-ci ildönümünə həsr olunmuş V Beynəlxalq Elmi Konfrans. Bakı, 2014, s. 6-9
4. Kəlbəcərdə xalq oyun və tamaşalar (“Maral oyunu” və “Kilimarası”) Ümumtürk kontekstində Qarabağ xalq oyunları və meydan tamaşaları mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Bakı, 2014. s. 92-101
5. Ümum türk folklorunda mitolojik kadın varlığı (Hal annesi- Albastı). XXVI Uluslararası KIBATEK Edebiyat Sempozyumu. Belkıs Halim Vassaf Anısına Edebiyatta Kadın. İstanbul 2014, s.127-133
6. Азербайджанский обрядовый фольклор: Свадебные обычаи и традиции (На основе Кельбаджарских образцов). Ученые записки Таврического национального университета имени В.И.Вернадского Серия «Филология. Социальные коммуникации». Том 27(66). №3. 2014 г. С. 397-403
7. Toplama materiallarinin regional xüsusiyyətləri (Kəlbəcər nümunələri əsasında) Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi problemləri mövzusunda Respublika Elmi Konfransının materialları. Bakı, 2013, s.60-67
8. Kəlbəcər bayatılarının səciyyəvi xüsusiyyətləri (Yeni toplanmış nümunələr əsasında) Dədə Qorqud. Elmi-ədəbi toplu, IV (45). Bakı, 2012, s.58-68
9. Kəlbəcər toponimləri ilə bağlı əfsanə və rəvayətlərinin özüəməxsusluğu. İpək yolu jurnalı №3, 2013 s. 82-90
10. Firidun bəy Köçərlinin “Balalara hədiyyə” kitabındakı “Göyçək Fatma” nağılı və onun variantları. Firidun bəy Köçərli: şifahi və yazılı ədəbiyyat. Bakı, Nurlan, 2013, s.70-82
11. Göl obrazı: əfsanə və yazılı ədəbiyyatda. Folklor və yazılı ədəbiyyat. Bakı, Nurlan, 2013, s.178-194
12. Y.V. Çəmənzəminlinin “İki od arası” romanında Novruz bayramının təsviri. Təzadlar qəzeti, 19 fevral 2013, s.15
13. Məmməd Araz yaradıcılığında folklor motivi: Çoban obrazı. Kaspi qəzeti, 20 dekabr 2013, s.15
14. Abbasova A. Kəlbəcər folkloru (Kəlbəcərli sakinlərdən toplanmış nümunələr). Bakı, Azərbaycan Gənclər Fondu tərəfindən nəşr olunub, 2014, 178 s.
15. Kəlbəcərdə xalq oyun və tamaşalar (“Maral oyunu” və “Kilimarası”) - Ümumtürk kontekstində Qarabağ xalq oyunları və meydan tamaşaları mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Bakı, Zərdabi, 2014, səh.92-101
16. Kəlbəcər regionuna məxsus lətifələr və lətifə qəhrəmanları - Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş VI Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. 2 hissədə, I hissə, Bakı, Mütərcim, 2015, səh.5-7
17. Naxçıvan və Kəlbəcər regionuna məxsus müqəddəs yerlər Tarixi - İpək yolu və Naxçıvanın iqtisadi-mədəni əlaqələrinin inkişafı məsələləri Beynəlxalq İpək yolu konfransı. 16-17 noyabr 2015, Naxçıvan, səh. 159-160
18. Karabağ çocuk oyunlarının özelikleri - I Uluslararası türk dünyası çocuk oyun və oyuncakları kurultayı. Eskişehir, 14-17 mayıs 2015, səh. 116-120
19. “Dədə Qorqud” eposunda Quyu obrazı - “Epos və etnos” Beynəlxaq simpoziumu. 6-7 noyabr 2015, Bakı
20. Bəxtiyar Vahabzadə yaradıcılığında təzadlar: ağ və qara Kaspi qəzeti, 14 iyul 2015, səh.15
21. Kəlbəcər regionuna məxsus mifoloji inamlar - Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. Bakı, 2014 / 4 (47) səh.77-87
22. Mövsüm mərasimi:Novruz adət-ənənələri Sivilizasiya jurnalı №1, 2016, səh.82-87
231. Azərbaycan mərasim folklorunun regional xüsusiyyəti (Doğum mərasimi ilə bağlı Kəlbəcər nümunələri əsasında). Ulu öndərin anadan olmasına həsr olunmuş “Ulu öndər Heydər Əliyevin irsində multikultural və tolerant dəyərlər”/ Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. 2 hissədə, I hissə. Bakı: Mütərcim, 2016, s. 5-7
24 İşğaldan sonra folklor mətnlərinin toplanması problemi. Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 93 illiyinə həsr olunmuş Gənc Təqdidqtçıların IV Beynəlxalq
25. İslam coğrafiyası kontekstində xalq oyunlarının müqayisəsi. İslam coğrafiyasında və Azərbaycanda xalq oyunları və meydan tamaşaları. Beynəlxalq Elmi Konfransının materialları. Bakı, 2016, s. 58-64
26. “Dədə Qorqud” eposunda quyu motivi. Epos və etnos Beynəlxalq elmi konfransın materialları (06-07 noyabr 2015-ci il, Bakı şəhəri), Bakı, Elm və təhsil, 2016, s. 81-84
27. Kəlbəcər regionuna məxsus nağılların variantları. Filologiya məsələləri jurnalı, №1, 2016, s. 64-73
28 . Canlı həyat hekayəsi (K.Əliyevin “Bənövşə oyunu” hekayəsi haqqında). Kaspi qəzeti, 24 dekabr 2016-ci il

           SAYTDA  AXTAR
 
        © Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
         FOLKLOR  İNSTİTUTU

Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad olunmalıdır. 2008-2017.