Baş səhifə
   
 
STRUKTUR
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
 
HAQQIMIZDA
İnstitutun tarixi
İnstitutun elmi şurası
 
ŞÖBƏLƏR
Klassik folklor şöbəsi
Türk xalqları folkloru şöbəsi
Dədə Qorqud şöbəsi
Aşıq yaradıcılığı şöbəsi
Mifologiya şöbəsi
Cənubi Azərbaycan şöbəsi
Müasir folklor şöbəsi
Mərasim folkloru şöbəsi
Folklor və yazılı ədəbiyat şöbəsi
Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi şöbəsi
Musiqi folkloru şöbəsi
Təhsil şöbəsi
Folklor fondu
Azsaylı xalqların folkloru şöbəsi
Şəki bölməsi
Qazax-Borçalı bölməsi
Xarici əlaqələr bölməsi
Redaksiya-nəşr bölməsi
"Qorqud" folklor ansamblı
Folklor studiyası
Kadrlar şöbəsi
Mühasibatlıq
 
ELMİ İSTİQAMƏT
Araşdırmalar
Dissertasiyalar
İnnovasiya
Avtoreferatlar
Kitabxana
Qanunvericilik
Simpoziumlar
 
LAYİHƏLƏR
Azərbaycan Folklor Antologiyası
Azərbaycan Folkor Külliyyatı
Güney Azərbaycan folkloru
Qarabağ folkloru
   
Video
Arxiv
Saytın xəritəsi
Bizimlə əlaqə
   
 
LİNKLƏR

Sayğac
free counters
 

Abbasova Aytac Hicran qızı

“Folklor və yazılı ədəbiyyat” şöbəsinin böyük elmi işçisi

01.01.1988-ci il tarixində Kəlbəcər rayonunda anadan olmuşam.
2005-ci ildə Naftalan şəhər İ.Nəsimi adına 1 saylı tam orta məktəbi bitirmişəm.
2005-2009-cu illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Filologiya fakültəsinin əyani şöbəsində təhsil almışam.
2009-2011-ci illərdə Bakı Slavyan Universitetinin “Folklorşünaslıq və Mifologiya” şöbəsinin əyani magistraturasında təhsil almış, fərqlənmə ilə bitirmişəm.
2011-2015-ci illərdə AMEA Folklor İnstitutunun doktoranturasında təhsil almışam.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2009 -2012-ci illərdə Kəlbəcər rayon 20 saylı tam orta məktəbində və 2012-2015-ci illərdə Laçın rayon Qozlu kənd tam orta məktəbində Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi işləmişəm.
2015-ci ildən AMEA Folklor İnstitutunun “Folklor və yazılı ədəbiyyat” şöbəsində elmi işçi kimi işləyirəm.
2017-ci ildən AMEA Folklor İnstitutunun “Folklor və yazılı ədəbiyyat” şöbəsinin böyük elmi işçisi

ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ADI

2017, fil.ü.f.d. Azərbaycan folklorunun regional xüsusiyyətləri (Kəlbəcər nümunələri əsasında)

ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI

1. Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin romanlarında ağ rəngin mifoloji mənası Problemlər. Axtarışlar. Perspektivlər. Magistrantların elmi məqalələr toplusu. XVI buraxılış, Bakı, 2011 s.68-69

2. Yusif Vəzir Çəmənzəminli və Avesta Humanitar elmlərin aktual problemləri. Magistrantların Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 88-ci ildönümünə həsr olunmuş I Beynəlxalq Elmi Konfransı. Bakı, 2011 s.88

3. Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin yaradıcılığında sakrallaşdırılmış rəqəmlər Problemlər. Axtarışlar. Perspektivlər. Magistrantların elmi məqalələr toplusu. XIV buraxılış, Bakı, 2011 s.69-71

4. Yusif Vəzir Çəmənzəminli və folklorşünaslıq Magistrantların X Respublika elmi konfransının materialları. II Hissə. Sumqayıt, 2010 s.479

5. Kəlbəcər bayatılarının səciyyəvi xüsusiyyətləri (Yeni toplanmış nümunələr əsasında) Dədə Qorqud Elmi-ədəbi toplu, IV (45). Bakı, 2012 s.58-68

6. Toplama materiallarinin regional xüsusiyyətləri (Kəlbəcər nümunələri əsasında) Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi problemləri mövzusunda Respublika Elmi Konfransının materialları s.60-67

7. Göl obrazı: əfsanə və yazılı ədəbiyyatda Folklor və yazılı ədəbiyyat. Bakı, Nurlan, 2013 s.178-194

8. Kəlbəcər toponimləri ilə bağlı əfsanə və rəvayətlərinin özünəməxsusluğu İpək yolu jurnalı №3, 2013 s.82-90

9. Firidun bəy Köçərlinin “Balalara hədiyyə” kitabındakı “Göyçək Fatma” nağılı və onun variantları Firidun bəy Köçərlinin “Balalara hədiyyə” kitabındakı “Göyçək Fatma” nağılı və onun variantları s.70-82

10. Kəbəcər bayatılarında vətən həsrəti. (Yeni toplanmış nümunələr əsasında) Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş IV Beynəlxalq Elmi Konfrans. Bakı, 2013 s.21-23

11. Aşıq Şəmşir və Kəlbəcər mühiti Aşıq Şəmşirin anadan olmasının 120 illiyinə həsr olunmuş Aşıq Sənətinin tarixi inkişaf yolları və Aşıq Şəmşir mərhələsi mövzusunda IV Beynəlxalq Elmi Konfrans. Bakı, 2013 s.133-147

12. Y.V. Çəmənzəminlinin “İki od arası” romanında Novruz bayramının təsviri Təzadlar qəzeti, 19 fevral 2013 s.15

13. Məmməd Araz yaradıcılığında folklor motivi: Çoban obrazı Kaspi qəzeti, 20 dekabr 2013 s.15

14. Azərbaycan xalq oyun və tamaşalarının regional xüsusiyyətləri (Kəlbəcər nümunələri əsasında) Ümummilli Lider Heydər Əliyevinandan olmasının 91-ci ildönümünə həsr olunmuş V Beynəlxalq Elmi Konfrans. Bakı, 2014 s.6-9

15. Kəlbəcərdə xalq oyun və tamaşalar (“Maral oyunu” və “Kilimarası”) Ümumtürk kontekstində Qarabağ xalq oyunları və meydan tamaşaları mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Bakı, 2014. s.92-101

16. Ümum türk folklorunda mitolojik kadın varlığı (Hal annesi- Albastı) XXVI Uluslararası KIBATEK Edebiyat Sempozyumu. Belkıs Halim Vassaf Anısına Edebiyatta Kadın. İstanbul 2014 s.127-133

17. Kəlbəcər regionuna məxsus mifoloji inamlar Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. Bakı, 2014 / 4 (47) s.77-87

18. Азербайджанский обрядовый фольклор: Свадебные обычаи и традиции (На основе Кельбаджарских образцов) Ученые записки Таврического национального университета имени В.И.Вернадского Серия «Филология. Социальные коммуникации». Том 27(66). №3. 2014 г. s.397-403

19. Abbasova A. Kəlbəcər folkloru (Kəlbəcərli sakinlərdən toplanmış nümunələr) Bakı, Azərbaycan Gənclər Fondu tərəfindən nəşr olunub, 2014 s.178

20. Kəlbəcər regionuna məxsus lətifələr və lətifə qəhrəmanları Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş VI Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. 2 hissədə, I hissə, Bakı, Mütərcim, 2015 s.5-7

21. Naxçıvan və Kəlbəcər regionuna məxsus müqəddəs yerlər Tarixi İpək yolu və Naxçıvanın iqtisadi-mədəni əlaqələrinin inkişafı məsələləri Beynəlxalq İpək yolu konfransı. 16-17 noyabr 2015, Naxçıvan s.159-160

22. Karabağ çocuk oyunlarının özelikleri I Uluslararası türk dünyası çocuk oyun və oyuncakları kurultayı. Eskişehir, 14-17 mayıs 2015 s.116-120

23. “Dədə Qorqud” eposunda Quyu obrazı Epos və etnos” Beynəlxaq simpoziumu. 6-7 noyabr 2015 s. 81-84

24. Bəxtiyar Vahabzadə yaradıcılığında təzadlar: ağ və qara Kaspi qəzeti, 14 iyul 2015 s.15

25. Mövsüm mərasimi: Novruz adət-ənənələri Sivilizasiya jurnalı №1, 2016 s.82-87

26. Azərbaycan mərasim folklorunun regional xüsusiyyəti (Doğum mərasimi ilə bağlı Kəlbəcər nümunələri əsasında) Ulu öndərin anadan olmasına həsr olunmuş “Ulu öndər Heydər Əliyevin ir-sində multikultural və tolerant dəyərlər”/ Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. 2 hissədə, I hissə. Bakı: Mütərcim, 2016 s.5-7

27. İşğaldan sonra folklor mətnlərinin toplanması problemi Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 93 illiyinə həsr olunmuş Gənc Təqdidqtçıların IV Beynəlxalq Elmi Konfransının materialları. 2 hissədə, II hissə. Bakı: Qafqaz Universiteti, 2016 s. 1126-1127

28. İslam coğrafiyası kontekstində xalq oyunlarının müqayisəsi İslam coğrafiyasında və Azərbaycanda xalq oyunları və meydan tamaşaları. Beynəlxalq Elmi Konfransının materialları. Bakı, 2016 s.58-64

29. “Dədə Qorqud” eposunda quyu motivi Epos və etnos Beynəlxalq elmi konfransın materialları (06-07 noyabr 2015-ci il, Bakı şəhəri), Bakı, Elm və təhsil, 2016 s.81-84

30. Kəlbəcər regionuna məxsus nağılların variantları Filologiya məsələləri jurnalı, №1, 2016 S.64-73

31. Canlı həyat hekayəsi (K.Əliyevin “Bənövşə oyunu” hekayəsi haqqında) Kaspi qəzeti, 24 dekabr 2016-ci il S.15

32. Mif və mifoloji təfəkkürə qayıdış (“Kölgə” və “yol” arxetipi əsasında). Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 94-cü ildönümünə həsr olunmuş VIII Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Bakı, Mütərcim, 4-5may 2017 S.6-8

33. M.P.Vaqif yaradıcılığında pəri obrazı M.P.Vaqif və folklor” adlı konfrans. 21 iyun, 2017. S.91-98

34. “Altay topluluklarında məskən – çadırın önəmi və növləri “Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu. Mesken-aile ve aile değerleri”. 24-26 Temmuz 2017, İstanbul. çapda

35. Gümüşhanə yöresinə ait halk oyunlarının özellikleri Gümüşhane Sempozyumu”, 16-18 oktyabr, 2017. Türkiyə, Gümüşhane.
çapda

36. M.H.Təhmasibin irsində keçəl obrazının tipologiyası Görkəmli Azərbaycan folklorşünası Məmmədhüseyn Təhmasib. 05 noyabr, 2017 S.107-115

37 Xalq adət-ənənələri və roman yaradıcılığı (Y.V.Çəmənzəminlinin “İki od arasında” əsəri əsasında) Folklor və yazılı ədəbiyyat cild. Bakı, “Nurlan”, 2017 S.168-171

38 Xalq Cümhuriyyəti dövründə xalq ədəbiyyatı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi münasibətilə 21-23 may 2018-ci il tarixlərində Bakı Dövlət Universitetində təşkil olunmuş “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti-100: Müsəlman Şərqində İlk Parlamentli Respublika” adlı Beynəlxalq elmi konfrans S.523-525

39 Cəlil Məmmədquluzadənin “Anamın kitabı” əsərində millilik məsələsi: dünən və bugün Azərbaycan Respublikasının Bilik Fondu, AMEA Folklor İnstitutu və İsmayıllı rayon İcra Hakimiyyətinin Lahıc qəsəbəsində birgə təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş “Folklor milli kimlik kontekstində” mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfrans, 30 iyun 2018. çapda

40 “Dövlət quşu” motivi folklorda dövlətçilik ənənələrinin təzahürü kimi Azərbaycan Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Folklor və dövlətçilik” mövzusunda III Respublika Elmi Konfransı. 13 noyabr, 2018, Bakı. S.182-191 Həmmüəllif

41 Azərbaycan kukla teatrının tarixi və təsnifi Bakı Mühəndislik Universitetində 27 aprel 2018-ci il tarixində keçirilən Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş Gənc tədqiqatçıların II Beynəlxalq Elmi Konfrans S.1192-1195

42 Humanitar fənlərin tədrisində Stem və Steam tətbiqi üsulları “STEM Azərbaycanda 2018” müəllim konfransı Sumqayıt, 02 sentyabr 2018-ci il S.42-43

43 Mirzə Cəlil və Əziz Nesin yaradıcılığını birləşdirən ortaq cəhətlər Qərbi Kaspi Universitetinin təşkil etdiyi “Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş “Azadlıq və istiqlaliyyət hər bir xalqın milli sərvətidir” mövzusunda respublika elmi konfransı”. 03 may 2018-c il. çapda

44 Müqayisəli folklorşünaslıq (Lahıc folklor nümunələri əsasında) “Azsaylı xalqlara məxsus folklor nümunələrinin təbliğinə həsr olunan” Azərbaycan Universitetində 12 oktyabr 2018-ci il tarixində təşkil olunmuş elmi konfrans” S.92-108

45 Xaqani Şirvaninin əsərlərində Şirvanşahlar dövrünün təsviri və təsnifi Müasir Azərbaycan tarixi Şirvanşahlar dövlətinə səyahət adlı Beynəlxalq elmi konfrans, Bakı, 23-24 oktyabr 2018-ci il s.24-29

46 Lahıcda iki gün, iki gecə Kaspi qəzeti, 11 avqust 2018-ci il s.14-15

47 Kamran Əliyev. Əsərləri, 10 cilddə, III cild. Hüseyn Cavid Bakı, “Elm və təhsil”, 2018 s.456 Tərtibçi

           SAYTDA  AXTAR
 
        © Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
         FOLKLOR  İNSTİTUTU

Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad olunmalıdır. 2008-2018.