Baş səhifə
   
 
STRUKTUR
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
 
HAQQIMIZDA
İnstitutun tarixi
İnstitutun elmi şurası
 
ŞÖBƏLƏR
Klassik folklor şöbəsi
Türk xalqları folkloru şöbəsi
Dədə Qorqud şöbəsi
Aşıq yaradıcılığı şöbəsi
Mifologiya şöbəsi
Cənubi Azərbaycan şöbəsi
Müasir folklor şöbəsi
Mərasim folkloru şöbəsi
Folklor və yazılı ədəbiyat şöbəsi
Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi şöbəsi
Musiqi folkloru şöbəsi
Təhsil şöbəsi
Folklor fondu
Azsaylı xalqların folkloru şöbəsi
Şəki bölməsi
Qazax-Borçalı bölməsi
Xarici əlaqələr bölməsi
Redaksiya-nəşr bölməsi
"Qorqud" folklor ansamblı
Folklor studiyası
Kadrlar şöbəsi
Mühasibatlıq
 
ELMİ İSTİQAMƏT
Araşdırmalar
Dissertasiyalar
İnnovasiya
Avtoreferatlar
Kitabxana
Qanunvericilik
Simpoziumlar
 
LAYİHƏLƏR
Azərbaycan Folklor Antologiyası
Azərbaycan Folkor Külliyyatı
Güney Azərbaycan folkloru
Qarabağ folkloru
   
Video
Arxiv
Saytın xəritəsi
Bizimlə əlaqə
   
 
LİNKLƏR

Sayğac
free counters
 

AMEA FOLKLOR İNSTİTUTUNUN 2010-CU İL NƏŞRLƏRİ

Ümummilli liderin Azərbaycan Respublikasının yenidən qurulmasında gördüyü işlər bütün sahələrdə öz əksini tapmışdır. İstər dövlətçiliyin möhkəmlənməsində, istərsə də onun sütunlarını təşkil edən istiqamətlərin müəyyənləşməsində Heydər Əliyev dühasının analoqu yox idi. Xalqın milli-mənəvi dəyərlərinin qorunması, öyrənilməsi və yaşadılması sahəsində prioritetlərin düzgün müəyyən olunması qarşıda duran ən vacib məslələrdən idi. Bununla bağlı olaraq xalqımızın tarixinin, milli yaddaşının yenidən öyrənilməsi aktuallıq kəsb edirdi. Bu mənada Fokllor İnstitutunun yaradılması ümummilli liderin atdığı ən mühüm addımlardan biri idi. Bu gün artıq AMEA Folklor İnstitutu müasir Azərbaycan ictimi-humanitar düşüncəsinin milli-ideoloji təmayülünün is-tər elmi-mədəni, istərsə də ideoloji baxımdan əsas ağırlıq mərkəzlərindən biridir. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu və əbədi lideri, milli öndər Heydər Əliyevin şəxsi təşəbbüsü və qayğısı ilə yaradılmış və onun xalq ənənələrinə, xalq mənəviyyatına və milli dəyərlərə verdiyi önəmin gerçək ifadəsi olan Folklor İnstitutunun yüksək nəzəri hazırlığa və elmi potensiala malik əməkdaşları əvvəlki illərdə olduğu kimi, 2010-cu ildə də Azərbaycan xalqının qeyri-maddi irsinin, onun böyük əhəmiyyətə malik ölməz sənət abidələrinin dünya elminin müasir nailiyyətləri səviyyəsində öyrənilməsi sahəsində dəyərli işlər görmüşlər. İstər folklor örnəklərinin toplanılması, istər nəşri, istərsə də tədqiqi sahəsində mühüm işlər görülmüş, yeni elmi-nəzəri fikirləri özündə birləşdirən monoqrafiya və kitablar nəşr olunmuşdur.
«Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər» məcmuəsinin XXVIII, XXIX, XXX kitabları (kollektiv, 30 m.v., 2010, elmi redaktoru f.e.d., prof. H.İsmayılov) hazırlanmış və çap olunmuşdur. Bu kitablarda folklorun aktual problemlərinə, ayrı-ayrı janrlarla bağlı müxtəlif məsələlərin öyrənilməsinə həsr olunmuş məqalələr özünə yer tapmışdır.
«Azərbaycan folkloru antologiyası»nın XX və XXI cildlərinin hazırlanması işi tamamlanmışdır. Bu cildlərdə Loru-Pəmbək və Qazax-Borçalı kimi tarixi Azərbaycan bölgələrinin folkloru əks olunacaqdır.
«Azərbaycan folkloru külliyyatı»nın XII-XIV cildlərinin hazırlanması və nəşri işi tamamlanmışdır (tərtibçilər: f.e.d. H.İsmayılov, f.e.n.Ə.Ələkbərli). Bu cildlərdə də Azərbaycan xalq dastanları toplanmışdır.
Bütün illərdə olduğu kimi, bu il də Folklor İnstitutu nəşr sahəsində istər poliqrafik keyfiyyət, istərsə də kəmiyyət baxımından uğurlar əldə etmişdir. 2010-cu ildə aşağıdakı kitab və jurnallar çapa hazırlanmışdır:
1. Şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, XXVIII kitab, redaktoru Hüseyn İsmayılov. Bakı, «Nurlan» nəşriyyatı, 2010.
2. Şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, XXIX kitab, redaktoru Hüseyn İsmayılov, Bakı, «Nurlan» nəşriyyatı, 2010.
3. Şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, XXX kitab, redaktoru Hüseyn İsmayılov, Bakı, «Nurlan» nəşriyyatı, 2010.
4. Şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, XXXI kitab, redaktoru Hüseyn İsmayılov. Bakı, «Nurlan» nəşriyyatı, 2010.
5. Şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, XXXII kitab, redaktoru Hüseyn İsmayılov. Bakı, «Nurlan» nəşriyyatı, 2010.
6. «Dədə Qorqud» jurnalı, 2010-cı il 1-ci sayı, redaktoru Tofiq Hacıyev. Bakı, «Nurlan» nəşriyyatı, 2010.
7. «Dədə Qorqud» jurnalı, 2010-cı il 2-ci sayı, redaktoru Tofiq Hacıyev. Bakı, «Nurlan» nəşriyyatı, 2010.
8. «Dədə Qorqud» jurnalı, 2010-cı il 3-ci sayı, redaktoru Tofiq Hacıyev. Bakı, «Nurlan» nəşriyyatı, 2010.
9. «Dədə Qorqud» jurnalı, 2010-cı il 4-ci sayı, redaktoru Tofiq Hacıyev. Bakı, «Nurlan» nəşriyyatı, 2010.
10. Azərbaycan folkloru antologiyası. XX cild. Loru-Pəmbək folkloru. Tərtib edənlər: H.İsmayılov, Ə.Ələkbərli. Bakı, «Nurlan» nəşriyyatı, 2010
11. Azərbaycan folkloru külliyyatı. XIII cild. Dastanlar. Bakı, «Nurlan» nəşriyyatı, 2010
12. Azərbaycan folkloru külliyyatı. XIV cild Dastanlar. Bakı, «Nurlan» nəşriyyatı, 2010
13. Azərbaycan folkloru külliyyatı. XV cild. Dastanlar. Bakı, «Nurlan» nəşriyyatı, 2010
14. Azərbaycan folkloru külliyyatı. XVI cild. Dastanlar. Bakı, «Nurlan» nəşriyyatı, 2010
15. Azərbaycan folkloru külliyyatı. XVII cild. Dastanlar. Bakı, «Nurlan» nəşriyyatı, 2010
16. Azərbaycan folkloru külliyyatı. XVIII cild. Dastanlar. Bakı, «Nurlan» nəşriyyatı, 2010
17. Azərbaycan folkloru külliyyatı. XIX cild. Dastanlar. Bakı, «Nurlan» nəşriyyatı, 2010
18. Azərbaycan türk nağılları. Toplayanlar H.Zeynallı, V.Baqri. Hazırlayan A.Xəlilova. Bakı, Nurlan, 2010.
19. X.Cəfərova. Nənəmin nağılları. Bakı, Nurlan, 2010.
20. M.Xudubəyli. Mənim sazlı-sözlü dünyam, 2-ci kitab. Bakı, «Elm və təhsil» nəşriyyatı, 2010.
21. M.Xudubəyli. Mənim sazlı-sözlü dünyam, 3-cü kitab. Bakı, «Elm və təhsil» nəşriyyatı, 2010.
22. T.Səmimi. Koç. Bakı, «Nurlan» nəşriyyatı, 2010
23. F.Baxşəliyev. Milli yaddaş sistemində ürfan və təsəvvüf. Bakı, «Nurlan» nəşriyyatı, 2010
24. Təbiət Alxanı bir də yaratmaz. Çapa hazırlayan E.Məmmədli. Bakı, «Çaşıoğlu» nəşriyyatı, 2010
25. S.Qəniyev. Aşıq Ağayar. Bakı, «Nurlan» nəşriyyatı, 2010
26. Xəstə Qasım. Çapa hazırlayanlar E.Məmmədli, S.Qaybalıyeva. Bakı, «Nurlan» nəşriyyatı, 2010
27. V.İbrahimova. Azərbaycan folklorunun ingilisdilli qaynaqlarda tədqiqi və tərcüməsi məsələləri. Bakı, Şəms, 2010.
28. Aşıq Əzim. Aşıqsansa söz deməyə haqlısan. Toplayıb tərtib edəni Z.Səmədova. Bakı: Nurlan, 2010.
29. Elmi axtarışlar, №1, Bakı, “Nurlan“ nəşriyyatı, 2010.
30. Elmi axtarışlar, №2, Bakı, “Nurlan“ nəşriyyatı, 2010.
31. Elmi axtarışlar, №3, Bakı, “Nurlan“ nəşriyyatı, 2010.
32. İ.Abbaslı. Folklorşünaslıq axtarışları. 2-ci cild. Bakı, “Nurlan” nəşriyyatı, 2010.
33. A.İslamzadə. Qırxıncı otaq. Bakı, “Nurlan” nəşriyyatı, 2010
34. R.Əliyev. Sabaha məktublar. Bakı, “Elm və Təhsil” nəşriyyatı, 2010
35. R.Əliyev. Orta əsrlər Şərq ədəbiyyatı. Bakı: “Elm və Təhsil” nəşriyyatı, 2010.
36. “Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə» VI Uluslararası Folklor Konfransınının materialları. Redaktoru f.e.d. Hüseyn İsmayılov. Bakı, «Nurlan» nəşriyyatı, 2010.
Bütün bunlarla yanaşı, Folklor İnstitutu əməkdaşlarının hazırladığı bir-neçə kitab xarici ölkələrdə çap edilib:
1. Mehtumkulu Feragi. Seçilmiş eserleri. Tərtib edəni R.Esker, redaktoru: Ali Şamil. Ankara, 2010.
2. Q.Sayılov. Aşıq Bilal. Təbriz, 2010.
AMEA Folklor İnstitutunun xəttilə daha 1 kitab qaqauz dilində Moldovada nəşr olunub:
3. Gagauzluk: kultura, ruh, adetler. Tərtibçi T.Zanet, elmi redaktor və ön sözün müəllifi H.İsmayılov. Kişinyov, Pontos, 2010.
Bundan əlavə, İnstitut əməkdaşları xarici ölkələrdə 34 məqalə çap etdiriblər:
1. H.İsmayılov. Qaqauz türklerinin xalk yaratması (ön söz) / Qaqauzluk: kultura, ruh, adetler. Kişinau, Pontos, s.3-9.
2. R.Əsgər. Molla Nəpəsin “Bu məkana gəlmişəm” poemasında poetik ifadə vasitələri / Molla Nəpəs və XIX əsr Türkmen durmuşu. Konfrans materialları. Ankara, 2010.
3. R.Asker. Professor Baxaddin Oqelğ i törkskaə mifoloqiə // “Oğuznama” yordumu-taryhy ve medeni çeşme hökmünde. Aşgabat, 2010. s. 302-303.
4. E.Abbasov. “Leyli ve Mecnun”: Füzulide ve Azerbaycan halk edebiyatında // Canını cananına feda eden ozan Füzuli (Uluslararası Fuzuli Sempozyumu Bildirileri), Ankara, BRC Basım Matbaacılık, 2010, s.21-24
5. A.Şamilov. “Divan-u Lüğeti-i Türk”ün ilk çevirmeni // 2 Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Bilgi Şöleni Bildirileri (28-30 Mayıs 2008). Kaşgarlı Mahmud ve dönemi. Türk Dil Kurumu Yayınları, 2009, s.391-406.
6. A.Şamilov. Azərbaycanda Kıbrıs Türk Milli Mücadile Konusu // Kıbrıs Türk Milli Mücadilesi ve bu mücadilede TMT-nin yeri (Uluslar arası sempozyum 19-25 Ekim 2008, Lefkoşa, Gazimoğosa, Girne - KKTC), 2 ciltde. Lefkoşa, Çağlaş və oğulları ltd Yayın, 2009-2010, I cilt, s.1-12.
7. A.Şamilov. Veysel’in Azerbaycan’daki yankıları // Cumhuriyet dönemınde Sivas (Sempozyum bildirileri, 23-30 Ekim 2008, Sivas. 1000 temel eser, N:12), Sivas, 2009-2010, II cıltte, I cılt, s.353-366.
8. A.Şamilov. Molla Nepesin “Zöhre-Tahir” dessanı barada // Mollanepes ve XIX asyr Türkmen durmuşy (Halklara ylmy maslahatyn nutuklarynyn gysgaça beyanı 2010-njy yylyn 8-10 njy aprel), Marıy, 2010, s.106 (türkməncə), s.230 (ingiliscə), s.355 (rusca).
9. A.Şamilov. Ne için Ali Senqerli tanılmay?! “Kırım” qezeti, 2010-cu, 9 iyun, sayı 44 (1412), s.7.
10. A.Şamilov. Türk halklarinin istiklal savaşçisi Halid Seid’in iki yönü // Vestnik törkskoqo mira (Türk dünyasi belleteni, Herald of turkic world). Ministerstvo obrazovaniə i nauki Rossiyskoy Federaüii, Daqestanskiy qosudarstvennıy pedaqoqiçeskiy universitet, Mejdunarodnaə qumanitarno-texniçeskaə akademiə, Mejdunarodnıy nauçno-praktiçeskiy jurnal (Maxaçkala), N: 1(2), 2010, s.96-109
11. A.Şamilov. Ortak Türkçe’mizde İkilemelerin Yeri // Turkiye Turkcesi Ağız Arastırmaları Calıstayı (25-30 Mart 2008). Turk Dil Kurumu ve Harran Universitesi Rektorluğu. Ankara, 2009, s.307-314.
12. A.Şamilov. Molla Nesreddin Mizah Dergisinin Yaranmasının Nedenleri ve Degide Latifelerden istifade // 21. Yüzyılı Nasreddin Hoca ile Anlamak Uluslararsı Sempozyum (Akşehir, 8-9 Mayıs 2008) Bildirileri. Ankara, Atatürk Kültür Merkezi, 2009, s.357-367.
13. A.Şamilov. XX asırın yıgriminci yillarında Azerbaycanda “Oğuznama” bağışlanan ılmı iş (İnvestigation on the “Oguznama” prindend in 1927 in Azerbaijan, İssledovanie pod nazvaniem «Oquzname», zaverşennoe v 1927-om qodu v Azerbaydjane) // “Oğuznama” yordumu-taryhy ve medeni çeşme hökmünde (Halklara ylmy maslahatyn nutuklarynyn gysgaça beyanı 2010-njy yylyn 14-15-njy oktybry), Aşgabat, 2010, s.86-87 (türkməncə), s.181-182 (ingiliscə), s.279 (rusca).
14. A.Şamilov. Azerbaycandakı “Türkmenler” diyilep atlandırılyan etnik topar hakda (About ethnic group called Turkmans in Azerbayijan. Ob gtniçeskoy qruppe, nazıvaemoy turkmanami v Azerbaydjane) // Taze galkynyş ve beyik özgertmeler eyyamında Türkmenistanın arheologiya ve etnografiya ylmy: yetilen sergiler ve önde duran vezifeler (Halklara ylmy maslahatyn nutuklarynyn gysgaça beyanı 2010-njy yylyn 10-11-njy noyabry), Aşgabat, 2010, s.75 (türkməncə), s.190 (ingilisce), s. 310 (rusca).
15. A.Şamilov. İstanbul'un Tip Profesörü Azerbaycanli Ali Bey Hüseyinzade Turan // Geçmişden günümüze İstanbulda sağlık (2010). Kongre bildiri kitabı (editörler: Prof. Dr. Ayşegül Demerhan Erdemir, Prof. Dr. İbrahim Başağoğlu, Prof. Dr. Öztan Öncel, Dr. Sezer Erer), İstanbul, 2010, Nobel yayın, N:1605, s.74-80
16. A.Şamilov. Shqirtarje qe u perndoq nga KGB-ja e Stalinit (Alban kızı Nafienin ömür yolu haqqında). “Standart” (Albaniya) qəzeti, 22 oktyabr 2010-cu il, s.14.
17. Ə.Şamilov. Karslı Aşıq İslam (ملاسا قيشآ يلسراق) // “Bayram” jurnalı, Zəncan, 2010, noyabr, 29-cu sayı, s.26.
18. A.Ramazanova. Törkskiy löbovno-romaniçeskiy dastan «Arzu Kambar»: k voprosu ob arealax rasprostraneniə // Russkoəzıçie i bi(poli)- linqvizm v mejkulğturnoy kommunikaüii XXI veka: koqnitivno-konüeptualğnıe aspektı. Materialı III mejdunarodnoy nauçno-metodiçeskoy konferenüii 14-16 aprelə 2010 qoda, Pətiqorsk, s.149.
19. A.Ramazanova. İz istorii izuçeniə uyqurskoy versii oquzname v Azerbaydjane // “Oğuznama” yordumu-taryhy ve medeni çeşme hökmünde (Halklara ylmy maslahatyn nutuklarynyn gysgaça beyanı 2010-njy yylyn 14-15- njy oktybry). Aşgabat, 2010, s.263-264
20. A.Ramazanova. «Arzu-Kamber» löbovno-romaniçeskiy dastan törkskix narodov // Typological investigations. IV, Georgian National Academy of Sciences, akad. G.Tsereteli Institute of Oriental Sciences, Tbilisi, 2010, p.200-203
21. Ç.Gfendieva. Frazeoloqiçeskiy aspekt peredaçi vremennoqo koda russkoy kulğturı v inostrannom əzıke // Materialı mejdunarodnoy konferenüii «Naüionalğnıe obrazı mira v xudojestvennoy kulğture», Nalğçik, 2010, str. 251-256
22. R.İmrani. Türk dünyasında mukamın yayılmasında Selcuk devletinin ehemiyyeti // I Uluslararası Selcuklu Sempozyumu özetleri. Kayseri, 2010, s.216.
23. N.Rehimbeyli. Ortaq Türk kültürünün formalaşmasında Selcukluların rolu // I Uluslararası Selcuklu Sempozyumu özetleri. Kayseri, 2010, s.216.
24. N.Kasumov. Janrovaə struktura pogzii azerbaydjanskoqo mastera slova Zodlu Abdullı // Russkoəzıçie i bi(poli) linqvizm v mej-kulğturnoy kommunikaüii XXI veka: koqnitivno-konüeptualğnıe aspektı. Materialı III mejdunarodnoy nauçno-metodiçeskoy konferenüii 14-16 aprelə 2010 qoda. Pətiqorsk, s.115
25. E.Askerov. O monqolizaüii Oquzname, sozdannıx v srede çaqatayskoy kulğturı // “Oğuznama” yordumu-taryhy ve medeni çeşme hökmünde (Halklara ylmy maslahatyn nutuklarynyn gysgaça beyanı 2010-njy yylyn 14-15- njy oktybry). Aşgabat, 2010, s.241.
26. İ.Rüstemzade. Fıkraların Kataloqlaştırılması Prinsipleri // 21. Yüzyılı Nasreddin Hoca ile Anlamak Uluslararsı Sempozyum Bildirileri. Ankara, Atatürk Kültür Merkezi, 2009, s.695-701.
27. X.Alieva. Klassifikaüiə azerbaydjanskix dastanov v nauçnıx trudax professora M.Taxmasiba // Russkoəzıçie i bi(poli)linqvizm v mej-kulğturnoy kommunikaüii XXI veka: koqnitivno-konüeptualğnıe aspektı. Materialı III mejdunarodnoy nauçno-metodiçeskoy konferenüii 14-16 aprelə 2010 qoda. Pətiqorsk, s.18
28. Ü.Rüstemzade (Kazenferkızı). Molla Nasreddin Latifelerinin Çağdaş Latife Qahramanlarına Transformasiyası // 21. Yüzyılı Nasreddin Hoca ile Anlamak Uluslararsı Sempozyum (Akşehir, 8-9 Mayıs 2008) Bildirileri, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara: 2009, s.465-469.
29. A.Babek. Sistema obrazov, svəzannıx s vodənoy stixiey v törk-skoy mifoloqii // Russkoəzıçie i bi(poli)linqvizm v mejkulğturnoy kommunikaüii XXI veka: koqnitivno-konüeptualğnıe aspektı. Materialı III mejdunarodnoy nauçno-metodiçeskoy konferenüii 14-16 aprelə 2010 qoda, Pətiqorsk, s.24
30. N.Kurbanov. O mifoloqiçeskoy suhnosti motiva «çudesnoqo proisxojdeniə qeroə» v gpiçeskix tekstax Azerbaydjanskoqo folğklora // Kulğtura narodov Priçernomorğə. Əzık i kulğtura törkskix i vostoçnıx narodov. 2010, №179, s.70-73
31. N.Qasanova. O nekotorıx toponimax Evlaxskoqo rayona Azer-baydjanskoy Respubliki // Jur. «İzdenis» («Poisk»). Seriə qumanitarnıx nauk. Kazaxstan, Almatı, 2010, №1, s.152-156.
32. O.Aliev. Semantika «prevraheniy» v Azerbaydjanskix skazkax // «Vestnik», № 1-2, Almatı, 2010, s.219-224.
33. F.Baxşaliev. Nekotorıe predpolojeniə o mirovvozrenii tasavvuf // Vestnik Kazaxskoqo Naüionalğnoqo Universiteta imeni Alğ-Farabi, seriə filo-loqiçeskaə, № 1-2 (125-126), 2001, s.355 -357
34. Türkmən şairi Məxtimqulu Fəraqi // Məxtimqulu Fəraqi, “Seçilmiş əsərləri”, Ankara, 2010, s. 3 – 29.
Göründüyü kimi, 2010-cu il AMEA Folklor İnstitutunun elmi və təcrübəvi fəaliyyəti sahəsində uğurlu olmuşdur. Bu, f.e.d., prof. H.İsmayılovun uğurlu və sistemli rəhbərlik fəaliyyətinin nəticəsi olub, institutda yaradılmış münbit elmi şəraitin ən bariz göstəricisidir.

AMEA Folklor İnstitutunun Mətbuat Katibi Hikmət Quliyev
           SAYTDA  AXTAR
 
        © Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
         FOLKLOR  İNSTİTUTU

Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad olunmalıdır. 2008-2018.