Baş səhifə
   
 
STRUKTUR
Baş direktor
İcraçı direktor
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
 
HAQQIMIZDA
İnstitutun tarixi
İnstitutun elmi şurası
 
ŞÖBƏLƏR
Klassik folklor şöbəsi
Türk xalqları folkloru şöbəsi
Dədə Qorqud şöbəsi
Aşıq yaradıcılığı şöbəsi
Folklor nəzəriyyəsi şöbəsi
Mifologiya şöbəsi
Cənubi Azərbaycan şöbəsi
Müasir folklor şöbəsi
Mərasim folkloru şöbəsi
Folklor və yazılı ədəbiyat şöbəsi
Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi şöbəsi
Musiqi folkloru şöbəsi
Təhsil şöbəsi
Azsaylı xalqların folkloru şöbəsi
Folklor fondu
Xarici əlaqələr bölməsi
Redaksiya-nəşr bölməsi
"Qorqud" folklor ansamblı
Folklor studiyası
Kadrlar şöbəsi
Mühasibatlıq
 
ELMİ İSTİQAMƏT
Dissertasiya Şurası
Araşdırmalar
İnnovasiya
Avtoreferatlar
Kitabxana
Qanunvericilik
Simpoziumlar
 
LAYİHƏLƏR
Azərbaycan Folklor Antologiyası
Azərbaycan Folkor Külliyyatı
Güney Azərbaycan folkloru
Qarabağ folkloru
Qarabağ savaşı
   
Video
Arxiv
Saytın xəritəsi
Bizimlə əlaqə
   
 
LİNKLƏR


Sayğac
free counters
 


AMEA FOLKLOR İNSTİTUTUNUN 2010-CU İLDƏKİ UĞURLARI

İldən-ilə öz nüfuz dairəsini genişləndirən AMEA Folklor İnstitutu 2010-cu ildə uğurla başa vurmuşdur. Belə ki, institutun 3 əməkdaşı xaricidə 3 mükafata layiq görülmüş və elmi şurasının qərarıyla xaricdə çap olunan 2 kitabdan bir sərginin diplomuilə rəltif olunmuşdur.
• 2010-cu ildə İnstitut I Beynəlxalq Konfrans keçirmişdir.
• 20 əməkdaş 9 xarici ölkələrdə(Türkiyə, İran, Gürcüstan, Moldova, Türkmənistan, Tatarıstan, Qazaxıstan, Rusiya, Bosniya) keçirilən 46 konfrans, simpozium, seminar və festifalda iştirak etmişdir.
• 13 ailmin isə 51 məqaləsi və tərcüməsi xarici ölkələrin elmi jurnallarında nəşr olunmuşdur.
• Xarici ölkələrin elmi müəssisələrindən gəlmiş 54 nəfər Folklor İnstitutunun qonağı olmuşdur: Onların 23 nəfər Türkiyədən, 5 nəfəri Dağıstandan, 8 nəfər İran İslam Respublikasından, 3 nəfər QKTC, 2 nəfər Türkmənistandan, 1 nəfər Ukraynadan, 1 nəfər Gürcüstandan 1 nəfər Macarıstandan, 1 nəfər Almaniyadan gəlmişdir.

AMEA Folklor İnstitutu türk xalqlarının bugünki qloballaşma prosesində milli-mənəvi dəyərlərinin qorunması, ortaq mədəniyyətə malik millətlərin əsrlər boyu yaratdığı dəyərlərin tarixdən bu günə daşınması problemi ətrafında elmi fikir mübadiləsini təşkil etmək və gələcək ortaqlaşma prosesinin mənəvi-mədəni dayaqlarını yaratmaq məqsədilə 25-26 noyabr 2010-cu il tarixində Qüzey Kıprıs Türk Cumhuriyyətinin Doğu Akdeniz Universiteti ilə birlikdə «Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə» VI Uluslararası Folklor Konfransını keçirimişdir. Konfransın əsas qayəsini də dünyanın müxtəlif bölgələrinə səpələnmiş türk xalqları arasında elmi, tarixi, mənəvi-mədəni inteqrasiyanı genişləndirmək, türk dünyasının türkoloq və folklorşünas alimləri arasında elmi fikir mübadilələrini həyata keçirmək, türk folklorşünaslığının və türkologiyanın ortaq problemlərinin çözüm yollarını birlikdə aranması təşkil etmişdir.
Tədbirə Respublikamızın və xarici ölkələrin elmi qurumlarını təmsil edən 150-ə yaxın nümayəndə qatılmışdır. Hər il olduğu kimi, bu il də konfransda respublikanın qabaqcıl elm və tədris müəssisələrinin – AMEA-nın humanitar institutuları, AMEA Naxçıvan bölməsi, Bakı Dövlət Universiteti, Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Qafqaz Universiteti və s. mütəxəssisləri iştirak etmişlər. “Dastan” mövzusunda keçirilən bu konfransa cəmi 200-ə yaxın məruzə daxil olmuşdur. Onlardan 102 alimin məruzəsini proqrama salmaq məsləhət bilinmişdir. Proqrama respublikamızdan 64, xarici ölkələrdən 38 tədqiqatçının məruzəsi salınmışdır. Konfransada iştirak edən qonaqlar Türkiyə, QKTC, İran İslam Respublikası, Rusiya Federasiyası, Qazaxıstan, Ukrayna, Gürcüstan və digər ölkələrin elmi-mədəni qurumlarının təmsililəri olmuşlar.
Konfransın Təşkilat Komitəsi və iştirakçılar tədbirin türk xalqlarının elmi və mədəni inteqrasiyasında əhəmiyyətini və rolunu yüksək dəyərləndirərək onun gələn ilin oktyabrında Qazimaqosada (Qüzey Kıbrısda) təşkil edilməsinə qərar vermişlər.
Müstəqil Аzərbаycаn Rеspublikаsının dünyа mədəni və еlmi həyаtınа intеqrаsiyаsı istiqаmətində VI Uluslаrаrаsı Fоlklоr Kоnfrаnsı sоn ilin ən iri tədbirlərindən biri оlmuş və оnun təşkili, kеçirilmə kеyfiyyəti, mədəni prоqrаmlаrı və s. bахımındаn yüksək səviyyədə hаzırlаnmışdır. Kоnfrаnsа təqdim еdilmiş mаtеriаllаr (97 məruzə mətni və tеzisi əhаtə еdir) nəfis şəkildə çаp оlunmuşdur («Оrtаq türk kеçmişindən оrtаq türk gələcəyinə» VI Uluslаrаrаsı Fоlklоr Kоnfrаnsınının mаtеriаllаrı. Rеdаktоru f.е.d. Hüsеyn Ismаyılоv. Bаkı, «Nurlan» nəşriyyаtı, 2010, 520 s.)
İnstitumuzun elmi işçiləri Türkiyədə, Özbəkistanda, Türkmənistanda, Tatarıstan və Başqırdıstandakı alimlərin dissertasiyalarına rəy vermişlər.

Mükаfаtlаr, təltiflər

İnstitutumuzun əməkdaşlarının elmi fəaliyyəti yalnız respublikamızda deyil, xaricdə də yüksək qiymətləndirilir.
1. «Qоrqudşünаslıq» şöbəsinin böyük еlmi işçisi, f.е.d. Rаmiz Əskərоv “Molla Nəpəs” kitabına görə Türkmənistanın “Altun əsr” mükafatına layiq görülmüşdür.
2. Nemət Qasımov Koreyanın Yeosu səhərində keçirilən Beynəlxalq “Master klas” festifalında “Dünya musiqi ustası” fəxri adını almışdır;
3.“Xarici folklor əlaqələri” sektoruunun elmi işçisi Aynurə Qurbanova Tarsusda keçirilən 9-cu Qaracoğlan şeir şöləninin Qaracaoğlan ödülünü almışdır.
4. AMEA Folklor İnstitutunun və Moldova Elmlər Akademiyası Filologiya İnstitutun Elmi Şuralarının qərarıyla çap olunmuş “Gagauzluk: kultura, ruh, adetler” (capa hazırlayan T.Zanet, redaktoru və ön sözün müəllifi H.Ə.İsmayilov) kitabı 2010-cu il kitabı Avropa Birliyi İnformasiya Departamentinin Moldaviyada keçirilən kitab sərgisinin diplomuna layiq görülmüşdür.

Xaricdə çap olunan kitablar

1.«Qorqudşünaslıq» şöbəsinin böyük elmi işçisi, f.e.d. Ramiz Əskərovun tərtib edib geniş ön söz yazdığı 448 səhifəlik. “Mexdumqulu Feraqi. Seçilmiş eserleri”(Redaktoru: Ali Şamil) kitabı 2010-ci ildə Ankara nəşr edilmişdir.
2. Gagauzluk: kultura, ruh, adetler. Tərtibci T.Zanet, elmi redaktor və ön sözün müəllifi H.İsmayılov. Kişinyov, Pontos, 2010.

Xaricdə çap olunan məqalələr

1. AMEA Folklor İnstitutun direktoru Prof. F.e.d Hüseyn İsmayılov
1. “Qaqauz Türklerinin halk yaratması” Todur Zanetin hazirladigi ve 2010-cu ildə Kişinyovda Pontos nəşriyyatında çap olunan “Gaqauzluk: Kultura, ruh, adetlar.(Gagauz folkloru) kitabina önsöz

2. AMEA Folklor İnstitunun elmi katibi Elcin Abbasov
1.“Leyli ve Mecnun”: Füzulide ve Azerbaycan halk edebiyatında (məqalə). Canını cananına feda eden ozan Fuzuli (Uluslararası Fuzuli Sempozyumu Bildirileri), Ankara, BRC Basım Matbaacılık, 2010, s.21-24

3. «Qorqudşünaslıq» şöbəsinin böyük elmi işçisi, f.e.d. Ramiz Əskərov
1.“Molla Nepəsin “Bu məkana gəlmişəm” poemasında poetik ifadə vasitələri” Molla Nepes ve XIX asyr Türkmen durmuşy(Halklara ylmy maslahatyn nutuklarynyn gysgaça beyanı 2010-njy yylyn 8-10 njy aprel), Marıy, 2010 .
2. Gönder, Kardeş Kalemler Dergisi(Türkiyə), 2010, sayı 38, s. 25.
3. Professor Bahaweddin we türk mifologiyasy, (seh.108-109), Профессор Бахаддин Огель и тюркская мифология. Professor Bahaddin Ogel and Turkic mytology,(203-204) “Oğuznama” yordumu-taryhy ve medeni çeşme hökmünde. (Halklara ylmy maslahatyn nutuklarynyn gysgaça beyanı 2010-njy yylyn 14-15- njy oktybry), Aşgabat, 2010. Səh. 302-303.
4. Büyük Türkmen Şairi Molla Nefes , Kardeş Kalemler Dergisi(Türkiyə), 2010, sayı 39, s. 26-28.
5. Bilime Adanmış Ömür, Kardeş Kalemler Dergisi(Türkiyə), 2010, sayı 45, s. 80-81.
6. Büyük Sesen Mecit Gafuri, Kardeş Kalemler Dergisi(Türkiyə), 2010, sayı 47, s. 59-64.
7. (Ebulfez Guliyevle birlikdə),. Türkolojiyi Geliştiren Türkmen, Kardeş Kalemler Dergisi(Türkiyə), 2010, sayı 44, s. 88-89.
8. Ramiz Asker. Azerbaycanda Orxon-Yenisey Abidelerinin Tetkiki Tarihi / Orhon-Yenisey Yazıtlarının Bulunuşundan 120 Yıl Sonra Türklük Bilimi ve 21. Yüzyıl Konulu III Uluslararası Türkiyyat Araştırmaları Sempozyumu. Ankara, 2010, s. 28-30.
9.Türkmən şairi Məxtimqulu Fəraqi. Məxtimqulu Fəraqi, “Seçilmiş əsərləri”, Ankara 2010, səh.3 – 29.
Cevirmələri:
1. Aybek. Altın Böcek, Kardeş Kalemler Dergisi, 2010, sayı 43, s. 11.
2. Mecit Gafuri. Muhabbet, Kardeş Kalemler Dergisi, 2010, sayı 47, s. 33.
3. Mecit Gafuri. Bir Hatıra, Kardeş Kalemler Dergisi, 2010, sayı 47, s. 35.
4. Tahir Kahhar. Ümitsiz Aşık. Kardeş Kalemler Dergisi , 2010, sayı 41, s. 6.
5. Mirtemir. Gülgücü, Kardeş Kalemler Dergisi, 2010, sayı 48, s. 6.
6. Molla Nefes. Firağından, Kardeş Kalemler Dergisi, 2010, sayı 39, s. 17-23.
7. Dinara Aliyeva. Türklerin Arapça, Farsça ve Rusça'ya İlgisi, Kardeş Kalemler Dergisi, 2010, sayı 37, s.61-64.

4. Aşıq yaradıcılığı və saz ifaçılığı şöbəsinin müdiri Rafiq İmrani.
1. Makam sənətinin Türk dünyasında yayılmasında Selcuk devletinin ehemiyyeti. Kayseri 2010, səh 216. 27-30 Eylul 2010-ci ildə Türkiyənin Kayseri şəhərində keçirilən I Uluslararası Selcuklu sempozyumu nun özetleri.
2. Типология, взаимосвязи и национальная специфика фольклора народов Дагестана и Северного Кавказа". Взаимосвязи фольклорных традиций тюркских народов.

5.Aşıq yaradıcılığı və saz ifaçılığı şöbəsinin böyük elmi işçisi Nailə Rəhimbəyli.
1. Ortaq Türk kültürünün formalaşmasında Selcukların rolu, Kayseri, 2010, səh 213, 27-30 Eylul 2010-ci ildə Türkiyənin Kayseri şəhərində keçirilən I Uluslararası Selcuklu sempozyumun özetleri.
2. Типология, взаимосвязи и национальная специфика фольклора народов Дагестана и Северного Кавказа". Музыкальное воплощение литературного текста дастана Ашуг Гариб.

6. Aşıq yaradıcılığı və saz ifaçılığı şöbəsinin kiçik elmi işçisi Nemət Qasımov. Жанровая структура поэзии азербайджанского мастера слова Зодлу Абдуллы. Русскоязычие и би(поли) лингвизм в межкультурной коммуникации XXI века: когнитивно-концептуальные аспекты. Материалы III международной научно-методической конференции 14-16 апреля 2010 года. Пятигорск.стр.115

7. Türk xalqlarının folkloru şöbəsinin müdiri Əfzələddin Əsgərov
1. О монголизации Огузнаме, созданных в средеча гатайской культуры. “Oğuznama” yordumu-taryhy ve medeni çeşme hökmünde. (Halklara ylmy maslahatyn nutuklarynyn gysgaça beyanı 2010-njy yylyn 14-15- njy oktybry), Aşgabat, 2010. səh. 241.

8 Türk xalqlarının folkloru şöbəsinin elmi işçisi İlkin Rüstəmzadə
1. Fıkraların Kataloqlaşdırılması Prinsipleri. 21. Yüzyılı Nasreddin Hoca ile Anlamak Uluslararsı Sempozyum Akşehir, 8-9 Mayıs 2008 Bildiriler,Atatürk Kültür Merkezi, Ankara 2009, seh.695-701.

9. Azərbaycan folkloru şöbəsinin kiçik elmi işçisi Xəyalə Əliyeva.
1. Классификация азербайджанских дастанов в научных трудах профессора М.Тахмасибы. Русскоязычие и би(поли) лингвизм в межкультурной коммуникации XXI века: когнитивно-концептуальные аспекты. Материалы III международной научно-методической конференции 14-16 апреля 2010 года. Пятигорск.стр.18

10. Azərbaycan folkloru şöbəsinin kiçik elmi işçisi Aynur Babək.
1. Мухаммед кызы. Система образов, связанных с водяной стихией в тюркской мифологии. Русскоязычие и би(поли) лингвизм в межкультурной коммуникации XXI века: когнитивно-концептуальные аспекты. Материалы III международной научно-методической конференции 14-16 апреля 2010 года. Пятигорск.стр. 24
2. Образ Су ейеси в Азербайджанском фольклоре// Вестник Казахского национального университета им. Аль Фараби №1-2 2010

11. Folklor nəzəriyyəsi şöbəsinin kiçik elmi işçisi Ülkər Qəzənfərqızı.
1. Molla Nasreddin Latifelerinin Çağdaş Latife Qahramanlarına Transformasiyası. 21. Yüzyılı Nasreddin Hoca ile Anlamak Uluslararsı Sempozyum , ( Akşehir, 8-9 Mayıs 2008 Bildiriler), Atatürk Kültür Merkezi, Ankara 2009, seh. 465-469.

12. Aşıq yaradıcılığı şöbəsinin elmi işçisi Fəxrəddin Baxşəliyev
1. Некоторые предположения о мироввозрении тасаввуф // Вестник Казахского Национального Университета имени Аль-Фараби, серия филологическая, № 1-2 (125-126), 2001, с. 355 -357
2. Суфийские традиции в азербайджанской литературе // Материалы Международной научной конференции «Духовная литература: аспекты изучения», Махачкала, 2010

13. Folklor nəzəriyyəsi şöbəsinin elmi işçisi Çiçək Əfəndiyeva
1. Фразеологический аспект передачи временного кода русской культуры в иностранном языке // материалы международной конференции «Национальные образы мира в художественной культуре», Нальчик, 2010, стр. 251-256

14. Xarici folklor əlaqələri sektorunun müdiri Əli Şamilov
1. “Divan-u Lüğeti-i Türk”ün ilk çevirmeni. 2 Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Bilgi Şöleni Bildirileri(28-30 Mayıs 2008) Kaşgarlı Mahmud ve dönemi, Türk Dil Kurumu Yayınları, 2009, seh. 391-406.
2. Azərbaycanda Kıbrıs Türk Milli Mücadile Konusu. Kıbrıs Türk Milli Mücadilesi ve bu mücadilede TMT-nin yeri(Uluslar arası sempozyum 19-25 Ekim 2008, Lefkoşa, Gazimoğosa, Girne-KKTC), 2 ciltdə, I cilt, səh 1-12, Çağlaş və oğulları ltd nəşriyatı, Lefkoşa KKTC, 2009.
3. Veysel’in Azerbaycan’daki yankıları. Cumhuriyet dönemınde Sivas(Sempozyum bildirileri 23-30 Ekim 2008, Sivas 1000 temel eser N 12), Sivas, 2009, II cıldde, I cıld, seh.353-366.
4. I Uluslar arası Yunis Emre sempozyumu bildiri kitabı(08-10 Ekim 2008), Aksaray Üniversitesi Yayınları NO:1, Aksaray. 2009, səh. 12-17.
5. Mollanepesin “Zöhre-Tahir” dessanı barada(səh.106), About the “Zokhre and Takhyr” destan bu Mollanepes(230), O destane Mollanepese “Zoxre i Taxir” (355), Mollanepes ve XIX asyr Türkmen durmuşy(Halklara ylmy maslahatyn nutuklarynyn gysgaça beyanı 2010-njy yylyn 8-10 njy aprel), Marıy, 2010
6. Ne için Ali Senqerli tanılmay?! “Kırım” qezeti, 2010-cu, 9 iyun, sayı 44(1412), seh. 7.
7. Türk halklarinin istiklal savaşçisi Halid Seid’in iki yönü. Вестник тюркского мира (Türk dünyasi belleteni, Herald of turkish world) Министерство образования и науки Российской Федерации, Дагестанский государственный педагогический университет, Международная гуманитарно-техническая академия,Международный научно-практический журнал(Махачкала), 2010-cu il, sayı 1(2), səh.96-109
8. Ortak Türkçe’mizde İkilemelerin Yeri, Turkiye Turkcesi Ağız Arastırmaları Calıstayı, 25-30 Mart 2008, Turk Dil Kurumu ve Harran Universitesi Rektorluğu. Ankara, 2009, seh. 307-314.
9. Molla Nesreddin Mizah Dergisinin Yaranmasının Nedenleri ve Degide Latifelerden istifade” 21. Yüzyılı Nasreddin Hoca ile Anlamak Uluslararsı Sempozyum Akşehir, 8-9 Mayıs 2008 Bildiriler,Atatürk Kültür Merkezi, Ankara 2009, seh. 357-367.
10. XX asırırn yıgriminci yillarında Azerbaycanda “Oğuznama” bağışlanan ılmı iş.(səh.86-87), İnvestigation on the “Oguznama” prindend in 1927 in Azerbaycan.(səh. 181-182), Исследование под названием «Огузнаме», завершенное в 1927-ом году в Азербайджане.(стр.279). “Oğuznama” yordumu-taryhy ve medeni çeşme hökmünde. (Halklara ylmy maslahatyn nutuklarynyn gysgaça beyanı 2010-njy yylyn 14-15- njy oktybry), Aşgabat, 2010.
11. Azerbaycandakı “Türkmenler” diyilep atlandırılyan etnik topar hakda(səh. 75), About ethnic group called Turkmans in Azerbayijan (səh. 190) Об этнической группе, называемой туркманами в Азербайджане(стр. 310). Taze galkynyş ve beyik özgertmeler eyyamında Türkmenistanın arheologiya ve etnografiya ylmy: yetilen sergiler ve önde duran vezifeler (Halklara ylmy maslahatyn nutuklarynyn gysgaça beyanı 2010-njy yylyn 10-11-njy noyabry), Aşgabat, 2010.
12. İstanbul'un Tip Profesörü Azerbaycanli Ali Bey Hüseyinzade Turan, Geçmişden günümüze İstanbulda sağlık (2010). (Kongre bildiri kitabı, editörler Prof.Dr.Ayşegğl Demərhan Erdemir, Prof.Dr.İbrahim Başağoğlu, Prof.Dr.Öztan Öncel, Dr. Sezer Erer), she.74-80, Nobel yayın No1605,İstanbul.
13. Shqirtarje qe u perndoq nga KGB-ja e Stalinit.(Ablan kızı Nafienin ömür yolu). “Standart”(Albaniya) qəzeti, 22 oktyabr 2010-cu il, səh. 14.
14. Karslı Aşıq İslam ملاسا قيشآ يلسراق “Bayram” jurnalı(Zəncan), 1389-ci Gunəş ili, Azər ayı,(2010-cu il, noyabr), 29- cu sayı, 4-cü il, səhfə 26.
15. Nâmık Kemalı Tanıtan Azerbaycanlı Emin Abid Neden Kurşuna Dizilmiş? Doğumunun 170 yılında Uluslararası Namık Kamal sempozyumu(20-22 Aralik 2010) Bildiriler 2 ciltde, Tekirdağ I cilt, seh.587-596.

15. Xarici folklor əlaqələri sektorunun aparıcı elmi işçisi Аfaq Ramazanova.
1.Тюркский любовно-романический дастан «Арзу Камбар»: к вопросу об ареалах распространения. Русскоязычие и би(поли) лингвизм в межкультурной коммуникации XXI века: когнитивно-концептуальные аспекты. Материалы III международной научно-методической конференции 14-16 апреля 2010 года. Пятигорск.стр.149.
2.Из истории изучения уйгурской версии огузнаме в Азербайджане, “Oğuznama” yordumu-taryhy ve medeni çeşme hökmünde. (Halklara ylmy maslahatyn nutuklarynyn gysgaça beyanı 2010-njy yylyn 14-15- njy oktybry), Aşgabat, 2010.səh. 263-264
3. Суфийская терминология в творчестве Ашуга Алескера // Материалы Международной научной конференции «Духовная литература: аспекты изучения», Махачкала, 2010
4.«Арзу-Камбер» любовно-романический дастан тюркских народов // Typological investigations. IV, Georgian National Academy of Sciences, akad. G.Tsereteli Institute of Oriental Sciences, Tbilisi, 2010, p.200-203

Xarici ölkələrdə keçirilmiş tədbirlərdə iştirak etmiş əməkdaşların siyahısı

1. İnstitutun elmi katibi f.e.n., Elçin Abbasov
1. 27-30 may tarixində Balıkəsirdə Türkiyə Cumhuriyyəti Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Balıkəsir Universiteti və «Motif» Xalq oyunları Egitim və Öyrətim Vakfının birgə təşkil edtiyi Beynəlxalq «Köç» Simpoziumunda iştirak edib. Məruzəsinin adı: «Koroğlu» dastanında köç semantemi»

2. «Qorqudşünaslıq» şöbəsinin müdiri Prof. Tofiq Hacıyev
1. 26-29 may 2010-cu ildə Ankarada Orxon-Yenisey abidələrinə həsr olunmuş Uluslararası simpoziumda “Gül Təkin və Bilgə xaqan dastanlarının şeiri” mövzusunda məruzə etmişdir.

3. «Qorqudşünaslıq» şöbəsinin böyük elmi işçisi, f.e.d. Ramiz Əskərov
1.18-10 aprel 2010-cu ildə Türkmənistanın Mərv şəhərində “Molla Nepes və XIX əsr Türkmən düşüncəsi” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransda “Molla Nepəsin “Bu məkana gəlmişəm” poemasında poetik ifadə vasitələri” mövzularında məruzə etmişdir.
2. 26-29 may 2010-cu ilin Ankarada Orxon-Yenisey abidələrinə həsr olunmuş Uluslararası simpoziumda "Azərbaycanda Orxon-Yenisey abidələrinin tədqiqi" mövzusunda məruzə etmişdir.
3. 10 okyabr 2010-cu ildə Türkmənistanın Türkmənbaşı şəhərində keçirilən “Altun əsir” mükafatının təqdimetmə mərasimində
4. 13-15 oktyabr 2010-cu ildə Türkmənistanın Daşoğuz şəhərində kecirilən “Oğuznama” yordumu-taryhy ve medeni çeşme hökmünde. (Halklara ylmy maslahatyn nutuklarynyn gysgaça beyanı sempozyumunda “Профессор Бахаддин Огель и тюркская мифология” mövzusunda məruzə etmişdir.
5. 28 May 2010-cu ildə TRT Radiosu ilə Ankarada 28 may Azərbaycan Respublika günü münasibətilə canlı verilişdə iştirak etmişdir.
6. 26 may 2010-cu ilda TRT-Avaz TV ile Molla Nefes haqqında verilişdə cixisı.
7. 18-19 aprel 2010-cu ildə bir neçə dəfə Türkmənistan televiziyasında çıxış etmişdir.

4.Türk xalqlarının folkloru şöbəsinin aparıcı elmi işçisi Muxtar İmanov
1. 26-28 oktyabr KKTC də Türksoy, Yaxın Doğu unversiteti və TİKA-nin birgə keçirdiyi Dədə Qorqud ve Keçmişden geleçeye Türk dastanları sempozyumu iştirak etmişdir

5. Türk xalqlarının folkloru şöbəsinin baş elmi işçisi Adil Cəmil
1. 24-30 iyun 2010-cu ildə İranın Tehran və Təbriz şəhərlərində keçirilən Azərbaycan mədəniyyət günlərində iştirak etmişdir,

6. Türk xalqlarının folkloru şöbəsinin elmi işçisi Əli Həsənov.
1. 28 aprel 2010-cu ildə Tatarıstanın Kazan şəhərində Qalimcan İbrahimov adına Ədəbiyyat, Dil, İncəsənət İnstitutunun 70 illik yubileyi keçirilib. Yubuleydə iştirak etmişdir.

7.Aşıq yaradıcılığı şöbəsinin elmi işçisi Fəxrəddin Baxşəliyev
1. 28-30 noyqabr 210-cu ildə Türkiyənin İstanbu şəhərində 5 Uluslararası İnanç Önderleri Toplantısında iştirak edib

8. Aşıq musiqisi ve saz ifaçılıği şöbəsinin müdiri Rafiq İmrani
1. 27-30 sentiyabr 2010-ci ildə Türkiyənin Kayseri şəhərində keçirilən I Uluslararası Selcuklu sempozyumunda iştirak etmişdir. Mövzu: “Makam sənətinin Türk dünyasına yayılmasında Selcuk dövlətinin əhəmiyyəti”.

9. Aşıq musiqisi və saz ifaçılıği şöbəsinin böyük elmi işçisi Nailə Rəhimbəyli.
1. 27-30 Eylul 2010-ci ildə Türkiyənin Kayseri şəhərində keçirilən I Uluslararası Selcuklu sempozyumunda iştirak etmişdir. Mövzu: “Ortaq Türk kültürünün formalaşmasında Selcukların rolu”

10. Aşıq musiqisi və saz ifaçılığı şöbəsinin elmi işçisi Fəzayil Orucov
1. 2010–cu ilin may ayında Moldovanın Komrad şəhərində keçirilən folklor festivalında iştirak etmişdir.
2. 14-21 may 2010-cu ildə Türkiyədə “Yunis İmrə Kültür və sanat nefesi” Konfransında iştirakı.
2. 23 avqust 4 sentyabr 2010-cu ildə Rusiya federasiyasının Qaraçay - Çərkəz respublikasında keçirilən “Folklor Musiqisi festivalı”da iştirak etmişdir.

11. Aşıq musiqisi və saz ifaçılığı şöbəsinin kiçik elmi işçisi Nemət Qasımov
1. 17-19 Mart 2010-cu ildə Moskvada təşkil edilmiş Dünya Azərbaycanlılarının Konqresinin Novruz şənliklərində çıxış edib.
2. 6. Aprel 2010-cu ildə Moskvada M.İ.Qlinki adına muzey muğam mədəniyyəti günlərində iştirak etmişdir.
3. 24 iyun 2010-cu ildə İranın Tehran şəhərində Azərbaycan mədəniyyət günlərində iştirak etmişdir,
4. 14-26 iyun 2010-cu ildə Moskvada Ustad dərsi. Filmini lentə alan ingilis Niklasla birlikdə.
5. 25-30 sentyabr 2010-cu ildə İranda Azərbaycan mədəniyyəti günlərində iştirak etmişdir.
6. 23-26 noyabr 2010-cu ildə Qazaxıstan Respublikasının Almatı şəhərində keçirilən Azərbaycan mədəniyyət günlərində iştirak etmişdir.
7. 5 dekabrı 2010-cu ildə Koreyanın Yeosu səhərində keçirilən Beynəlxalq “Master klas” festifalında iştirak etmiş və “Dünya musiqi ustası” fəxri adını almışdır;
8. 24 dekabr 2010-cu ildə Belarusiya Respublikasının paytaxtı Minski şəhərində Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin ad günü və Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik günü münasibətilə flarmanyoda keçirilən konsertde çıxış edib.

12. Aşıq musiqisi və saz ifaçılığı şöbəsinin kiçik elmi işçisi Altay Məmmədov
1. 24 dekabr 2010-cu ildə Belarusiya Respublikasının paytaxtı Minski şəhərində Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin ad günü və Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik günü münasibətilə flarmanyoda keçirilən konsertde çıxış edib.

13. Azərbaycan folkloru şöbəsinin böyük elmi işcisi Mətanət Əsgərova
1.14-16 oktyabr 2010-cu ildə Türkiyənin Şanlıurfa Valiliği ve Gazi Universitetinin keçirdiyi “Türk ve Dünya Kültüründe Şanlı Urfa Uluslararası Sempozyumunda iştirak etmişdir

14. Folklor nəzəriyyəsi şöbəsinin müdiri Doç. Dr. Halil Ağaverdi
1. 13-14 may tarixlərində Dövlət Diaspora ilə İş Komitəsi, Ümumdünya Azərbay-canlıları Konqresi və Azərbaycan və Türk Xalqlarının Əməkdaşlıq Mərkəzinin RF-nın Dərbənd şəhərində təşkil etdiyi «Oğuz qəhrəmanlıq eposu və Dərbənd» adlı sessiyada iştirak edib. Məruzəsinin adı: «Kitabi-Dədə Qorqud» və Dərbənd: epik ənənələrin əlaqəsi və ortaq mənəvi dəyərlər».
2. 27-30 may tarixində Balıkəsirdə Türkiyə Cümhuriyyəti Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Balıkəsir Universiteti və «Motif» Xalq oyunları Egitim və Öyrətim Vakfının birgə təşkil edtiyi Beynəlxalq «Köç» Simpoziumunda iştirak edib. Məruzəsinin adı: «Oguz eposunun atalar sözü variantında köç konsepti».
3. 1-4 Noyabr 2010-cu ildə Türkiyənin Alanya şəhərində Atatürk Kültür Merkezi, Akdeniz Üniversitesi, Alanya Belediyesi, Alanya Ticaret Odası Başkanlığı kecirdiyi (Kilim, Cicim, Sumak) Sempozyumunda iştirak etmişdir

15. Mifologiya şöbəsinin aparıcı elmi işçisi Prof. Dr. İsmail Vəliyev
1. 1-4 Noyabr 2010-cu ildə Türkiyənin Alanya şəhərində Atatürk Kültür Merkezi, Akdeniz Üniversitesi, Alanya Belediyesi, Alanya Ticaret Odası Başkanlığı keçirdiyi (Kilim, Cicim, Sumak) Sempozyumunda iştirak etmişdir

16. Mifologiya şöbəsinin a.e.i., fəl.e.d. Füzuli Qurbanov
1. 27-30 may tarixində Balıkəsirdə Türkiyə Cumhuriyyəti Mədəniyyət və Turizm Nazir-liyi, Balıkəsir Universiteti və «Motif» Xalq oyunları Egitim və Öyrətim Vakfının birgə təşkil edtiyi Beynəlxalq «Köç» Simpoziumunda iştirak edib. Məruzəsinin adı: «Miqrasiya prosesləri və təhlükəsizlik».

17.Aşıq yaradıcılığı şöbəsinin müdiri, f.e.n. Elxan Məmmədli
1.25 iyul 2010-cu ildə Gürcüstanın Dumanisi bölgəsi yaxınlığındaki Armudlu yaylağında keçirilən II Borçalı Türklərinin Elat Mədəniyyət Gününün təşkilatçılarından və aparıcısı olmuşdur.

18.Aşıq yaradıcılığı şöbəsinin elmi işçisi Fəxrəddin Baxşəliyev
1. 28-30 noyabr 210-cu ildə Türkiyənin İstanbul şəhərində 5 Uluslararası İnanç Önderleri Toplantısında iştirak etmişdir
30 Oktyabr 2010-cu ildə Türkiyənin CƏM televiziyasında çıxış etmişdir

29. Xarici folklor əlaqələri sektorunun müdiri Əli Şamilov
1. 18-21 aprel 2010-cu ildə Türkmənistanın Mərv şəhərində “Molla Nepes və XIX əsr Türkmən düşüncəsi” mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans keçirilmişdir. “Molla Nepəsin “Zöhrə-Tahir”inde xalq dastanından istifadə” mövzusunda məruzə etmişdir.
2. 21-24 İyul 2010-cu ildə Türkiyənin Tarsus şəhərində 9 Geleneksel Uluslararası Karacaoğlan Şelale Şiir Akşamlarında iştirak etmişdir.
3.27-30 İyul 2010-ci ildə Türkiyənin Kayseri şəhərində keçirilən I Uluslararası Selcuklu sempozyumunda iştirak etmişdir..
4. 13-15 Oktyabr 2010-cu il Uluslararası Zəki Vəlid Toğan ve türk kültürü bilgi şoleni (Afyon)nde iştirak etmişdir.
6. 28-30 noyabr 210-cu ildə Türkiyənin İstanbul şəhərində 5 Uluslararası İnanç Önderleri Toplantısında iştirak edib
7. 1-4 Noyabr 2010-cu ildə Türkiyənin Alanya şəhərində Atatürk Kültür Merkezi, Akdeniz Üniversitesi, Alanya Belediyesi, Alanya Ticaret Odası Başkanlığı kecirdiyi (Kilim, Cicim, Sumak) Sempozyumunda iştirak etmişdir
8. 3-6 Noyabr 2010-ci ildə Türk Tıp Tarihi Kurumu tərəfindən İstanbulda düzənlənən Avrupa Kültür Başkenti - İstanbul 2010 sempozyumunda iştirak etmişdir
9. 9-10 Noyabr 2010-cu ildə Türkmənistanın Aşxabad şəhərində keçirilən Taze galkynyş ve beyik özgertmeler eyyamında Türkmenistanın arheologiya ve etnografiya ylmy: yetilen sergiler ve önde duran vezifeler (Halklara ylmy maslahatyn nutuklarynyn gysgaça beyanı 2010-njy yylyn 10-11-njy noyabry) sempozyumunda iştirak etmişdir
10.16-18 Aralık 2010-cu ildə İzmirdə Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitiminin keçirdiyi III. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE nda. Mövzu: “Emin Abid’in Ortak Türkçenin Gelişmesinde Rolü”
11. 20-22 Aralık 2010-cu ildə Türkiyənin Tekirdağ şəhərindəki Namık Kamal Unversitetinin kecirdiyi Doğumunun 170 yılında Namık Kamal sempozyumunda iştirak etmişdir . Mövzu: “Nâmık Kemal‟i Tanıtan Azerbaycanlı Emin Abid Neden Kurşuna Dizilmiş?”

30 Oktyabr 2010-cu ildə Türkiyənin CƏM televiziyasında çıxış etmişdir.

20. Xarici folklor əlaqələri sektorunun kiçik elmi işcisi Aynurə Qurbanova
21-24 Sentyabr 2010-cu ildə Türkiyənin Tarsus şəhərində 9 Geleneksel Uluslararası Karacaoğlan Şelale Şiir Akşamlarında iştirak etmişdir.

21. Xarici folklor əlaqələri sektorunun laborantı Vəfa Saleh.
1. 30 aprel – 3 may 2010-cu ildə Gürcüstanın Kutaisi şəhərində “Qafqazda sülhün əldə edilməsi sahəsində mənəvi dəyərlərin rolu” mövzusunda Respublikalararası gənclər seminarda iştirak etmiş “Azərbaycan folklorunda sülhün tərənnümü” mövzusunda məruzə etmişdir.
2. 3-18 oktyabr 2010-cu ildə Bosniya Hersoqovinyanın Sarayeva şəhərində “Mədəniyyət və tariximizə ortaq baxış” mövzusunda keçirilən seminarda iştirak etmişdir. Mövzu: “Folklordakı ortaq dəyərlər xalqları bir birinə yaxınlaşdıran vasitədir”
3. 27-28 noyabr 2010-cu ildə Gürcüstanın Kutaisi şəhərində “Münaqişələrin həllində gənclərin rolu” mövzusunda seminarda iştirak edib. Mövzu: “Xalq mahnıları və rəqslər gənclər arasında ünsiyyət vasitəsi kimi”

AMEA Folklor İnstitutuna Xaricdən gələn qonaqlar

8 aprel 2010-cu ildə Mahaçqala Dövlət Pedaqoji Unversitetində prof.Harun Rəşid Hüseyinov və prof İmpreiyat Xalipayeva, yenə həmin gün Təbriz Unversitetindən prof.Əzim Səhhətmehr və İstanbuldan Eyyup Zengin, 21 May 2010-cu ildə Unversitet of Debrecen İnstitute of Slavic Studies, 4010 Debrecon Prof.Dr. Veneta Yankova, 4-7 iyun 2010-cu il İran Radiosundan Mustafa Rəzzaqi,16-29 iyun 2010-cu ildə Türkmənistan EA Əlyazmalar İnstutunun böyük elmi işçisi Bayrammurat Bayramov və Nurmuhammed Qılıcdurduyev, 12 oktyabr 2010-cu ildə türkiyədən Nail Tan və Hayrettin İvgin və başqaları institumuza gələrək iş təcrübəmizlə tanış olmuş, birgə fəaliyyət planları hazırlamışlar
Xarici ölkələrlə folklor əlaqələri bölməsinin kiçik elmi işçisi Aynur Qurbanova ATV-de fevralın 23-də, martın 9-da, sentyabrın 22-də, AzTV-də iyulun 28-də və radioda 19 sentyabırda folklorumuzla bağlı maraqlı çıxışlar etmiş, müzakirələrə qatılmışdır. Onun May ayında “Elimiz, günümüz” qəzetində “Laylay beşiyim laylay...” adlı məqaləsi və Sentyabr ayında “Kimlik” elmi-ədəbi jurnalında “Uşaqların təlim və tərbiyəsində folklorun rolu” adlı elmi məqaləsi maraqla qarşılanmışdır. O, həm də Gədəbəy rayonunun Şınıx bölgəsindən 96 səhifəlik folklor materialı toplayaraq arxivə vermişdir.

Xarici ölkələrlə folklor əlaqələri bölməsində qrant almaq üçün laborant Vəfa Salehin rəhbərliyi ilə iki layihə hazırlanmışdır:

1. Orta məktəblərdə Azərbaycan xalq mədəniyyətinin interaktiv üsullarla öyrədilib, təbliğ edilməsi;
2. Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar arasında folklor materiallarının toplanması və onların işlənməsi (sənədli filmin çəkilməsi).
Gənclərə qrant layihəsi yazmağı, beynəlxalq tədbirləri öyrətmək üçün seminar keçirilmiş, məlumatlar toplanmış və fondlarla yazışmalar aparılmışdır. Yaxın günlərdə Folklor İnstitutunun bir qrup əməkdaşına layihələrin yazılması, donarın tapılması, donarın inandırılması, layihələrin göndərilməsi qaydaları haqqında yeni seminar-treninqin keçirilməsi nəzərdə tutulur.

Əli Şamil
10 yanvar 2011-cu il.

           SAYTDA  AXTAR
 
        © Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
         FOLKLOR  İNSTİTUTU

Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad olunmalıdır. 2008.